Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 18.oktobrīNr. 500

protokols Nr. 15, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 7.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” darbinieku skaita saraksts) 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

13.

Virtuves darbinieks

1,90

430

817

2. Izteikt Lēmuma 15.pielikumā (Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.

Direktora vietnieks

1,00

840

840

3. Izteikt Lēmuma 27.pielikumā (Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” darbinieku skaita saraksts) 13.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Izglītības iestādes bibliotekārs

0,50

710

355

4. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

4.1. Izteikt 121.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

121.

Revidents

2,00

1287

2574

4.2. Papildināt ar 121.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

121.1

Revidents - korupcijas riska vadības vecākais speciālists

1,00

1382

1382

4.3. Izteikt 157.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

157.

Būvinspektora palīgs

3,00

994

2982

4.4. Papildināt ar 157.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

157.1

Būvinspektora palīgs

1,00

1190

1190

Priekšsēdētājs

G.Truksnis