Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2017.gada 14.decembra protokollēmumu 20.protokols, 7.punkts

2017.gada 26.oktobrīNr. 33

protokols Nr. 18, 14. punkts

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas
maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 19.punktu un 41.panta
pirmās daļas 1.punktu un Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. viedkarte “Jūrmalas iedzīvotāja karte” - personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts personas vārds, uzvārds, fotogrāfija, derīguma termiņš un kas apliecina Jūrmalas iedzīvotāja statusu un iedzīvotāja statusu pašvaldībā, tās iestādēs un pie sadarbības partneriem, un ir derīga piecus gadus no izsniegšanas brīža;

2.2. viedkarte “Skolēna apliecība” - personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, izglītības iestādes nosaukums, derīguma termiņš, un kura apliecina izglītojamā identitāti, tiesisko statusu un piederību izglītības iestādei un klasei, kas norādīta uz viedkartes, un ir derīga trīs gadus no izsniegšanas brīža;

2.3. braukšanas karte - karte, uz kuras ir norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, fotogrāfija, derīguma termiņš un tā apliecina iespēju saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldībā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus;

2.4. vienreizējā braukšanas maksas biļete - pasažiera braukšanas tiesības apliecinošs dokuments, kas iegādāts braucienam attiecīgajā sabiedriskajā transportlīdzeklī;

2.5. abonementa biļete (mēneša biļete) – pasažiera braukšanas tiesības apliecinošs dokuments vienam kalendārajam mēnesim ar vai bez laika ierobežojuma sabiedriskajā transportlīdzeklī.

II. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

3. Pasažieriem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

3.1. 100% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 1., 4., 6., 7., 8. un 14. šādām pasažieru kategorijām:

3.1.1. bērniem, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi, uzrādot personas vecuma apliecinošu dokumentu sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam;

3.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā;

3.1.3. Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam izglītības iestādes izsniegtu skolēna apliecību, profesionālās izglītības iestādes izglītojamā apliecību vai studenta apliecību, kurā norādīts izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestādes nosaukums, izsniegšanas datums, derīguma termiņš un tā ir apstiprināta ar izglītības iestādes zīmogu un vadītāja parakstu;

3.1.4. Jūrmalas pilsētā dibinātu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst izglītību pamata, vidējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un ir saņēmuši viedkarti “Skolēna apliecība” un ir autorizējuši braucienu pie elektroniskā datu nolasītāja sabiedriskajā transportlīdzeklī.

3.2. 35% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei ekspreša sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 10., 10a. un 11. 3.1.3. un 3.1.4. apakšpunktā minētai pasažieru kategorijai, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam skolēna apliecību, izglītojamā apliecību, studenta apliecību vai viedkarti “Skolēna apliecība”.

3.3. 50% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 1., 4., 6., 7., 8. un 14. daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”, uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu. Bērni līdz 15 gadu vecumam (ieskaitot) personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” var uzrādīt sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam skolēnu apliecību.

4. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem iedzīvotājiem tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

4.1. 100% atlaide vienreizējās braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 1., 4., 6., 7., 8. un 14., uzrādot sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam braukšanas karti saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu, bet, sākot ar 2018.gada 1.jūniju, veicot brauciena autorizāciju pie elektroniskā datu nolasītāja sabiedriskajā transportlīdzeklī, ar viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte”, šādām pasažieru kategorijām:

4.1.1. politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

4.1.2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās.

4.2. 100% atlaide vienreizējai braukšanas maksas biļetes iegādei sabiedriskā transporta maršrutos Nr. 1., 4., 6., 7., 8. un 14., sākot ar 2018.gada 1.janvāri, veicot brauciena autorizāciju pie elektroniskā datu nolasītāja sabiedriskajā transportlīdzeklī, ar viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte” šādām pasažieru kategorijām:

4.2.1. pensionāriem;

4.2.2. personām ar III grupas invaliditāti.

4.3. 50% atlaide abonementa biļetes (mēneša biļetes) iegādei no abonementa biļetes (mēneša biļetes) maksas izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās citu pašvaldību teritorijās esošās izglītības iestādēs, abonementa biļete (mēneša biļete) ir derīga kopā ar attiecīgās izglītības iestādes izsniegtu izglītojamā apliecību.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

5. Viedkarti “Skolēna apliecība” 3.1.4. apakšpunktā noteiktajai pasažieru kategorijai pirmreizēji izsniedz izglītības iestāde, kurā izglītojamais iegūst izglītību un atkārtoti Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centri.

6. Braukšanas kartes 4.1. apakšpunktā noteiktajai pasažieru kategorijai izsniedz līdz 2018.gada 31.maijam un minēto pasažieru kategoriju uzskaiti veic Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

7. Lai saņemtu braukšanas karti 4.1. apakšpunktā noteiktajām pasažieru kategorijām jāvēršas Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē līdzi ņemot:

7.1. personu apliecinošs dokumentu (pase vai personas apliecība);

7.2. fotogrāfiju (3x4 cm);

7.3. papildus minētajam jāuzrāda:

7.3.1. 4.1.1.apakšpunktā norādītajām pasažieru kategorijām – politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība;

7.3.2.  4.1.2.apakšpunktā norādītajām pasažieru kategorijām – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.

8. Viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte” 4.1. un 4.2. apakšpunktā noteiktajai pasažieru kategorijai izsniedz Jūrmalas pilsētas apmeklētāju apkalpošanas centros.

9. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes izsniegtās braukšanas kartes ir derīgas līdz 2018.gada 31.maijam.

10. 4.3. apakšpunktā minētā pasažieru kategorija abonementu biļetes (mēneša biļetes) iegādājas pārvadātāja, ar kuru Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos, noteiktajā abonementu biļetes (mēneša biļetes) tirdzniecības vietā, uzrādot izziņu par deklarētu dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā (izziņa derīga vienu gadu) un derīgu izglītības iestādes izsniegtu izglītojamā apliecību.

11. Personām, kuras saņem pašvaldības apmaksātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Jūrmalas pašvaldības sociālās aprūpes centros un, kurām ir tiesības saņemt 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētos braukšanas maksas atvieglojumus un kurām nav piešķirti citi noteiktie atvieglojumi, ar attiecīgās personas vai tā likumīgā pārstāvja piekrišanu, šīs pasažieru kategorijas personas datus un fotogrāfijas, sagatavo Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - “Sloka”” un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” izgatavošanai. Pēc viedkaršu “Jūrmalas iedzīvotāja karte” saņemšanas, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” un pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības  un sociālās aprūpes centrs -“Sloka”” nodod tās braukšanas maksas atlaižu saņēmējiem.

12. 3.1.4. un 4.2. apakšpunktā minētās pasažieru kategorijas braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesīgas izmantot, lietojot viedkarti “Jūrmalas iedzīvotāja karte” un viedkarti “Skolēna apliecība”, normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā transporta lietošanu, un pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

13. 3.1.4., 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajām pasažieru kategorijām, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, ir jāveic viedkartes “Jūrmalas iedzīvotāja karte” un viedkartes “Skolēna apliecība” autorizāciju pie elektroniskā datu nolasītāja sabiedriskajā transportlīdzeklī.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

14. Ja tiek noraidīta braukšanas kartes izsniegšana Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde rakstveidā informē pieprasītāju par noraidījuma iemesliem, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

15. Šo saistošo noteikumu 14.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

16. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

18. Šo saistošo noteikumu IV. nodaļa ir spēkā līdz 2018.gada 31.maijam.

19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošie noteikumi Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOCXPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.33

“Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

Ar saistošajiem noteikumiem Jūrmalas pilsētas dome nosaka, ka patstāvīgi deklarēti iedzīvotāji saņem braukšanas maksas atvieglojumus šādā apmērā:

1) 100%

· politiski represētas personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

· pensionāri;

· personas ar III grupas invaliditāti;

· bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās.

2) 50% atlaide mēneša abonementa biļetes (mēneša biļete) iegādei izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās citu pašvaldību teritorijās esošās izglītības iestādēs.

Tāpat saistošie noteikumi paredz iespēju saņemt braukšanas maksas atlaides neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas šādā apmērā:

1) 100%

· bērniem, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi;

· Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem;

· Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam;

· Jūrmalas pilsētā dibinātu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam;

2)  50% daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”.

3) 35% Jūrmalas pilsētā dibinātu vai esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam sabiedriskajā transportā, kuram noteikts ekspreša statuss.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav statistikas par daudzbērnu ģimeņu autobusu izmantošanas paradumiem pilsētas nozīmes maršrutos, līdz ar to nav iespējams noteikt precīzu ietekmi, tomēr, ievērojot daudzbērnu ģimeņu, kas piedalās saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktajā pasažieru kategorijā, iespējamo procentuālo īpatsvaru, papildus ietekme uz budžetu varētu tikt vērtēta kā nebūtiska.

Saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja sniegto informāciju tā prognozētie zaudējumi sakarā ar esošo pasažieru kategoriju braukšanas maksas atvieglojumiem gadā sastāda 974 939.60 euro:

· Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki-4 566.88 euro;

· Bērni bāreņi-7 070.63 euro;

· Pirmskolas vecuma bērni-8 987.50 euro;

· Skolēni/studenti-309 323.75 euro;

· Skolēni/studenti ekspress autobusos-7 263.96 euro;

· Skolēnu/studentu mēneša abonementu biļetes-112.50 euro;

· Pensionāri-508 936.25 euro;

· Personas ar III grupas invaliditāti-127 234.38 euro;

· Pašvaldības policijas darbinieki-1443.75 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav būtiskas ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām

Nav nepieciešama.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF