Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr. 171

protokols Nr. 6, 22. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu
iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota
efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu un Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2018.gada 13.marta vēstulē Nr.39-2-60/3588 “Par projekta iesnieguma Nr.4.3.1.0/17/A/036 nosacījumu izpildi (pirmās atlases kārtas ietvaros), kā arī Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība” rīcības virziena R2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” aktivitāti Nr.88 “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte” un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam pasākuma 4.2. “Pasākumi enerģijas ražošanas sektorā” aktivitāti 4.2.3. “Siltumtrašu nomaiņa un zudumu samazināšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” (reģ.nr.42803008058) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos”, Nr.4.3.1.0/17/A/036 (turpmāk - projekts), īstenošanu.

2. Pieņemt zināšanai projektam noteikto mērķi - paaugstināt siltuma avota efektivitāti Jūrmalā, Dubultos.

3. Pieņemt zināšanai ieguvumus, kas tiks gūti projekta īstenošanas rezultātā:

3.1. atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē ar jaudu 1,5 MW, izbūvējot jaunu katlu māju Dubultos ar šķeldu kurināmu ūdens sildāmo katlu (ar automatizētu šķeldas padevi);

3.2. siltumnīcefekta gāzu samazinājums.

4. Pieņemt zināšanai, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas 24 mēnešu laikā pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, taču ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.

5. Pieņemt zināšanai, ka projekta kopējās izmaksas ir 835 505,00 EUR (astoņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti pieci euro un 00 centi) saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu, no tām:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 657 800,00 EUR (seši simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 40 jeb 263 120,00 EUR (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro un 00 centi);

5.1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” līdzfinansējums ir 60% jeb 394 680,00 EUR (trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 00 centi );

5.2. neattiecināmo izmaksu summa 177 705,00 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti pieci euro un 00 centi), kuru sedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”.

6. Atbalstīt vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu starp sabiedrību ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, tās noteiktajā kārtībā un termiņā.

7. Pieņemts zināšanai, ka projekta ieviešanu, tai skaitā norēķinus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, tās finanšu līdzekļu ietvaros.

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai iekļaut informāciju par projekta īstenošanas gaitu ceturkšņa atskaitēs par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Investīciju plāna 2018.-2020.gadam izpildi saskaņā ar 2018.gada 22.marta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojuma Nr.1.1.-14/136 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada darba plāna apstiprināšanu” 4.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC


Lejupielāde: DOC un PDF