Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 99

protokols Nr. 4, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9. jūnija lēmumā Nr.296
“Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un
Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu
programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2017. gada 9. jūnija lēmumam Nr.296 “ Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”” (turpmāk – lēmums), 2017. gada 27. jūlijā tika noslēgts Sadarbības līgums Nr. 1.2-16.8/1091 starp Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību un 2017.gada 27. jūlijā tika noslēgts Sadarbības līgums Nr.1.2-16.8/1092 starp Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību un AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003151743, par sadarbību Grantu programmas (ie)dvesma īstenošanā Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada Domes un Olaines novada pašvaldības administratīvajās teritorijās, organizējot un īstenojot Grantu konkursu “(ie)dvesma” (turpmāk – Konkurss), kā arī lai uzraudzītu piešķirtā finansējuma izlietojumu (turpmāk abi kopā – Līgumi).

Saskaņā ar Līgumiem partneri deleģēja pārstāvjus dalībai Konkursa komisijā, kas nodrošina Grantu programmas īstenošanu un Konkursa organizēšanu. Konkursa komisijas 2018.gada 15.janvāra sanāksmē (protokola Nr. 2018/1) tika izvērtēta Ķekavas novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības interese iesaistīties Konkursa organizēšanā, tādējādi paplašinot Konkursa darbības teritoriju un turpmāk organizējot to 5 (piecu) pašvaldību administratīvajās teritorijās. Konkursa komisija nolēma apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības dalību Konkursa organizēšanā.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izteikt lēmuma trešo rindkopu šādā redakcijā:

“ Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības lēmumiem noteikto struktūrvienību deleģētie pārstāvji, izveidos žūrijas komisiju, kuras sastāvu apstiprinās pirmās attiecīgā gada Konkursa organizēšanas sēdes laikā, pieaicinot pārstāvjus no SEB bankas un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām (piemēram, akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891, Jūrmalas Biznesa inkubatora, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, u.c.). Žūrijas komisija apstiprinās izstrādāto konkursa nolikumu, kā arī pieņems un vērtēs biznesa projektus.”.

2. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Atbalstīt Domes dalību grantu programmā un sadarbības veidošanā un noslēgt sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību saskaņā ar pielikumu.”.

3. Izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma slēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību.”

4. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šim lēmumam pielikumā pievienotajiem pielikumiem (1. un 2.pielikums).

5. Izbeigt noslēgtos Līgumus līdz ar jauno sadarbības līgumu noslēgšanu saskaņā ar šim lēmumam pielikumā pievienotajiem līgumu projektiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.99

(protokols Nr.4, 12.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr .________________ _

Jūrmalā, 2018.gada ____. ______________ _

Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” darbojas pašvaldības priekšsēdētājs Gatis Truksnis, no vienas puses,

Ķekavas novada pašvaldība , nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000048491, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Ķekavas novada pašvaldības nolikumu un amata pilnvarām rīkojas domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, no otras puses,

Mārupes novada Dome , nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000012827, kuras vārdā saskaņā ar Mārupes novada Domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” rīkojas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, no trešās puses,

Olaines novada pašvaldība , nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000024332, kuras vārdā saskaņā ar 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.SN9/2017 „Olaines novada pašvaldības nolikums”, rīkojas pašvaldības priekšsēdētājs Andris Bergs, no ceturtās puses,

Siguldas novada pašvaldība , nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000048152, kuras vārdā saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, no piektās puses,

turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā saukti arī Puse/-es, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par sadarbību grantu programmas “(ie)dvesma” īstenošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības, Olaines novada pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības administratīvajās teritorijās, organizējot un īstenojot grantu konkursu “(ie)dvesma” un uzraugot piešķirtā finansējuma izlietojumu (turpmāk – Konkurss), saskaņā ar Līgumu.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Puses apņemas:

2.1.1. Izveidot Konkursa komisiju, deleģējot darbam pārstāvi/-jus, kas sagatavo un apstiprina Konkursa nolikumu un īsteno grantu programmu “(ie)dvesma”;

2.1.2. Noslēgt sadarbības līgumu ar AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003012938, par iesaisti Konkursa organizēšanā;

2.1.3. Nodrošināt finansējumu projektu autoriem – komersantiem, kuri ir reģistrēti attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, nepārsniedzot 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) katrai no Pusēm viena Konkursa ietvaros, saskaņā ar Konkursa nolikumu, kuru apstiprina Konkursa komisija;

2.1.4. Uzaicināt darbam komisijā pārstāvjus no:

2.1.4.1. Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891,

2.1.4.2. Jūrmalas Biznesa inkubatora,

2.1.4.3. Jūrmalas pilsētas domes izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās padomes,

2.1.4.4. Biedrības “Ķekavas Novada uzņēmēju padome”,

2.1.4.5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras,

2.1.4.6. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes,

2.1.4.7. Nodibinājuma „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, reģistrācijas Nr.40008243796.

2.1.4.8. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes.

2.1.5. visos ar grantu programmu “(ie)dvesma” saistītajos, Pusēm pieejamos, publicitātes materiālos nodrošināt atsauci uz grantu programmu un sadarbības partneriem.

2.2. Puses apliecina, ka informācija, ko saskaņā ar Līgumu Puses nodevušas viena otrai, tiks izmantota tikai Pušu iekšējai lietošanai, un neviena no Pusēm to neizpaudīs trešajām personām bez informāciju sniegušās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Ja kāda no Pusēm pienācīgi nepilda savas saistības un pēc citas Puses rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, attiecīgā Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes.

3.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, vai jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Ilze Apsīte, e-pasts: ilze.apsite@jurmala.lv; tālr: 2649 8123.

4.3. Ķekavas novada pašvaldības kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Kristīne Danovska, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv , tālr. 29374340.

4.4. Mārupes novada Domes kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Jolanta Kursiša, e-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv; tālr: 29330721.

4.5. Olaines novada pašvaldības kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Edīte Alksne, e-pasts: onuac@olaine.lv; tālr: 29417886.

4.6. Siguldas novada pašvaldības kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Ina Stupele, e-pasts: ina.stupele@sigulda.lv; tālr.29414798.

4.7. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pušu savstarpējās pārrunās.

4.8. Ar Līguma noslēgšanas brīdi spēku zaudē starp Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību 2017. gada 27. jūlijā noslēgtais Sadarbības līgums Nr. 1.2-16.8/1091.

4.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 5 (piecos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

5. PUŠU REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

AS „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Tālr.: 67093800

Ķekavas novada pašvaldība

Gaismas iela 19, k-9, Ķekava,

Ķekavas novads, LV-2123,

Reģ.Nr.90000048491,

Konta Nr.LV62UNLA0050014272800

AS "SEB banka", kods UNLALV2X

Tālr.: 67935803

__________________________

G.Truksnis

__________________________

V.Baire

Mārupes novada Dome

Daugavas ielā 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV-2167

Reģ.Nr.90000012827

Konta Nr.LV69UNLA0003011130405

AS "SEB banka", kods UNLALV2X

Tālr.: 67934695

Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine,

Olaines novads, LV - 2114

Reģ. Nr. 90000024332

Konta Nr.: LV34HABA0551036014438

AS „Swedbank”, kods: HABALV22

Tālr.: +371 67964333

__________________________

M.Bojārs

__________________________

A.Bergs

Siguldas novada pašvaldība

Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novads, LV-2150

Reģ.Nr.90000048152

Konta Nr.LV37HABA0551043238362

AS “Swedbank”, kods HABALV22

Tālr.67970868

__________________________

U.Mitrevics


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 15.marta lēmumam Nr.99

(protokols Nr.4, 12.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr ._________________

Jūrmalā, 2018. gada ____. _______________

Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000056357 (turpmāk – Jūrmalas Dome), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas priekšsēdētājs Gatis Truksnis,

Ķekavas novada pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000048491 (turpmāk - Ķekavas Dome), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Ķekavas novada pašvaldības nolikumu un amata pilnvarām rīkojas domes priekšsēdētāja Viktorija Baire,

Mārupes novada Dome , nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000012827 (turpmāk – Mārupes Dome), kuras vārdā saskaņā ar Mārupes novada Domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016 “Mārupes novada pašvaldības nolikums, rīkojas pašvaldības domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,

Olaines novada pašvaldība , nodokļu maksātāju reģistrācijas kods 90000024332 (turpmāk – Olaines Dome), kuras vārdā saskaņā ar 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.SN9/2017 „Olaines novada pašvaldības nolikums”, rīkojas pašvaldības priekšsēdētājs Andris Bergs,

Siguldas novada pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas kods90000048152 (turpmāk - Siguldas Dome), kuras vārdā saskaņā ar 2017.gada 10.augusta saistošajiem Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,

Jūrmalas Dome, Ķekavas Dome, Mārupes Dome, Olaines Dome un Siguldas Dome katra atsevišķi saukta arī Dome, no vienas puses, un

AS “SEB banka” , reģistrācijas Nr.40003151743, turpmāk tekstā – Banka, kuru saskaņā ar pilnvarojumu pārstāv tās Mārketinga pārvaldes vadītāja Diāna Blumate, no otras puses,

Jūrmalas Dome, Ķekavas Dome, Mārupes Dome, Olaines Dome un Banka turpmāk katra atsevišķi vai visi kopā saukti arī Puse/-es,

savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par sadarbību Grantu programmas “(ie)dvesma” (turpmāk - Programma) īstenošanā Jūrmalas Domes, Ķekavas Domes, Mārupes Domes, Olaines Domes un Siguldas Domes administratīvajās teritorijās, organizējot un īstenojot Grantu konkursu “(ie)dvesma” (turpmāk – Konkurss), kura ietvaros Puses nodrošina granta piešķiršanu labāko biznesa ideju īstenošanai, kā arī uzrauga granta izlietojumu saskaņā ar Līgumu un kārtējā gada Konkursa nolikumu (turpmāk – Konkursa nolikums).

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Puses apņemas:

2.1.1. izveidot Konkursa komisiju, deleģējot darbam pārstāvi/-jus, kurš/i sagatavo un apstiprina Konkursa nolikumu un īsteno Programmu;

2.1.2. kopīgi organizēt Konkursu reizi gadā par to vienojoties Konkursa komisijas pirmajā sanāksmē;

2.1.3. Konkursa īstenošanai nodrošināt no katras Puses grantu labākajām biznesa idejām līdz 10 000 (desmit tūkstoši) euro apmērā, kas viena Konkursa ietvaros kopā ir 60 000 (sešdesmit tūkstoši) euro, no kuriem:

2.1.3.1. Bankas piešķirtais grants, kas paredzēts komercdarbības veikšanai Programmas darbības teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.3.2. Jūrmalas Domes piešķirtais grants, kas paredzēts attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.3.3. Ķekavas Domes piešķirtais grants, kas paredzēts attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.3.4. Mārupes Domes piešķirtais grants, kas paredzēts attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.3.5. Olaines Domes piešķirtais grants, kas paredzēts attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.3.6. Siguldas Domes piešķirtais grants, kas paredzēts attiecīgajā pašvaldībā deklarētām fiziskām personām vai reģistrētiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Siguldas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.4. uzaicināt darbam Konkursa komisijā pārstāvjus no:

2.1.4.1. Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”, reģistrācijas Nr.50103744891,

2.1.4.2. Jūrmalas Biznesa inkubatora,

2.1.4.3. Jūrmalas pilsētas domes izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās padomes,

2.1.4.4. Biedrības “Ķekavas novada Uzņēmēju padome”, reģistrācijas Nr.40008149410,

2.1.4.5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras,

2.1.4.6. Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes,

2.1.4.7. Nodibinājuma „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, reģistrācijas Nr.40008243796

2.1.4.8. Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes.

2.1.5. visos ar Programmu saistītajos publicitātes materiālos nodrošināt atsauci uz Programmu un Līguma Pusēm.

2.2. Puses apliecina, ka informācija, ko saskaņā ar Līgumu Puses nodevušas viena otrai, tiks izmantota tikai Pušu iekšējai lietošanai, un neviena no Pusēm to neizpaudīs trešajām personām bez informāciju sniegušās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Bankai ir tiesības izpaust jebkāda veida informāciju sabiedrībām, kas ietilpst vai ir saistīti ar Bankas uzņēmumu grupu (t.i., Bankas mātes sabiedrība Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), reģistrēta Zviedrijas Karalistē ar reģistrācijas Nr.: 5020329081, un visi Bankas mātes sabiedrības saistītie uzņēmumi), kā arī jebkuras sabiedrības, ar kurām Banka ir noslēgusi līdzdalības vai ārpakalpojuma līgumu.

2.3. Banka Līguma 2.1.3.1. punktā minēto finansējumu 10 000 (desmit tūkstoši) euro apmērā piešķir Bankas ieskatā labākajām biznesa idejas autoram (Banka ir tiesīga pēc saviem ieskatiem finansējuma apmēru pilnā apmērā piešķirt vienam biznesa idejas autoram vai sadalīt to starp vairākiem biznesa ideju autoriem), par finansējuma piešķiršanu noslēdzot līgumu ar granta/-u (finansējuma) saņēmēju/-iem un attiecīgo Domi, kuras administratīvajā teritorijā komersants ir reģistrēts un veic saimniecisko darbību.

2.4. Banka apņemas nodrošināt Līguma 2.1.3.1.punktā minētā granta izmaksu atbilstoši Konkursa nolikumam, un Dome, atbilstoši Konkursa nolikumam, nodrošina piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli.

2.5. Bankai ir tiesības pieprasīt no Domes informāciju un dokumentus, lai pārbaudītu Bankas piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību Konkursa nolikuma mērķim un Līguma 2.3.punktā noteiktā savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem. Domes pienākums ir iesniegt Bankas pieprasīto informāciju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

3.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas visas Puses, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā.

3.3. Ja kāda no Pusēm nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Puses rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to rakstveidā paziņojot visām Pusēm vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.2. Puses Līguma izpildes nodrošināšanai ieceļ šādas kontaktpersonas:

4.2.1. Jūrmalas Domes kontaktpersona - Ilze Apsīte, e-pasts: Ilze.Apsite@jurmala.lv, tālr.: 26498123;

4.2.2. Ķekavas novada pašvaldības kontaktpersona - Kristīne Danovska, e-pasts: Kristine.Danovska@kekava.lv, tālr.: 29374340;

4.2.3. Mārupes Domes kontaktpersona - Jolanta Kursiša, e-pasts: Jolanta.Kursisa@marupe.lv, tālr.: 29330721;

4.2.4. Olaines Domes kontaktpersona - Edīte Alksne, e-pasts: onuac@olaine.lv, tālr.: 29417886;

4.2.5. Siguldas Domes kontaktpresona – Ina Stupele, e-pasts: Ina.Stupele@sigulda.lv; tālr.29414798;

4.2.6. Bankas kontaktpersona – Georgs Rubenis, Georgs.Rubenis@seb.lv, tālr.: 29221006.

4.3. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pušu savstarpējās pārrunās.

4.4. Ar Līguma noslēgšanas brīdi spēku zaudē starp Jūrmalas Domi, Mārupes Domi, Olaines Domi un Banku 2017. gada 27. jūlijā noslēgtais Sadarbības līgums Nr. 1.2-16.8/1092.

4.5. Līgums ir sagatavots 6 (sešos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs.

5. PUŠU REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģ. Nr. 90000056357

AS „Citadele banka”, kods: PARXLV22

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Ķekavas novada pašvaldība

Gaismas iela 19, k-9, Ķekava,

Ķekavas novads, LV-2123,

Reģ.Nr.90000048491,

AS "SEB banka", kods: UNLALV2X

Konta Nr.LV62UNLA0050014272800

__________________________

/G.Truksnis/

__________________________

/V.Baire /

Mārupes novada Dome

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,

LV-2167, Reģ. Nr. 90000012827

AS "SEB banka", kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV69UNLA0003011130405

Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov.,

LV – 2114, Reģ. Nr. 90000024332

AS „Swedbank”, kods: HABALV22

Konts: LV34HABA0551036014438

__________________________

/M.Bojārs/

__________________________

/A.Bergs/

Siguldas novada pašvaldība

Pils iela 16, Sigulda

Siguldas novads, LV-2150

Reģ.Nr.90000048152

Konta Nr.LV37HABA0551043238362

AS “Swedbank”, kods HABALV22

Tālr.67970868

AS “SEB banka”

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag.,

Ķekavas nov., LV-1076, Reģ. Nr. 40003151743

AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X

Konts: LV50UNLA0021000901000

__________________________

/U.Mitrevics /

__________________________

/D.Blumate/


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF