Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 373.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 25.maija 220.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 25.oktobra 474.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 580.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 644.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 283.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 23.augustāNr. 401

protokols Nr. 11, 16. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros”
īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) pielikuma 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (reģ.Nr.90000812928) 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.39-2-60_9927 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.10/17/I/008 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros)”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virziena R2.5.3. “Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide” aktivitāti Nr.87 “Plūdu novēršanas pasākumi”, Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2018.-2020.gadam projektu Nr.40 “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros (SAM 5.1.1.)”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros”, Nr.5.1.1.0/17/I/008 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi - izbūvēt un atjaunojot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona (Dubulti-Majori-Dzintari) uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. veikta esošās Lielupes kreisā krasta pretplūdu izsargbūves atjaunošana posmā no Dubultiem līdz Majoriem (no Klints ielas līdz Rīgas ielai), nodrošinot Lielupes gultnes/zemūdens nogāzes nostiprināšanu (atjaunošanu) pie esošā krasta stiprinājuma;

3.2. veikta jaunas Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves izbūve posmā no Majoriem līdz Dzintariem (no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai);

3.3. veikta Lejas ielas pārbūve un apgaismojuma sistēmas izbūve (posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai).

4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.decembrim (62 (sešdesmit divi) mēneši), tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 283.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 644.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 580.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 373.lēmumu

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.novembra līdz 2018.gada 30.septembrim (23 (divdesmit trīs) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.decembrim (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 4 838 108,09 EUR (četri miljoni astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņi euro un 09 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 283.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 580.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 474.lēmumu

5.1. projekta iesniegumā norādītās, kopējās projekta attiecināmās izmaksas, atbilstoši MK noteikumu 24.punktā noteiktajam ir 4 641 252,07 EUR (četri miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi), tai skaitā:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 69,5933% jeb 3 230 000,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši un 00 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 30,4067% jeb 1 411 252,07 EUR (viens miljons četri simti vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (4,5610% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 211 687,51 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 51 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (25,8457% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 1 199 564,56 EUR (viens miljons viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 56 centi).

5.2. projekta iesniegumā nenorādītās, projekta īstenošanai nepieciešamās neattiecināmās izmaksas, kas nav saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu, taču ir nepieciešamas Lejas ielas (posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai) pārbūvei un apgaismojuma sistēmas izbūvei ir 196 856,02 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 02 centi). Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 220.lēmumu

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi: Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 283.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 644.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 580.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 474.lēmumu Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 220.lēmumu

6.1. līdzfinansējumu 5.1.2.2.punktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai 1 199 564,56 EUR (viens miljons viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 56 centi), atbilstoši projekta finansēšanas plānam no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, piesaistot aizņēmumu.

6.2. finansējumu, 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai 196 856,02 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 02 centi), no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu pārbūvei, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.2.panta nosacījumiem.

6.3. priekšfinansējumu, 10% apmērā no 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 344 168,75 EUR (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro un 75 centi), paredzot segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.panta nosacījumiem: Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 373.lēmumu

6.3.1. 2017.gada budžetā ir apgūti 31905,36 (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti pieci euro un 36 centi);

6.3.2. 2021.gada budžetā tiek plānots apgūt 312 263,39 EUR (trīs simti divpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro un 39 centi), piesaistot aizņēmumu.

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas un šī lēmuma pielikums tiek precizēts ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms. Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 283.lēmumu

8. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai sadarbībā ar Infrastruktūras investīciju projektu nodaļu organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2018.gada 1.oktobrim.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.401

(Protokols Nr.11, 16.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 20.jūnija 283.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 26.novembra 644.lēmumu
Grozīts ar domes 2021.gada 25.novembra 580.lēmumu
Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 474.lēmumu
Grozīts ar domes 2023.gada 25.maija 220.lēmumu

Projekta

"Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.600

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 4838108.09 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 4641252.07 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 3230000.00 EUR jeb 69.5933%, Valsts budžeta dotācija ir 211687.51 EUR jeb 15%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1199564.56 EUR jeb 85%; neattiecināmās izmaksas 196856.02 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 344168.75 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

2019. gads

2020. gads

2021. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

43 026

0

0

0

98 793

98 793

1 883 733

1 923 104

1 329 340

5 182 278

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

31 906

31 906

31 906

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

1 963

1 963

1 963

no Eiropas Savienības fonda

29 943

29 943

29 943

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

31 906

0

312 263

344 169

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

11 120

17 288

17 288

468 442

468 442

234 273

1 199 565

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

39 371

78 742

78 743

196 856

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

5 014

5 014

82 666

82 666

41 342

211 688

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

76 491

76 491

1 261 348

1 261 348

630 813

3 230 000

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

43 026

0

0

0

98 793

98 793

1 883 733

1 923 104

1 329 340

5 182 278

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

43 026

0

66 887

66 887

1 851 827

1 891 198

985 171

4 838 109

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

31 906

31 906

31 906

31 906

344 169

344 169

kases apgrozības līdzekļi

31 906

31 906

31 906

31 906

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

344 169

344 169


Lejupielāde: DOC un PDF