Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 26.jūlijāNr. 335

protokols Nr. 10, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 9.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

14,00

680

9520

1.1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Skolotāja palīgs

7,00

475

3325

1.2. Izteikt Lēmuma 16.pielikumā (Jūrmalas Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 17.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17.

Sporta treneris (interešu izglītība)

2,633

680

1791

1.3. Izteikt Lēmuma 22.pielikumā (Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Ēkas dežurants

2,50

475

1188

1.4. Lēmuma 23.pielikumā (Jūrmalas Mežmalas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Skolotāja palīgs

3,00

475

1425

1.4.2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

6,00

680

4080

1.4.3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

14.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0,60

680

408

1.4.4. Papildināt ar 14.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

14.1

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0,30

680

204

1.5. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. Likvidēt 80.3 amata vienību - Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas vecākais finansists (būvniecības jomā);

1.5.2. Papildināt ar 80.4punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

80.4

Vecākais eksperts būvniecības jautājumos

1,00

1287

1287

1.5.3. Papildināt ar 145.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

145.1

Vecākais meliorācijas infrastruktūras pārraudzības un plānošanas inženieris

1,00

1382

1382

1.5.4. Izteikt 146.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

146.

Vecākais plānošanas inženieris

3,00

1174

3522

1.6. Lēmuma 40.pielikumā (Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas darbinieku skaita saraksts (Mērķdotācijas)):

1.6.1. Papildināt ar 4.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4.1

Fizioterapeits

0,40

952

381

1.6.2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Apkopējs

2,00

430

860

1.6.3. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

11.

Aprūpētājs

2,50

486

1215

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 3.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis