Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 99.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 9.jūnijāNr. 296

protokols Nr. 10, 17. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un
Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu
programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu

Lai īstenotu Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.7. “Atbalsts uzņēmējdarbības iniciatīvām un uzņēmēju sadarbības veicināšana” rīcības virzienu R3.7.2.” Vietējās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība” aktivitāti “Uzņēmējdarbības veicināšana”, kuras viens no sagaidāmajiem rezultātiem ir īstenoti pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai, t.sk. jaunu uzņēmumu izveide visā Jūrmalas teritorijā un prioritātes P3.8. “Partnerattiecību veidošana ar citām pašvaldībām” rīcības virzienu R3.8.1. “Sadarbības attīstība ar kaimiņu pašvaldībām”, kura sagaidāmais rezultāts ir apzināti pašvaldību sadarbības virzieni un parakstīts apliecinājums par pašvaldību sadarbību, ir nepieciešams izveidot grantu programmu ar mērķi veicināt jaunu uzņēmumu rašanos un esošu uzņēmumu attīstību.

Jūrmalas Biznesa inkubatora organizētajā pašvaldību pārstāvju sanāksmē, satiekoties Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada Domes un Olaines novada pašvaldības darbiniekiem, radās ideja par kopīgas grantu programmas izveidi jauno uzņēmēju atbalstam, kuras ietvaros organizēt biznesa ideju konkursu (turpmāk - konkurss). Lai konkursam piesaistītu finanšu ekspertus un nodrošinātu plašu publicitāti, pašvaldību pārstāvji vienojās konkursā kā sadarbības partneri un galvenās balvas nodrošinātāju aicināt AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003012938 (turpmāk - SEB banka), kas ir piekritusi sadarboties.

Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Mārupes novada Domes un Olaines novada domes lēmumiem noteikto struktūrvienību deleģētie pārstāvji, izveidos žūrijas komisiju, kuras sastāvu apstiprinās pirmās sēdes laikā, pieaicinot pārstāvjus no SEB bankas un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām (piemēram, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891, Jūrmalas Biznesa inkubators, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, u.c.). Žūrijas komisija apstiprinās izstrādāto konkursa nolikumu, kā arī pieņems un vērtēs biznesa projektus. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 99.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu

Pretendentu, kurš saņēmis visaugstāko komisijas locekļu novērtējumu un būs pirmās vietas ieguvējs, apbalvos SEB banka, piešķirot grantu biznesa idejas attīstībai līdz 10 000 EUR vērtībā saskaņā ar projekta pieteikumu. Pārējos labākos projektu autorus apbalvos attiecīgā pašvaldība, piešķirot grantu līdz 10 000 EUR, kuras teritorijā ir reģistrēta komersanta juridiskā adrese vai fiziskai personai ir deklarēta dzīvesvietas adrese, piešķirto punktu secībā vai grantam paredzētā finansējuma apjomā saskaņā ar attiecīgās pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu apmēru šim mērķim.

Lai atlasītu labākās biznesa idejas un sniegtu atbalstu to īstenošanai, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību grantu programmā un sadarbības veidošanā un noslēgt sadarbības līgumu ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 99.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu

2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma slēgšanu ar Mārupes novada Domi un Olaines pilsētas pašvaldību. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 99.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 22.aprīļa 167.lēmumu

3. Pilnvarot Attīstības pārvaldes vadītāju nozīmēt 2(divus) pārstāvjus no Attīstības pārvaldes pārstāvēt Domi grantu programmā, nodrošinot grantu programmas organizatorisko atbalstu un pārstāvot Domi žūrijas komisijā. Grozīts ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu

4. Noteikt, ka kopējās grantu programmas izmaksas viena kalendārā gada ietvaros nepārsniedz 10 000 EUR.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram pārraudzīt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.296

(protokols Nr.10, 17.punkts)

Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 99.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 337.lēmumu
Svītrots ar domes 2020.gada 19.marta 98.lēmumu

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr.________________ _

Jūrmalā, 201_.gada ____. ______________ _

Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” darbojas pašvaldības priekšsēdētāja Rita Sproģe no vienas puses,

Mārupes novada Dome, reģ.Nr.90000012827, kuras vārdā saskaņā ar Mārupes novada Domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” darbojas pašvaldības izpilddirektors Ivars Punculis, no otras puses, un

Olaines novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000024332, kuras vārdā saskaņā ar 2016.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2016 „Olaines novada pašvaldības nolikums” un Olaines novada domes 2017.gada 24.maija sēdes lēmuma “Par Olaines novada pašvaldības sadarbību ar Mārupes novada domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldību, lai nodrošinātu dalību granta programmā “Ideju fonds” sadarbībā ar AS “SEB banka”” (6.prot., 15.p.) 2.punktu, darbojas pašvaldības priekšsēdētājs Andris Bergs, no trešās puses, turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā saukti arī Puse/-es, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par sadarbību Grantu programmas “Ideju fonds” īstenošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības, Mārupes novada pašvaldības un Olaines novada pašvaldības administratīvajās teritorijās, organizējot un īstenojot grantu konkursu “Ideju fonds” un uzraugot piešķirtā finansējuma izlietojumu (turpmāk – Konkurss), saskaņā ar Līgumu.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Puses apņemas:

2.1.1. Izveidot Konkursa komisiju, deleģējot darbam pārstāvi/-jus, kas sagatavo un apstiprina Konkursa nolikumu un īsteno grantu programmu “Ideju fonds”;

2.1.2. Noslēgt sadarbības līgumu ar AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003012938, par iesaisti Konkursa organizēšanā un galvenās balvas nodrošināšanā 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā Konkursa pirmās vietas ieguvējam;

2.1.3. Nodrošināt finansējumu pārējiem Konkursa uzvarētājiem – komersantiem, kuri ir reģistrēti vai fiziskas personas ir deklarētas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, nepārsniedzot 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) katrai no Pusēm viena Konkursa ietvaros.

2.1.4. Uzaicināt darbam komisijā pārstāvjus no:

2.1.4.1. Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891;,

2.1.4.2.  Jūrmalas Biznesa inkubatora,

2.1.4.3.  Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes,

2.1.4.4.  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras,

2.1.4.5.  Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes,

2.1.4.6. Nodibinājuma „Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, reģistrācijas Nr.40008243796.

2.1.5. visos ar grantu programmu “Ideju fonds” saistītajos publicitātes materiālos nodrošināt atsauci uz grantu programmu un sadarbības partneriem.

2.2. Puses apliecina, ka informācija, ko saskaņā ar Līgumu Puses nodevušas viena otrai, tiks izmantota tikai Pušu iekšējai lietošanai, un neviena no Pusēm to neizpaudīs trešajām personām bez informāciju sniegušās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Ja kāda no Pusēm nepienācīgi pilda savas saistības un pēc citas Puses rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, attiecīgā Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes.

3.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Ilze Apsīte, e-pasts: ilze.apsite@jurmala.lv; tālr: 2649 8123;

4.3. Mārupes pilsētas domes kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Liena Ādamsone, e-pasts: liena.adamsone@marupe.lv; tālr: 29330721;

4.4. Olaines pilsētas pašvaldības kontaktpersona par Konkursa īstenošanu ir Edīte Alksne, e-pasts: edite.alksne@gmail.com; tālr: 29417886;

4.5. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pušu savstarpējās pārrunās.

4.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

5. PUŠU REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: 67093800.

Mārupes novada Dome

Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes

novads, LV-2167

vien reģ.Nr.90000012827

Konta Nr. LV69UNLA0003011130405

AS "SEB banka", kods UNLALV2X

Tālr.: 67934695.

__________________________

__________

__________________________

__________

Olaines novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000024332

Zemgales iela 33, Olaine,

Olaines novads, LV - 2114

AS „Swedbank”, kods: HABALV22

Konts: LV34HABA0551036014438

Tālrunis: +371 67964333,

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

_________________________


Lejupielāde: DOC un PDF