Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu
Grozījumi ar domes 2023.gada 26.janvāra 13.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 278.lēmumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 545.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.marta 116.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 71.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 23.aprīļa 161.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 329.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 51.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 561.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 57. lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 17.septembrīNr. 364

protokols Nr. 16, 11. punkts

Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta „PROTI un DARI” īstenošanā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumu Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi” 17.2.punktu un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada 30.jūlija vēstuli Nr.6-1/227, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības, kā sadarbības partnera dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI un DARI” (turpmāk – Projekts) īstenošanā, slēdzot sadarbības līgumu. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

2. Noteikt Projekta mērķi – attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim, tajā skaitā projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku līdz 2023. gada 30. novembrim, projekta koordinatora darbu līdz 2023. gada 31. decembrim. Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu

4. Apstiprināt lēmuma 1.pielikumu „Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā”.

5. Noteikt Projekta kopējās izmaksas 329 914,69 euro (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro un 69 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. : Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu

5.1. pieejamā Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100 % apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 252 817,69 euro (divi simti piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 69 centi), no tās:

5.1.1. 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros 179 887,71 euro (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro un 71 centi):

5.1.1.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 9 836,64 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un 64 centi);

5.1.1.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 170 051,07 euro (viens simts septiņdesmit tūkstoši piecdesmit viens euro un 07 centi);

5.1.2. 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros 72 929,98 euro (septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 98 centi):

5.1.2.1. projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums 3818,88 euro (trīs tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit euro un 88 centi);

5.1.2.2. projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums 69 111,10 euro (sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts vienpadsmit euro un 10 centi);

5.2. neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanai un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai līdz 77 097,00 euro (septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit septiņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansēts no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

6. Projekta priekšfinansējumu ne vairāk kā 20% apmērā no nepieciešamā finansējuma Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai segt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kārtējā gada budžeta, izvērtējot Projekta aktivitāšu ieviešanas plānu. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu un šī lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (reģistrācijas Nr.90009226256) direktorei Evijai Majorei.

9. Projekta īstenošanas uzraudzību uzdot Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai. Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

10. Lai īstenotu šī lēmuma 8.punktā noteikto, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļai uzdot sagatavot grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”, izsakot minētā lēmuma 14.pielikumā (Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra darbinieku skaita saraksts) atsauci šādā redakcijā: Grozīts ar domes 2022.gada 17.februāra 60.lēmumu

“*Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra lēmumu Nr.60 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “PROTI un DARI” īstenošanā”” uz projekta īstenošanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 1.martam.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums
Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.364

(Protokols Nr.16, 11.punkts)

Esošā situācija mērķa grupas jauniešu atbalsta jomā pašvaldībā

Informācija par pašvaldību

Pašvaldības nosaukums:

Jūrmala

Kontaktpersona, kura būs atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses

(Vārds, uzvārds,

amats)

Evija Majore, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Kontaktinformācija (Adrese)

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs, Zemgales iela 4, Asari, Jūrmala, LV-2008

Kontaktinformācija

(Tālrunis)

67767186, 28385666

Kontaktinformācija

(E-pasta adrese)

bjic@edu.jumala.lv

Kad pašvaldība plāno iesaistīties projekta īstenošanā? (Atzīmējiet tikai vienu atbildi!)

2016.gada 1.janvārī

Informācija par mērķa grupas jauniešiem

Mērķa grupas jauniešu kopējais skaits (atbilstoši valstī pieejamiem statistikas datiem, pašvaldību sociālo dienestu, stratēģisko partneru informācijai):

Uz šo brīdi ir apzināti 32 mērķa grupas jaunieši, kurus plānots iesaistīt pirmajā projekta īstenošanas gadā. Kopā projektā, 3 gadu laikā, plānots iesaistīt 98 jauniešus. Padziļināta projekta mērķa grupas izpēte notiks, kad darbu uzsāks projekta koordinators.

Mērķa grupas raksturojums:

Tie ir jaunieši, kas šajā brīdī nemācās, nestrādā algotu darbu, un savu ikdienu pavada Jaunatnes iniciatīvu centrā Kauguros, jaunieši, kuri pārtraukuši studijas.

Mērķa grupas jauniešiem pieejamo atbalsta pasākumu īss apraksts (piemēram, kādas aktivitātes jau šobrīd īsteno pašvaldība?)

Šobrīd ir izveidoti dažādi atbalsta pasākumi, piemēram, Jaunatnes iniciatīvu centrs jauniešu saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Tiek nodrošinātas dažādas interešu izglītības nodarbības un plašs sporta nodarbību klāsts. Ielu vingrotāju biedrība „Veona” iesaista savās aktivitātēs sportot gribošos jauniešus. Tiek organizētas brīvprātīgā darba aktivitātes, un iespēja iesaistīties visu līmeņu pasākumos pilsētā. Ir iespēja iesaistīties dažādās neformālās jauniešu grupās.

Informācija par cilvēkresursiem

Pašvaldībā esošo cilvēkresursu apraksts, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā (projekta vadītājs, grāmatvede, sociālais darbinieks, jaunatnes lietu speciālists vai cits):

Esošo cilvēkresursu ietvaros projektā plānots iesaistīt Jūrmala BJIC grāmatvedi, jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku un citus speciālistus pēc nepieciešamības.

Nepieciešamo cilvēkresursu apraksts, kas varētu tikt iesaistīti projekta īstenošanā (programmas vadītājs, mentors un citi, ja nepieciešams):

Papildus projektā tiks izveidota atsevišķa štata vieta - projekta koordinators, kurš veiks arī projekta vadītāja funkcijas. Tā pat plānots iesaistīt 3 mentorus, piesaistot aktīvos jauniešus un pēc nepieciešamības citus speciālistus.

Informācija par stratēģiskajiem partneriem

Kādus stratēģiskos partnerus pašvaldība plāno piesaistīt projektā plānoto darbību īstenošanai?

Stratēģisko partnerību veidos dažādas biedrības, piemēram, biedrība „Jaunieši dabai un cilvēkam”, ielu vingrotāju biedrība „Veona” un citas. Tā pat tiks iesaistītas citas pašvaldības struktūras, piemēram, nepilngadīgo uzraudzības nodaļa, pašvaldības policija, sociālais dienests, dienas centri, uzņēmēji un citas.

Kāda ir šo stratēģisko partneru loma darbā ar mērķa grupas jauniešiem pašvaldībā?

Stratēģisko partneru lomas būs dažādas visā projekta posmā. Tie tiks piesaistīti gan mērķa grupas jauniešu apzināšanā un uzrunāšanā, gan dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā un projekta jauniešu iesaistīšanā jau esošajos un plānotajos pasākumos un aktivitātēs.


Pielikums Nr.2 PDF Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 514.lēmumu