Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2018.gada 22.novembrīNr. 553

protokols Nr. 16, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumus:

1.1. Lēmuma 13.pielikumā (Sākumskolas “Ābelīte” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Skolotāja palīgs

7,50

475

3563

1.1.2. likvidēt 20.amata vienību - Sociālais pedagogs;

1.1.3. likvidēt 21.amata vienību - Koncertmeistars.

1.2. Izteikt Lēmuma 27.pielikumā (Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” darbinieku skaita saraksts) 7.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7.

Pedagoga palīgs

0.50

710

355

1.3. Izteikt Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts) 25.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

25.

Apkopējs 8 st.

2.60

430

1118

1.4. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts):

1.4.1. izteikt 75. un 76.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

75.

Vecākais referents

6,00

1174

7044

76.

Referents

1,00

994

994

1.4.2. izteikt 90.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

90.

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas vecākais speciālists

1,00

1287

1287

1.4.3. papildināt ar 92.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

92.1

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists

1,00

1174

1174

2. Lēmuma 1.4.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis