Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.februārīNr. 76

protokols Nr. 2, 49. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidotās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 18.janvārī pieņēma lēmumu Nr.35 „Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidošanu”, ar kuru tika uzdots pilnveidot lokālplānojumu zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.13000021202 (turpmāk – Zemes gabals) atbilstoši izstrādes vadītāja iesniegtajiem priekšlikumiem par izmaiņām lokālplānojumā.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2018.gada 1.februārī ir iesniegta sagatavotā lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotā redakcija.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādi. Lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā ir novērstas nesakritības starp Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas kartē attēlotajiem datiem un informāciju pievienotajās datnēs, precizēta Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas daļa bez apbūves, kurā neatrodas aizsargājami biotopi, samazināti apbūves parametri plānotajam sabiedriskās ēdināšanas objektam, kā arī veikti redakcionāli precizējumi.

Lokālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 90.punktu un 2018.gada 7.februāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidoto redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu trīs nedēļas.

2. Noteikt, ka ar lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotās redakcijas paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidoto redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

5. Noteikt, ka lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam pēc lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, ievietojot paziņojumu par sanāksmes laiku Sistēmā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma Zemesgabalam pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF