Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 99.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 9.jūnijāNr. 296

protokols Nr. 10, 17. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību,
Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada
pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību
grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu

Lai īstenotu Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virzienu R3.7.2.” Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitāti “Uzņēmējdarbības veicināšana”, kuras viens no sagaidāmajiem rezultātiem ir īstenoti pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai, t.sk. jaunu uzņēmumu izveide visā Jūrmalas teritorijā un prioritātes P3.8. “Partnerattiecību veidošana ar citām pašvaldībām” rīcības virzienu R3.8.1. “Sadarbības attīstība ar kaimiņu pašvaldībām”, kura sagaidāmais rezultāts ir apzināti pašvaldību sadarbības virzieni un parakstīts apliecinājums par pašvaldību sadarbību, ir nepieciešams izveidot grantu programmu ar mērķi veicināt jaunu uzņēmumu rašanos un esošu uzņēmumu attīstību.

Jūrmalas Biznesa inkubatora organizētajā pašvaldību pārstāvju sanāksmē, satiekoties Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada Domes un Olaines novada pašvaldības darbiniekiem, radās ideja par kopīgas grantu programmas izveidi jauno uzņēmēju atbalstam, kuras ietvaros organizēt biznesa ideju konkursu (turpmāk - konkurss). Lai konkursam piesaistītu finanšu ekspertus un nodrošinātu plašu publicitāti, pašvaldību pārstāvji vienojās konkursā kā sadarbības partneri un galvenās balvas nodrošinātāju aicināt AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr.40003012938 (turpmāk - SEB banka), kas ir piekritusi sadarboties.

Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Stopiņu novada pašvaldības un Ogres novada pašvaldības lēmumiem noteikto struktūrvienību deleģētie pārstāvji, izveidos žūrijas komisiju, kuras sastāvu apstiprinās pirmās attiecīgā gada konkursa organizēšanas sēdes laikā, pieaicinot pārstāvjus no SEB bankas un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām (piemēram, akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas Altum”, reģistrācijas Nr.50103744891, Jūrmalas Biznesa inkubatora, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, u.c.). Žūrijas komisija apstiprinās izstrādāto konkursa nolikumu, kā arī pieņems un vērtēs biznesa projektus. Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu

Pretendentu, kurš saņēmis visaugstāko komisijas locekļu novērtējumu un būs pirmās vietas ieguvējs, apbalvos SEB banka, piešķirot grantu biznesa idejas attīstībai līdz 10 000 EUR vērtībā saskaņā ar projekta pieteikumu. Pārējos labākos projektu autorus apbalvos attiecīgā pašvaldība, piešķirot grantu līdz 10 000 EUR, kuras teritorijā ir reģistrēta komersanta juridiskā adrese vai fiziskai personai ir deklarēta dzīvesvietas adrese, piešķirto punktu secībā vai grantam paredzētā finansējuma apjomā saskaņā ar attiecīgās pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu apmēru šim mērķim.

Lai atlasītu labākās biznesa idejas un sniegtu atbalstu to īstenošanai, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) nolemj:

1. Atbalstīt Domes dalību grantu programmā un sadarbības veidošanā un noslēgt sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un Ogres novada pašvaldību. Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu

2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma noslēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un Ogres novada pašvaldību. Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu

3. Pilnvarot Attīstības pārvaldes vadītāju nozīmēt 1 (vienu) pārstāvi no Attīstības pārvaldes pārstāvēt Domi grantu programmā, nodrošinot grantu programmas organizatorisko atbalstu un pārstāvot Domi žūrijas komisijā. Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu

4. Noteikt, ka kopējās grantu programmas izmaksas viena kalendārā gada ietvaros nepārsniedz 10 000 EUR.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram pārraudzīt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.296

(protokols Nr.10, 17.punkts)
Svītrots ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.296

(protokols Nr.4, 12.punkts)
Svītrots ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu