Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.janvārīNr. 11

protokols Nr. 1, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu
ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 16.novembra lēmumu Nr.99 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Jūrmalas ostas pārvaldes projekta Nr.Est-Lat55 „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanai” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:

„5. Noteikt Jūrmalas ostas pārvaldes kā projekta partnera projekta kopējās izmaksas 410 600,00 EUR (četri simti desmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 410 600,00 EUR (četri simti desmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi), kur:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 349 010,00 EUR (trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši desmit euro un 00 centi) jeb 85,00%;

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 36 702,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti divi euro un 00 centi) jeb 8,94%;

5.3. Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 4 358,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro un 00 centi) jeb 1,06%;

5.4. valsts budžeta dotācija ir 20 530,00 EUR (divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi) jeb 5,00%.”

2. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Projekta priekšfinansējumu līdz 198 333,00 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 00 centi) jeb līdz 53,67% apmērā no 5.1. un 5.4.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe



Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 18.janvāra lēmumam Nr.11

(Protokols Nr.1, 17.punkts)

Projekta

"Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas ostas pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.520

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 410 600,00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 410 600,00 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 349 010,00 EUR jeb 85%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 9% jeb 36 702,00 EUR un Jūrmalas ostas pārvaldes līdzfinansējums ir 4 358,00 EUR jeb 1%. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 198 333 EUR

Pozīcija / gads

2018. gads

2019.gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

18 522

240 833

204 765

152 730

445 665

291 845

24 153

608 933

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

18 072

383

152 730

152 730

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

0

18 072

no ES fonda

383

152 730

152 730

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

198 333

198 333

198 333

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

21 600

21 600

15 102

36 702

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

18 477

0

18 477

2 053

20 530

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

383

204 382

204 765

122 145

22 100

349 010

Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi (21.4.2.9.)

45

2 445

2 490

1 868

4 358

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.9.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

18 522

240 833

204 765

152 730

445 665

291 845

24 153

608 933

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

450

240 450

240 900

169 700

0

410 600

Atlikums perioda beigās, t.sk:

18 072

383

204 765

152 730

204 765

122 145

24 153

198 333

kases apgrozības līdzekļi

18 072

383

152 730

152 730

152 730

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

52 035

52 035

122 145

24 153

198 333


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF