Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 25.oktobra 75.nolikumu

2018.gada 15.martāNr. 17

protokols Nr. 4, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
“Jūrmalas Kultūras centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu pirmās daļas 1.punktu”.

1.2. Izteikt 1.8.punktu šādā redakcijā:

“1.8. Kultūras centru veido sekojošas struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām – Kauguru kultūras nams, adrese: Jūrmala, Raiņa iela 110, LV - 2016, un Jūrmalas teātris, adrese: Jūrmala, Muižas iela 7, LV - 2010”.

1.3. Svītrot 2.2.9.punktā vārdus “Mākslinieku nama”.

2. Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis