Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 22.novembrīNr. 561

protokols Nr. 16, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra
lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda
finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2.apakšpunktu un 46.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2016.gada 22.jūnijā noslēgto līgumu “Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā” Nr.6-13/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (turpmāk -Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.decembrim.”

2. Izteikt Lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 186 792,38 EUR (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi euro un 38 centi), saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu, t.sk.:

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 143 762,38 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro un 38 centi), no tās:

5.1.1. Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 8 925,84 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 84 centi);

5.1.2. Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 134 836,54 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un 54 centi).

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 43 030,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši trīsdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.”

3. Izteikt Lēmuma 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta priekšfinansējumu ne vairāk kā 20% apmērā no nepieciešamā finansējuma Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta, izvērtējot Projekta aktivitāšu ieviešanas plānu”.

4. Aizstāt Lēmuma 2.pielikumu ar šī Lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jurmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.561

(protokols Nr.16, 21.punkts)

Projekta
"Proti un dari"
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

186792.38 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 143 762.38 EUR, kas tiek 100% finansētas no ESF finanšu līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 43030.00 EUR, kas 100% tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas domes budžeta.

Pozīcija / gads

2015.-2017.gads

2018.gads

2019.- 2020. gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

19 101

10 232

14 600

13 205

21 132

43 053

125 397

186793

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

758

6 292

6 335

3 489

758

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

758

6 292

6 335

3 489

16 874

16 874

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

14 698

1 857

2 118

2 121

3 709

9 805

18 527

43 030

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

4 403

7 617

6 190

4 749

13 934

32 490

106 870

143 763

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

19101

10 232

14 600

13 205

21 132

43 053

125 397

186 793

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

18343

3 940

8 265

9 716

21 132

43 053

125 397

186 793

Atlikums perioda beigās, t.sk:

758

6 292

6 335

3 489

0

0

0

0

kases apgrozības līdzekļi

758

6 292

6 335

3 489

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF