Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu

2018.gada 15.februārīNr. 6

protokols Nr. 2, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18
“Īpašumu pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Pārvaldes mērķis ir nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izskatīt jautājumus par iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu, gādāt par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību, pilsētas mežu un apstādījumu uzraudzību, kā arī nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo ēku un pirmās grupas inženierbūvju (turpmāk – būvju) uzturēšanu, tai skaitā veicot būvju atjaunošanu, pārbūvi, konservāciju, restaurāciju, nojaukšanu, ierīkošanu, novietošanu, kā arī projektēšanas dokumentācijas izstrādi (turpmāk – būvdarbi).”

1.2. Papildināt ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“5.1 Pārvaldē ir šāda daļa - Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļa, kas ir tiešā Pašvaldības īpašumu nodaļas pakļautībā”.

1.3. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;”.

1.4. Izteikt 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.6. nodrošināt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem;”

1.5. Papildināt ar 6.10.  un 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.10. organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo būvju uzturēšanu, tai skaitā veicot būvdarbus;”.

6.11. pieņemt lēmumus par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.”.

1.6. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.1. veikt pašvaldības iedzīvotāju un speciālistu, kuri ir tiesīgi saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzskaiti un risināt jautājumus, kas saistīti ar šīs palīdzības sniegšanu;”.

1.7. Svītrot 7.4.4.apakšpunktā vārdu “kurām”.

1.8. Papildināt ar 7.4.5., 7.4.6., 7.4.7., 7.4.8. un 7.4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.4.5. ir nepieciešama palīdzība pašvaldības īrētās telpas apmaiņā pret citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu;

7.4.6. ir nepieciešams piešķirt vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;

7.4.7. ir nepieciešams izvērtēt un piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās mājas īrniekiem;

7.4.8. ir nepieciešams sniegt pašvaldības palīdzību, remontējot dzīvojamās telpas;

7.4.9. ir tiesības, kā speciālistiem, īrēt dzīvojamo telpu.”.

1.9. Svītrot 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9. apakšpunktu.

1.10. Izteikt 7.18., 7.19. un 7.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.18. sagatavot līgumus par dzīvojamo telpu (tostarp sociālo dzīvojamo telpu, speciālistiem izīrējamu dzīvojamo telpu, pagaidu dzīvojamo telpu) īri un veikt to izpildes kontroli;

7.19. sagatavot vienošanās par apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu parādu samaksu ar dzīvokļu īrniekiem, ja to neveic domes izraudzītais pārvaldnieks;

7.20. veikt dzīvokļu apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumu rēķinu, kas atsūtīti pašvaldībai, pirmspārbaudi;”.

1.11. Papildināt ar 7.22., 7.23., 7.24., 7.25. un 7.26. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.22. iekasēt valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju un par informācijas izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.23. iekasēt maksu par personas paraksta apliecināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.24. piedalīties pašvaldības mājokļu programmas izstrādē un izpildē;

7.25. veikt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, debitoru administrēšanu un uzskaiti;

7.26. sagatavot lēmumus (administratīvos aktus) par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, nodrošināt personu dzīvesvietas deklarēšanas un dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā.”

1.12. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.1. organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu;”.

1.13. Izteikt 8.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.23. veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procedūras likumības ievērošanas pārbaudi un sagatavot dokumentus saistībā ar pārvaldīšanas tiesību nodošanas procedūras uzsākšanu;”.

1.14. Papildināt ar 8.23.1apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.23.1 Ja dzīvojamajā mājā ir pašvaldībai piederoši neprivatizēti dzīvokļi, pēc savstarpējas vienošanās ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodrošinātāju, veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu pilnvarojuma līgumu par turpmāko pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību.”

1.15. Svītrot 8.24., 8.28., 8.34., 8.41., 8.43., 8.56., 8.57., 8.58. un 8.59. un 8.60. apakšpunktu.

1.16. Izteikt 8.61. un 8.62. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.61. pēc pieprasījuma sagatavot un izsniegt Zemes komisijas lēmumus un to norakstus;

8.62. nodrošināt nodaļas dokumentācijas un zemes reformas gaitā izveidoto denacionalizācijas un zemes lietu arhivēšanu un uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kontrolēt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, izveidot pastāvīgi glabājamo lietu aprakstus un nodot zemes reformas laikā uzkrātos namīpašumu denacionalizācijas un zemes īpašumu lietas Valsts zemes dienestam;”.

1.17. Izteikt 8.65.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.65. salīdzināt domes bilancē esošo pašvaldības īpašumu uzskaiti ar Valsts zemes dienesta datiem;”.

1.18. Papildināt ar 8.71., 8.72., 8.73., 8.74., 8.75., 8.76. un 8.77. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.71. organizēt procesu par pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo māju, kurā ir privatizēti visi privatizējamie objekti, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku kopībai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību;

8.72. veikt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķu inventarizāciju, lai konstatētu atbilstības vai neatbilstības spēkā esošajam teritorijas plānojumam un aktualizētajiem būvju lietošanas veidiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

8.73. piedalīties dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas darbā, izstrādāt priekšlikumus un sagatavot nepieciešamos dokumentus;

8.74. nodrošināt uzraudzību un sadarbību ar pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošinātājiem;

8.75. sniegt priekšlikumus pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanai;

8.76. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par pašvaldības dzīvojamo telpu apsaimniekošanas tāmēm, kā arī iesniegt tās izskatīšanai un atzinuma sniegšanai domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejai;

8.77. Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas (turpmāk - daļa) uzdevumi ir:

8.77.1. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvdarbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām, daļas kompetencei un izpilddirektora rīkojumam vai pārvaldes vadītāja, vai Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja uzdevumam un uzraudzīt to īstenošanu, izņemot valsts mērķdotāciju, aizņēmumu, Eiropas Savienības fondu vai citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētus projektus (turpmāk – būvdarbi ar finanšu avotu ierobežojumiem);

8.77.2. organizēt, koordinēt un kontrolēt būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, saskaņojot tos ar pārvaldes vadītāju un Pašvaldības īpašumu nodaļu;

8.77.3. apsekot būvdarbiem paredzētos īpašumus, organizēt, koordinēt un kontrolēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu tehnisko novērtēšanu un būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem nepieciešamo izmaksu aprēķinu veikšanu;

8.77.4. pēc pašvaldības iestādes vadītāja lūguma nodrošināt profilaktiskos darbus pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu inženierkomunikāciju uzturēšanā un iekārtu atslēgšanā vai pieslēgšanā siltumapgādes, t.sk., gāzes sistēmas, elektroapgādes, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nodrošināšanai;

8.77.5. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu, saskaņojot ar Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļu;

8.77.6. organizēt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu vai citu tiesību subjektiem piederošo nekustamo īpašumu konstrukciju norobežošanu un nojaukšanas darbus pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši domes lēmumam, izpilddirektora rīkojumam vai pārvaldes vadītāja un/vai Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja uzdevumam;

8.77.7. pēc pārvaldes vadītāja vai Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja pieprasījuma, organizēt pašvaldības nekustamo īpašumu atbrīvošanu no īrnieku vai nepiederošu personu mantām, vai sadzīves atkritumiem, nodrošinot to izvešanu;

8.77.8. nodrošināt pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajos nekustamajos īpašumos, izņemot pašvaldības iestādēs, ugunsdrošības prasību ievērošanu, ugunsdrošības inventāra nodrošināšanu un to uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

8.77.9. sagatavot būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem plāna sagatavošanu un sniegt par veicamo būvdarbu prioritātēm, sagrupējot tos prioritārā secībā un norādot to paredzamos izpildes termiņus un būvdarbu paredzamās izmaksas;

8.77.10. piedalīties pašvaldības budžeta projekta izstrādē;

8.77.11. sniegt priekšlikumus publisko iepirkumu organizēšanai un piedalīties nepieciešamo dokumentu izstrādē par daļas kompetencē esošajiem jautājumiem, lai nodrošinātu publisko iepirkumu procedūras veikšanu;

8.77.12. līguma par būvdarbiem ar finanšu avotu ierobežojumiem noslēgšanas gadījumā, nodrošināt līgumā norādīto būvdarbu kvalitatīvu īstenošanu atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem, apjomiem, izmaksām un būvdarbu izmaksu tāmē norādītajām pozīcijām;

8.77.13. saskaņot paredzamo būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izmaksu tāmes, tehniskās specifikācijas, apjomus, veikto darbu aktus un iesniegtās darbu izpildes atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, apliecinot, ka veiktie darbi ir izpildīti kvalitatīvi, atbilst noteiktajiem apjomiem, norādītajiem būvizstrādājumiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošināt veikto būvdarbu ar finanšu avotu ierobežojumiem izpildes kontroli;

8.77.14. pieņemt apmaksai izpildītos būvdarbus ar finanšu avotu ierobežojumiem, nodrošināt pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu par daļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.77.15. sagatavot nepieciešamos dokumentus, t.sk., domes lēmuma projektus par pašvaldības dzīvojamās vai nedzīvojamās ēkās vai telpās veiktajiem būvdarbiem kā dāvinājuma priekšmetu pieņemšanu vai atteikumu gadījumos, kad ziedotāji (dāvinātāji) rakstiskā iesniegumā domei ir izteikuši gribu veikt būvdarbus un pēc darbu pabeigšanas izbūvētos objektus pašvaldības dzīvojamās vai nedzīvojamās ēkās vai telpās bez atlīdzības nodot pašvaldības īpašumā.”.

1.19. Svītrot 12.1.3., 12.1.4., 12.2.1., 12.2.3.apakšpunktu.

1.20. Izteikt 12.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.2.4. sagatavot un izsniegt izziņas par personas deklarēto/reģistrēto dzīvesvietu, kā arī dokumentu, kas apliecina personas dzīvesvietas deklarēšanas faktu;”.

1.21. Papildināt ar 12.2.5. un 12.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.2.5. sagatavot un nosūtīt personām uzaicinājumus viedokļa noskaidrošanai un dokumentu, kas apliecina tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, iesniegšanai;

12.2.6. sagatavot un nosūtīt personām paziņojumus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu uz personas iesnieguma pamata vai par administratīvās lietas izbeigšanu.”.

1.22. Svītrot 13.3.apakšpunktu.

1.23. Svītrot 17.punktu.

1.24. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

“18. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots, kāds no pārvaldes nodaļu vadītājiem.”

1.25. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

“19. Pārvaldes vadītājs:

19.1. pieņem lēmumu par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;

19.2. lemj par nodaļām un daļai uzticamo pienākumu sadali;

19.3. organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.”

1.26. Papildināt ar 20.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“20.1 Daļu vada attiecīgās daļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Daļas vadītājs ir tieši pakļauts Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājam. Daļas vadītāja prombūtnes laikā daļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots, kāds no pārvaldes nodaļu vadītājiem. Pēc pārvaldes vadītāja vai Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja ieteikuma daļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.”

1.27. Papildināt ar 21.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“21.1 Daļas vadītājs nosaka daļas darbinieku pienākumu sadali un organizē daļai noteikto uzdevumu izpildi.”.

1.28. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora vai pārvaldes vadītāja rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.”.

1.29. Papildināt ar 22.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“22.1 Daļas vadītājs ir atbildīgs par daļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja vai Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

1.30. Papildināt ar 23.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“23.1 Daļas vadītājam ir tieši pakļauti daļas darbinieki.”.

1.31. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Nodaļas vai daļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.”.

1.32. Izteikt 27. un 28.punktu šādā redakcijā:

“27. Ja nodaļas vai daļas vadītājs vai cits nodaļas vai daļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

28. Ja nodaļas vai daļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vai daļas vadītāju.”.

2. Nolikums stājas spēkā 2018.gada 19.martā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis