Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2020.gada 21.maija 2.noteikumiem

2018.gada 26.aprīlīNr. 2

protokols Nr. 6, 16. punkts

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem
ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem
veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu
un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome izsniedz speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licences) un licences kartītes regulāro pasažieru komercpārvadājumu ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumu ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Lēmumu par licences regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanu, apturēšanu, anulēšanu vai atteikumu, pieņem Jūrmalas pilsētas domes izveidota pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija (turpmāk - komisija).

3.  Licences kartīte pieprasītājam, kurš saņēmis licenci regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (turpmāk – pārvadātājs) turējumā vai īpašumā esošam transportlīdzeklim, kas tiek izmantots pasažieru pārvadāšanai (turpmāk – pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis), tiek izsniegta, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu.

II. Licences izsniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci (1.pielikums), pārvadātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz noteikta parauga pieteikumu par licences saņemšanu (2.pielikums) un klāt pievieno dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences saņemšanu. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

5. Licenci paraksta Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

6. Komisija viena mēneša laikā no dienas, kad pieteikums par licences saņemšanu reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā (turpmāk - lietvedības sistēma), izvērtējot pārvadātāja atbilstību normatīvo aktu prasībām, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

7. Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, komisija ir tiesīga lūgt pārvadātājam iesniegt trūkstošos dokumentus un pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu.

8. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa (turpmāk – Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa), pamatojoties uz komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, trīs darba dienu laikā sagatavo licenci un izsniedz to pārvadātājam vai sagatavo atteikumu un par to informē pārvadātāju. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

9. Ja pārvadātājs piecu darba dienu laikā neiesniedz komisijas pieprasītos dokumentus, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa sagatavo atteikumu licences izsniegšanai. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

10.  Ja ir notikušas izmaiņas pārvadātāja rekvizītos (pārvadātāja nosaukums, komercdarbības forma, juridiskā adrese), pārvadātājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc izmaiņām rekvizītos iesniedz Jūrmalas pilsētas domē iesniegumu, informācijas maiņas apliecinošu dokumentu kopijas un dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences atkārtotu izsniegšanu.

11. Šo noteikumu 10.punktā minētajos gadījumos Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa piecu darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas lietvedības sistēmā noformē un izsniedz pārvadātājam jaunu licenci. Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa pirms licences izsniegšanas pieprasa iepriekš izsniegto licenci. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

12. Licences nozaudēšanas, nolaupīšanas vai bojāšanas gadījumā, pārvadātājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domē iesniegumu un dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences atkārtotu izsniegšanu. Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa piecu darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas lietvedības sistēmā noformē un izsniedz pārvadātājam jaunu licenci. Svītrots ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

13. Licences dublikāta izsniegšanas gadījumā tās derīguma termiņš netiek pagarināts. Svītrots ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

14. Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa lēmumu par licences izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci trīs darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas dienas paziņo pārvadātājam un publicē informāciju Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

15. Lai mainītu tarifu plānu, pārvadātājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domei paziņojumu par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (turpmāk – paziņojums par izmaiņām tarifu plānā). Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa trīs darba dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām tarifu plānā reģistrēšanas lietvedības sistēmā publicē informāciju Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

III. Licences kartītes izsniegšanas kārtība

16.  Lai saņemtu licences kartīti (3.pielikums) katram pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim, ja licences kartīte tiek pieprasīta pirmo reizi, pārvadātājs iesniedz pieteikumu lēmuma saņemšanai par licences kartītes piešķiršanu (4.pielikums). Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

17.  Pēc 16. punktā norādītā pieteikuma reģistrēšanas lietvedības sistēmā, 10 (desmit) darba dienu laikā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu.

18.  Pārvadātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz pieteikumu par licences kartītes saņemšanu (5.pielikums) un dokumentu, kas apliecina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu par katru pieteikumā par licences kartītes izsniegšanu norādīto pārvadājumos izmantojamo transporta līdzekli, atbilstoši pieteikumā par licences kartītes saņemšanu norādītajam kalendāra mēnesim.

19.  Pēc 18.punktā norādīto dokumentu saņemšanas Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa izskata pieteikumu par licences kartītes saņemšanu, sagatavo un izsniedz licences kartīti septiņu darba dienu laikā no pieteikuma par licences kartītes saņemšanu reģistrēšanas lietvedības sistēmā. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 2.noteikumiem

19. 1 Papildināts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 2.noteikumiem

19. 2 Papildināts ar domes 2019.gada 23.maija 2.noteikumiem

20.  Par licences kartīti, kas izsniegta regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem veikšanai pilsētas nozīmes maršrutos, samaksa netiek iekasēta. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

Pielikums Nr.2 DOCX

Pielikums Nr.3 DOCX

Pielikums Nr.4 DOCX

Pielikums Nr.5 DOCX Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem