Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2018.gada 18.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.10

Sēdi vada:

domes priekšsēdētāja vietniece

Rita Sproģe

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Anita Adijāne, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Rolands Parasigs-Parasiņš (nepiedalās no plkst.1240 līdz sēdes beigām), Uldis Kronblūms, Ņikita Ņikiforovs, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Guntis Grūba

Nepiedalās deputāti:

Elizabete Krivcova, Gatis Truksnis, Andris Čuda

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Anita Maija Naudiša

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Rita Ansule

Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja

Ilze Karjuse

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Baiba Birzniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Sandra Brauere

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Sporta servisa centra projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Kultūras nodaļas eksperte kultūras projektu jautājumos

Kristīne Zelicka

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Sākumskolas “Taurenītis” direktore

Sarmīte Limba

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji, Ilona Pāvule-Vītola (PII „Bitīte” vadītāja amata kandidāte), pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā”

8.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

9.

Par Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Bitīte” vadītāja iecelšanu amatā

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai – Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

13.

Par kustamās mantas atsavināšanu

14.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošana

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”

16.

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu”

18.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” īstenošanu

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu”

21.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai

22.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu iesniegumu konkursā ar iesniegumu piekrastes dabas vērtību saglabāšanai

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”

24.

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis”

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.572 “Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā”

26.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2017.gadā noslēgumu

27.

Par līdzdalību biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” īstenošanā

28.

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2018 nolikums

29.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

30.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

32.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

33.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

34.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 150, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Jomas ielā 57, Jūrmalā

36.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.822 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Cīruļu ielā 18, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

37.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma Nr.190 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.36 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu”

42.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Par detālplānojuma un mežaparka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidošanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, pirmo izsoli

47.

Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Raiņa ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā; Lienes iela 15, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā

51.

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

1. Darba kārtības apstiprināšana.

R.Sproģe no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

Apstiprināt sēdes darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā”

6.

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

7.

Par Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Bitīte” vadītāja iecelšanu amatā

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

9.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai – Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

11.

Par kustamās mantas atsavināšanu

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošana

13.

Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

14.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu”

15.

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” īstenošanu

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu”

18.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai

19.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu iesniegumu konkursā ar iesniegumu piekrastes dabas vērtību saglabāšanai

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”

21.

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.572 “Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā”

23.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2017.gadā noslēgumu

24.

Par līdzdalību biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” īstenošanā

25.

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2018 nolikums

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

27.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

28.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

29.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

30.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

31.

Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 150, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Jomas ielā 57, Jūrmalā

33.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.822 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Cīruļu ielā 18, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

34.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā

35.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma Nr.190 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā apstiprināšanu

38.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.36 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu”

39.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par detālplānojuma un mežaparka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

42.

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidošanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, pirmo izsoli

44.

Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Raiņa ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

47.

Par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā; Lienes iela 15, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā

48.

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” .

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums” (nolikums Nr.2)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums” .

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums” (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā” (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.54 “Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā”.

6. Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju.

7. Par Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Bitīte” vadītāja iecelšanu amatā (lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pirmsskolas iestādes “Bitīte” vadītāja iecelšanu amatā.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

I.Dzene ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmuma projekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projekta precizēto redakciju („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

9. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai – Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums” ” (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai – Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums”.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.

11. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.5)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

12. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošana (lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

G.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmumā Nr.266 “Par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde” īstenošana.

13. Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš iebilst, ka šajā lēmumprojektā saredz tikai izdevumu daļu, jo nav pievienota informācija par ieņēmumu un ietaupījumu daļu, nav aprēķinu par ienākumiem no telpu nomas, cik darbinieki tiks pārcelti uz šo ēku un kāds būs ietaupījums uz pārcelšanas rēķina.

G.Grūba izsakās, ka atbalstīs šo lēmumprojektu, jo pēc “Jūrmalas ātrās palīdzība” likvidācijas, ir bažas par to, lai šis nekustamais īpašums Straumes ielā 1a netiktu nodots atsavināšanai, jo tas ir ļoti ekskluzīvs un vērtīgs. Atbalsta dalību šajā projektā un to, ka tā īstenošanai tiek plānots piesaistīt ES fondu līdzekļus. Vērtējot šo projektu no finanšu viedokļa, daļēji piekrīt R.Parasiga-Parasiņa teiktajam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – 1 (R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

R.Parasigs-Parasiņš balsojumā atturējās, jo nav pilnvērtīgas informācijas par ieņēmumu daļu, lai pārliecinātos, ka šis projekts nākotnē pilsētai nesīs ekonomisku labumu. Šobrīd izskatās, ka investīcija šajā projektā pašvaldības budžetā radīs tikai izdevumus, nevis ieņēmumus.

G.Grūba lūdz Attīstības pārvaldi sagatavot plašāku informāciju par šo projektu.

14. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu” (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu”.

15. Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” īstenošanu (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekta “Jaunie gidi” īstenošanu.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu” (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” īstenošanu”.

18. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

G.Grūba ierosina uzrunāt komersantus par sadarbību aļģu izvešanai no pludmales, kas, tādējādi, samazinātu pašvaldības pludmales apsaimniekošanas izmaksas un būtu ekonomiski izdevīgi arī komersantiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu konkursā ar projekta iesniegumu pludmales infrastruktūras attīstībai.

19. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu iesniegumu konkursā ar iesniegumu piekrastes dabas vērtību saglabāšanai (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas aktivitātes 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu iesniegumu konkursā ar iesniegumu piekrastes dabas vērtību saglabāšanai.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”.

21. Par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis” (lēmums Nr.15)

Ziņotājs:

S.Limba

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem sākumskolā “Taurenītis”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.572 “Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā” (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.572 “Par Jūrmalas pilsētas muzeja dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā”.

23. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2017.gadā noslēgumu (lēmums Nr.17)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2017.gadā noslēgumu.

24. Par līdzdalību biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” īstenošanā (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par līdzdalību biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) projekta “Sociālā iekļaušana jauniešu centros” īstenošanā.

25. Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2018 nolikums (nolikums Nr.5)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt Jūrmalas jauniešu iniciatīvu konkursa 2018 nolikumu.

26. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.19)

27. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.20)

28. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.21)

29. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.22)

30. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.23)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

2. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-82, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2-6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 8-40, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

31. Par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 150, Jūrmalā (lēmums Nr.24)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Bulduru prospektā 150, Jūrmalā.

32. Par būves nojaukšanu Jomas ielā 57, Jūrmalā (lēmums Nr.25)

Ziņotājs:

A.M.Naudiša

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Jomas ielā 57, Jūrmalā.

33. Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.822 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Cīruļu ielā 18, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.26)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmuma Nr.822 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Cīruļu ielā 18, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

34. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.27)

Ziņotājs:

R.Ansule

Izsakās:

G.Grūba uzstāj, lai, izstrādājot detālplānojuma tehniskos noteikumus, tiktu noteikts, ka tiek saglabāta meža zeme, iezīmējot konkrētas apbūves teritorijas. Ar šādu nosacījumu atbalsta šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla, U.Kronblūms), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā.

G.Grūba balsoja “par” ar nosacījumu, ka izdodot detālplānojuma tehniskos noteikumus, tiek saglabāta arī meža zeme un konkrēti iezīmēta apbūves teritorija apbūves nepieciešamajam apjomam. Lūdz Pilsētplānošanas nodaļu kontrolēt, lai šie nosacījumi tiktu iekļauti un vēlāk informēt par to izpildi.

35. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma Nr.190 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.28)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš), „pret”- nav, „atturas” – nav, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla un G.Grūba nebalso)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmuma Nr.190 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Upes ielā 1B un Upes ielā 1C, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

36. Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.29)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” –11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, G.Grūba), „pret”- nav, „atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.30)

Ziņotājs:

R.Ansule

Izsakās:

G.Grūba izsakās, ka var atbalstīt šo lēmumprojektu, ja turpmākajā apbūvē tiek ievērots vidējais apbūves rādītājs pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apbūves noteikumiem..

R.Ansule informē, ka šī detālplānojuma apbūves noteikumu 15.punkts tieši nosaka prasības kultūras mantojuma saglabāšanai un ēku apjoma aprēķiniem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – 1 (U.Kronblūms)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā apstiprināšanu.

G.Grūba balsoja “par” ar nosacījumu, ka turpmākajā apbūvē tiek ievērotas ziņotāja minētājā detālplānojuma apbūves noteikumu 15.punktā noteiktās prasības, ar lūgumu Pilsētplānošanas nodaļai to kontrolēt.

38. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.36 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu” (lēmums Nr.31)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš), „pret”- nav, „atturas” – 2 (U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), G.Grūba nebalso) , nolemj:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.36 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu”.

39. Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.32)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.33)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par detālplānojuma un mežaparka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.34)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma un mežaparka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

42. Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidošanu (lēmums Nr.35)

Ziņotājs:

I.Karjuse

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka ir jāmeklē citi veidi, kā saglabāt šī restorāna darbību.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, M.Stulpiņš,), „pret”- nav, “atturas” – 4 (G.Grūba, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla, R.Parasigs-Parasiņš)) , nolemj:

pieņemt lēmumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidošanu.

G.Grūba – balsojuma atturējās, jo vēlas, lai šajā vietā esošais restorāns tiek saglabāts tādā veidojumā, kāds ir šobrīd, nevis, lai tas kļūtu par pastāvīgu būvi vai, iespējams, vēlāk šis zemesgabals pat tiktu nodots atsavināšanai, privatizācijai vai tml., bet šobrīd skaidrības par to, ka tā nenotiks, nav.

Ņ.Ņikiforovs – balsoja “par”, jo uzskata, ka ir jāņem vērā tas, ka šis ir ļoti iecienīts Jūrmalas restorāns, viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem pašvaldības budžetā un nodrošina darba vietas pilsētas iedzīvotājiem. Acīmredzot restorāna īpašniekam ir sava vīzija, kā viņš grib to saglabāt un attīstīt, un, iespējams, viņš arī ir izvērtējis, ka to var izdarīt, nebūvējot pastāvīgu būvi, bet saglabājot esošo apbūvi.

I.Karjuse – lēmumā ir nepieciešams precizēt, ka par izstrādāto lokālplānojumu tika saņemti divi iesniegumi, vienam no tiem pievienotas parakstu lapas ar 95 personu parakstiem.

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, pirmo izsoli (lēmumsNr.36)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, “atturas” – nav) , nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, pirmo izsoli.

G.Grūba – balsoja “par” vadoties no lietderības principa izvērtējuma un paļaujoties uz ziņotāja teikto, uzskatot šo par labāko domes lēmumu.

Iziet R.Parasigs-Parasiņš.

44. Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.37)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms uzskata, ka šobrīd šis zemesgabals nav jānodod otrajai izsolei, jo labāks risinājums būtu tāds, ka ar nākamajiem grozījumiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā tiktu grozīta šīs teritorijas izmantošana uz “savrupmāju apbūve”, un tad, pārdot šo zemesgabalu izsolē par, iespējams, vismaz EUR 100 tūkst. vairāk. Aicina deputātus rūpīgi apdomāt balsojumu par sagatavoto lēmumprojektu.

G.Grūba – izsakās, ka, konsultējoties ar nekustamo īpašumu vērtētājiem ir noskaidrojis, ka zemesgabala tirgus vērtība šajā rajonā ir vismaz EUR 500/m2. Protams šo cenu veido apbūves nosacījumi šai teritorijai, ņemot vērā to, kas tas ir ekskluzīvs Jūrmalas rajons ar villām un dārgām savrupmājām, kas arī nosaka nekustamā īpašuma vērtību šajā teritorijā. Nevēlas, ka šobrīd šo zemesgabalu nodod otrajai izsolei vai arī vēlāk trešajai izsolei, pašvaldība neiegūs maksimālo cenu, kas arī būtu pretlikumīgi noteiktajām likuma normām, jo šobrīd, atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim, zemesgabala vērtība ir EUR 170/m2 un nevajadzētu pieļaut situāciju, ka blakus esošā zemesgabala īpašnieks šo zemesgabalu iegādāsies par zemāko cenu, un vēlāk mainoties zemesgabala lietošanas mērķim, to pārdos, kā ekskluzīvu zemesgabalu jau par maksimālo cenu. Uzskata, ka šobrīd ir divi risinājumi. Viens no tiem ir U.Kronblūma izteiktais priekšlikums. Savukārt, otrs priekšlikums ir tāds - zinot to, ka Jūrmalā ir daudz dažādi projekti, kur ir dažādas privāto personu intereses, kuru īpašumā ir nekustamie īpašumi, šo zemesgabalu varētu iekļaut pašvaldības kompensējamo zemesgabalu sarakstā un, atkarībā no tās situācijas, kāda veidojas, to piedāvāt maiņai, iepriekš nomainot tā zonējumu, lai šis piedāvājums būtu izdevīgāks. Šie abi priekšlikumi ir vadoties no lietderīguma, domājot par to, kāds būtu izdevīgākais risinājums Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

R.Sproģe izsaka priekšlikumu - tā kā šis nekustamais īpašums ir jau nodots atsavināšanai un atsavināšanas process ir uzsākts, zemesgabala zonējumu nemainīt, saglabājot šobrīd noteikto zemesgabala lietošanas mērķi.

G.Grūba aicina deputātus par šo lēmumprojektu nebalsot un šobrīd šo zemesgabalu paturēt pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs), „pret”- 3 (G.Grūba, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), “atturas” – 1 (M.Stulpiņš), R.Parasigs-Parasiņš izgājis) , nolemj:

pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

G.Grūba balsoja “pret”, jo uzskata, ka Jūrmalas pilsētas dome sabiedrības un pašvaldības interesēs varēja iegūt maksimālo cenu. Ļoti negribētu, ka šādu iespēju izmanto jaunais zemesgabala īpašnieks, kurš iegādāsies šo zemesgabalu.

U.Kronblūms – uzskata, ka nododot izsolē, jaunais zemesgabala īpašnieks nekādā veidā nevar dot pienesumu pašvaldībai un, šajā gadījumā, dome nav izmantojusi iespēju zemesgabalu nodot izsolē, izmainot lietošanas mērķi un saņemot ievērojami lielākus līdzekļus.

R.Sproģe – izsakās, ka šī zemesgabala atsavināšanas process ir uzsākts un apturēt to nevar un nav arī prognozējams, kāda varētu būt situācija pēc 10-15 gadiem un kāda tad varētu būt šī zemesgabala vērtība.

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Raiņa ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.38)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, U.Kronblūms, M.Stulpiņš), „pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), R.Parasigs-Parasiņš izgājis) , nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Raiņa ielā 17, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

46. Par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.39)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis) , nolemj:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

47. Par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā; Lienes ielā 15, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā (lēmums Nr.40)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, D.Beitnere-Le Galla), „pret”- nav, „atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis) , nolemj:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lienes ielā 15 k-2, Jūrmalā; Lienes iela 15, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas muzeja valdījumā.

48. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 10 (R.Sproģe, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, U.Kronblūms, M.Stulpiņš), „pret”- nav, “atturas” – 1 (D.Beitnere-Le Galla), R.Parasigs-Parasiņš izgājis) , nolemj:

1. Pieņemt saistošos noteikumus “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra saistošos noteikumus Nr.36 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

Sēde slēgta plkst.13.00

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2018.gada 15.februārī plkst.11.00

Sēdes vadītāja

R.Sproģe

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2018.gada 24.februāris


Lejupielāde: DOC un PDF