Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.janvārīNr. 35

protokols Nr. 1, 42. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, pilnveidošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 8.septembrī pieņēma lēmumu Nr.274 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā un darba uzdevuma apstiprināšanu” ar mērķi detalizēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības un pamatot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma objekta kā pastāvīgas būves izvietojumu šajā teritorijā.

Ar Domes 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.359 “Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Publiskā apspriešana norisinājās no 2017.gada 10.augusta līdz 2017.gada 8.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 24.augustā, savukārt, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notika 2017.gada 18.decembrī. Par izstrādāto lokālplānojumu tika saņemti divi iesniegumi, vienam no tiem pievienotas parakstu lapas ar 95 personu parakstiem. Iesniegumi satur iebildes pret sabiedriskās ēdināšanas objekta kā pastāvīgas būves būvniecību.

Par lokālplānojuma projektu nav saņemti pozitīvi Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinumi.

Lokālplānojuma saskaņošanas procesā konstatētas nesakritības Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas kartē un pievienotajās datnēs ievietotajā informācijā attiecībā uz funkcionālo zonu un apgrūtinājumiem. Nepamatoti ir palielināta Teritorijas plānojumā noteiktā krasta kāpu aizsargjoslas daļas bez apbūves teritorija, kas liedz lokālplānojuma īstenošanu teritorijas daļā, kas atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā. Lai novērstu neprecizitātes, nodrošinātu pārskatāmu lokālplānojuma izstrādes procesu, kā arī izvērtētu iespējas rast sabiedrības atbalstītu lokālplānojuma risinājumu, nepieciešams veikt lokālplānojuma pilnveidošanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2.punktu un 2018.gada 10.janvāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnveidot lokālplānojumu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.13000021202, atbilstoši priekšlikumiem par izmaiņām lokālplānojumā.

2. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.13000021202 pilnveidošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.13000021202, pilnveidošanu.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: DOCX, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF