Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 26.jūlijāNr. 3

protokols Nr. 10, 10. punkts

Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā
no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 10.punktu, 41.panta 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek īstenoti īslaicīgas (līdz diviem mēnešiem) nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Pašvaldības līdzfinansētās darba vietās vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz 31.augustam. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Izglītojamie – personas, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2.2. Darba devējs – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska vai fiziska persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kura veic komercdarbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura noslēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu ar Pašvaldību par jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, apņemoties segt visus nepieciešamos nodokļu maksājumus. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2.3. Dome – Jūrmalas pilsētas dome, kura veic Pašvaldības līdzfinansēto jauniešu nodarbinātības pasākumu uzraudzību, līdzfinansēšanu un kontroli. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

2.4. Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā – noteiktu Izglītojamo zināšanu un prasmju apguves process, kas nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajiem Izglītojamo darba ierobežojumiem, kas nav kaitīgi Izglītojamā drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

2.5. Līdzfinansējuma līgums – līgums par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu jauniešu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā īstenošanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas tiek noslēgts starp Darba devēju un Domi. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

3. Izglītojamo nodarbinātības mērķis ir veicināt Izglītojamo, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Pašvaldības līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju apgūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi uzņēmumos.

4. Darba devējs vienlaicīgi nevar saņemt līdzfinansējumu par Izglītojamo, par kuru jau saņem līdzfinansējumu darba algai no citiem finanšu avotiem.

II. Jauniešu nodarbinātības pasākuma īstenošanas un finansēšanas nosacījumi

5. Pašvaldības līdzfinansējumu Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Dome piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma ar Eiropas savienības darbību 107.panta 3.daļas a apakšpunkta un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) nosacījumiem, Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 740) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija rīkojumam Nr. 1.1-14/177 “Par komercdarbības atbalsta vērtēšanu”. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

6. Jauniešu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā tiek finansēts no Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros, kas ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir piešķirti Domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžetā, kas ir atbildīga par nodarbinātības veicināšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Struktūrvienība). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

7. Dome Darba devējam, kas nodarbina Izglītojamo vasaras brīvlaikā, piešķir līdzfinansējumu Izglītojamā darba algai vai Ministru kabineta noteiktai minimālai stundas tarifa likmei 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (ieskaitot darba ņēmēja (Izglītojamā) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes apmēru un algas nodokli) atbilstoši proporcionāli nostrādātajam laikam. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

8. Ja Izglītojamo skaits pārsniedz apstiprinātā budžeta apjomu, kas ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir piešķirti Struktūrvienībai, tad prioritāte ir tam Darba devējam, kurš iesniedzis pieteikuma anketu (1.pielikums) ātrāk vai vasaras brīvlaikā nodarbinās maksimāli vairāk Izglītojamo.

III. Darba devēja pienākumi

9. Darba devējs noslēdz darba līgumu ar Izglītojamo, saskaņā ar Darba likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā ievērojot tajos noteiktos ierobežojumus nepilngadīgo personu nodarbināšanai.

10. Darba devējs saņem apliecinājumu no Izglītojamā (2.pielikums) vai, ja Izglītojamais ir nepilngadīga persona vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, no viņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (3.pielikums), par Izglītojamā personas datu nodošanu Domei apstrādei Domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

11. Darba devējs, Līdzfinansējuma līguma (4.pielikums) sagatavošanai, iesniedz Domei šādus dokumentus: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

11.1. pieteikuma anketu (1.pielikums) ar uzņēmuma kontaktinformāciju, piedāvāto darba vietu skaitu un datiem par Izglītojamajiem to deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudei;

11.2. apliecinājumu no Izglītojamā (2.pielikums) vai, ja Izglītojamais ir nepilngadīga persona vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, no viņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (3.pielikums), par Izglītojamā personas datu nodošanu Domei apstrādei Domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

11.3. MK noteikumu Nr.740 1.pielikuma Uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

12. Šo Noteikumu 11.1. un 11.3.apakšpunktā minētos dokumentu oriģinālus Darba devējs iesniedz Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai elektroniski parakstītus nosūta uz e-pastu: pasts@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

13. Šo Noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā/o dokumenta/u kopiju/as Darba devējs iesniedz Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai elektroniski nosūta uz e-pastu: pasts@jurmala.lv kopā ar 11.1. un 11.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

14. Darba devējs apņemas samaksāt Izglītojamajam darba līgumā nolīgto darba algu saskaņā ar noslēgto darba līgumu, Darba likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15. Darba devējs piecu darba dienu laikā pēc Struktūrvienības atbildīgā speciālista uzaicinājuma paraksta līdzfinansējuma līgumu.

16. Darba devējs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 30.augustam iesniedz Struktūrvienībai visus Līdzfinansējuma līgumā (4.pielikums) minētos dokumentus Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

IV. Struktūrvienības pienākumi

17. Struktūrvienība pēc Noteikumu 11.punktā uzskaitīto dokumentu saņemšanas izvērtē Darba devēja un Izglītojamā atbilstību Noteikumu prasībām un sagatavo Līdzfinansējuma līgumu noslēgšanai starp Domi un Darba devēju. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

18. Struktūrvienība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 17.punktā minētās izvērtēšanas nodrošina Līdzfinansējuma līguma parakstīšanu no Domes puses un elektroniski uz Darba devēja e-pastu nosūta uzaicinājumu Darba devējam parakstīt Līdzfinansējuma līgumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

19. Struktūrvienība organizē finanšu izlietojuma dokumentu (Izglītojamā darba samaksas aprēķinu saskaņā ar Darba likuma 71.pantu, maksājuma uzdevumu par izmaksāto darba algu kopijas un apliecinājumu (5.pielikums) par samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba ņēmēja un Darba devēja daļu un algas nodokli) un darba laika uzskaites tabeles saņemšanu no Darba devēja, kā arī nodrošina iesniegto dokumentu pārbaudi.

20. Struktūrvienība pārbauda finanšu izlietojuma dokumentus un darba laika uzskaites tabeles atbilstību Līdzfinansējuma līguma noteikumiem piecu darba dienu laikā no to saņemšanas dienas.

21. Ja Darba devēja iesniegtajos finanšu izlietojuma dokumentos un darba laika uzskaites tabelē konstatē nepilnības, Struktūrvienība divu darba dienu laikā elektroniski par to paziņo Darba devējam nosūtot informāciju uz Līdzfinansējuma līgumā norādīto e-pasta adresi.

22. Darba devējam papildus pieprasītie dokumenti jāiesniedz vai konstatētās nepilnības finanšu izlietojuma dokumentos vai darba laika uzskaites tabelē jānovērš un jāiesniedz atkārtoti Struktūrvienībai piecu darba dienu laikā no šo noteikumu 21.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas.

23. Pēc precizētu dokumentu saņemšanas Struktūrvienība divu darba dienu laikā pārbauda to atbilstību ar Darba devēja noslēgtā Līdzfinansējuma līguma noteikumiem.

24. Pēc Darba devēja iesniegto finanšu izlietojuma dokumentu un darba laika uzskaites tabeles pārbaudes, Struktūrvienība, atbilstoši pārbaudes rezultātiem, pieprasa Darba devējam iesniegt rēķinu par samaksājamo līdzfinansējuma summu un iesniedz to Domes Centralizētajai grāmatvedībai (turpmāk – Grāmatvedība) norēķinu veikšanai. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

25. Grāmatvedība piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veic norēķinus uz Darba devēja norādīto kontu.

26. Struktūrvienība aizpilda MK noteikumu Nr.740 2.pielikuma veidlapu, kurā norāda līdzfinansējuma summas apmēru, kādu piešķir Darba devējam. Svītrots ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

27. Struktūrvienībai iesniegtie un apstiprinātie Darba devēja finanšu izlietojuma dokumenti tiek glabāti Struktūrvienības telpās piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām.

28. Struktūrvienība sagatavo priekšlikumus jauniešu nodarbinātības pasākuma īstenošanas ilgtspējībai un pilnveidošanai, vajadzības gadījumā organizējot Izglītojamo apmācības, kā arī tikšanos starp Izglītojamajiem un Darba devējiem.

V. Noslēguma jautājums

29. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.2 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.10, 10.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

PIETEIKUMA ANKETA

1. Informācija par Darba devēju:

1.1.

Uzņēmuma nosaukums:

1.2.

Reģ. Nr.:

1.3.

Juridiskā adrese:

1.4.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

1.5.

Tālrunis:

1.6.

E-pasts:

1.7.

Konta Nr.

1.8.

Banka

1.9.

Bankas kods:

2.

Kopējais plānotais nodarbināto skaits sezonā:

3.

Informācija par nodarbinātajiem: [1]

Nodarbinātā vārds, uzvārds

personas kods

3.1.

3.2.

3.3.

Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar Jūrmalas pilsētas domes 20__.gada ____________noteikumiem Nr.___ “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

PARAKSTS __________________________ /vārds, uzvārds/

DATUMS ____________________________

Jūrmalas pilsētas dome informē, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv , 67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv , 67093849;

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv .2 .pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.10, 10.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

APLIECINĀJUMS

Es,

(vārds, uzvārds)

(personas kods)

piekrītu, ka mani personas dati, tiek izmantoti personas identificēšanai un Jūrmalas domes līdzfinansēto projektu administrēšanai uzņēmumā

Uzņēmuma nosaukums

Reģ. Nr.

Personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5,pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv .

(Datums)

(paraksts un tā atšifrējums)3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.10, 10.punkts)

APLIECINĀJUMS

Es,

(vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

(personas kods)

piekrītu, ka mani un mana dēla/meitas vai aizbilstamā

(vecāka vai likumiskā pārstāvja, uzvārds)

(personas kods)

personas dati, tiek izmantoti personas identificēšanai un Jūrmalas domes līdzfinansēto projektu administrēšanai uzņēmumā

Uzņēmuma nosaukums

Reģ. Nr.

Personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv , 67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.

(Datums)

(paraksts un tā atšifrējums)4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.10, 10.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

LĪGUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU Nr. __________________

Jūrmalā 20 __ . gada________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357 (turpmāk – Līdzfinansētājs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem NNr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektors __________ , no vienas puses un

__________________________, reģ. Nr. ___________ (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), tās ____________ _____________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es,

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 20 __ . gada ____________ saistošajiem noteikumiem Nr. __ „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 20 __ . gada budžetu”, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”, un Jūrmalas pilsētas domes 20 __ . gada ____________ noteikumiem Nr. __ „Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (turpmāk – Noteikumi), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Līdzfinansētājs līdzfinansē darba algu 50 (piecdesmit procentu) apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas ___ jaunietim/-šiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kurš/i savu dzīvesvietu ir deklarējis/-juši Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Izglītojamais/-ie) un ir noslēdzis/-guši darba līgumu ar Finansējuma saņēmēju (turpmāk – projekts), kas tiks īstenots, saskaņā ar Līgumu.

2. LĪDZFINANSĒJUMS UN TĀ PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir _______ EUR ( ______________________ euro, ____ centi), no kuriem Līdzfinansētāja līdzfinansējums nepārsniedz ______ EUR ( ________________ euro, ____ centus).

2.2. Līdzfinansētājs līdzfinansējuma summu ne vairāk kā _________ EUR (____________ euro, 00 centi) apmērā pārskaita uz Finansējuma saņēmēja norādīto kontu piecu darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja rēķina saņemšanas, pamatojoties uz Līguma 3.1.10. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, kas apstiprināti atbilstoši Līguma 3.3.2.punktam.

2.3. Līdzfinansētājam ir tiesības pieprasīt Finansējuma saņēmējam atgriezt izmaksāto līdzfinansējuma summu vai tā daļu, un Finansējuma saņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līdzfinansētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Līdzfinansētājam summu neattiecināmo izmaksu apmērā , ja:

2.3.1. līdzfinansējums ir piešķirts uz nepatiesu vai nepilnīgu datu pamata;

2.3.2. Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda Līguma noteikumus;

2.3.3. Līdzfinansētāja līdzfinansētajām projekta izdevumu tāmes pozīcijām ir saņemts dubults finansējums;

2.3.4. Līdzfinansētājs, pārbaudot iesniegtos izdevumus attaisnojuma dokumentus, ir konstatējis krāpniecības pazīmes;

2.3.5. iesniegtajiem dokumentiem trūkst normatīvajos aktos noteiktā juridiskā spēka.

2.4. Projekta kopējā finansējuma izlietojuma pieaugums (atbilstoši iesniegtajiem projekta īstenošanas dokumentiem) bez iepriekšējas saskaņošanas ar Līdzfinansētāju ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 20 % (divdesmit procentu) apmērā, nepalielinot Līguma 2.2. punktā noteiktā līdzfinansējuma summu. Finansējuma izlietojuma samazinājums ir pieļaujams bez ierobežojuma.

2.5. Ja projekta kopsumma samazinās, tad proporcionāli tiek samazināts Līdzfinansētāja līdzfinansējums, turpretī, ja projekta kopsumma pieaug, tad Līdzfinansētāja līdzfinansējuma apmērs paliek nemainīgs.

2.6. Visus projekta īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Finansējuma saņēmējs apņemas:

3.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pilnā apmērā veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja un darba devēja likmes) un algas nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 1.punktu par katru Izglītojamo;

3.1.2. kvalitatīvi un noteiktajā laikā īstenot projektu atbilstoši Noteikumiem;

3.1.3. īstenojot projektu, ievērot tā atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līdzfinansētāja prasībām;

3.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

3.1.5. nodrošināt Līdzfinansētāja pārstāvim iespēju veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā; pēc Līdzfinansētāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā vai mutiski sniegt informāciju par projekta sagatavošanas un realizācijas gaitu, kā arī nekavējoties informēt par šķēršļiem, kas varētu ietekmēt projekta kvalitāti vai izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem;

3.1.6. pēc Līdzfinansētāja pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā uzrādīt un/vai iesniegt visus projekta ietvaros veikto izmaksu pamatojošos dokumentus, tai skaitā dokumentu oriģinālus;

3.1.7. nodrošināt projekta darbību un aktivitāšu pamatojošu dokumentu oriģinālu saglabāšanu visā projektā īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

3.1.8. nodrošināt visus nodokļu maksājumus, kas saistīti ar projekta finansējuma saņemšanu un izlietošanu; kā arī nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro), neesamību gan Līguma slēgšanas brīdī, gan visā Līguma darbības laikā;

3.1.9. kompensēt zaudējumus, kas Līdzfinansētājam radušies Finansējuma saņēmēja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas;

3.1.10. Pēc projekta īstenošanas 20 (divdesmit) dienu laikā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā šādus dokumentus ar norādi: Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai, projekta “Jauniešu nodarbinātības pasākumi vasaras sezonā” dokumenti:

3.1.10.1. Izglītojamā/o darba laika uzskaites tabeles/ļu kopiju/as;

3.1.10.2. Izglītojamā darba samaksas aprēķins saskaņā ar Darba likuma 71.pantu;

3.1.10.3. maksājuma uzdevumu kopijas par izmaksāto darba algu;

3.1.10.4. apliecinājumu par samaksāto darba ņēmēja un darba devēja obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu daļām un algas nodokli;

3.2. Finansējuma saņēmējam nav tiesības Līdzfinansētāja līdzfinansējumu noguldīt depozītā.

3.3. Līdzfinansētāja saistības:

3.3.1. veikt Līgumā paredzētos maksājumus, ja ir izpildītas Līgumā minētās Finansējuma saņēmēja saistības;

3.3.2. Līdzfinansētājs Līguma 3.1.10. apakšpunktā minētos dokumentus piecu darba dienu laikā pārbauda un pieņem lēmumu par to, vai tie atbilst Līguma nosacījumiem, un piecu darba dienu laikā informē par pieņemto lēmumu Finansējuma saņēmēju. Ja dokumenti atbilst Līguma nosacījumiem.

3.4. Ja nav iespējams pārliecināties par Finansējuma saņēmēja uzņemto saistību izpildi saskaņā ar Līgumu, Līdzfinansētājam ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai Finansējuma saņēmējs piecu darba dienu laikā iesniedz papildu informāciju projekta īstenošanas atskaites pārbaudei. Šādā gadījumā Līguma 3.3.2. apakšpunktā noteiktais termiņš tiek pagarināts par pieprasītās papildu informācijas sniegšanai un papildu informācijas izvērtēšanai nepieciešamo laiku, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

4.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.2. Ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Līdzfinansētājam ir tiesības aprēķināt Finansējuma saņēmējam līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 2.2. punktā noteiktās līdzfinansējuma summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līguma 2.2. punktā noteiktās līdzfinansējuma summas, ko Līdzfinansētājs ir tiesīgs arī ieturēt, veicot norēķinus.

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

4.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.5. Līguma ietvaros saņemtos fizisko personu datus Finansējuma saņēmējs izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no Līguma izrietošo saistību pienācīgai izpildei, kā arī nodrošina, ka Finansējuma saņēmēja darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Finansējuma saņēmējs apņemas informēt Līdzfinansētāju par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez saskaņošanas ar Līdzfinansētāju, un pēc projekta īstenošanas beigām iznīcināt dokumentus, kas satur fizisko personu datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.6. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis
nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

5.4. Katra no Pusēm trīs dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās
nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu
pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

5.5. Finansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Līdzfinansētājs nepamatoti nav samaksājis Līguma 2.2. apakšpunktā noteikto līdzfinansējuma daļu.

5.6. Līdzfinansētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, nosūtot paziņojumu un norādot izbeigšanas datumu:

5.6.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta neizpildes gadījumā, iepriekš par to brīdinot Finansējuma saņēmēju;

5.6.2. ja Finansējuma saņēmējam pasludināts maksātnespējas process, tā darbība ir apturēta vai tas ir pakļauts līdzīga rakstura situācijai;

5.6.3. ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības un pēc Līdzfinansētāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējs atlīdzina Līdzfinansētājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.2. punktā minētās līdzfinansējuma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

6.2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

6.3. Puses apņemas trīs darba dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža paziņot otrai Pusei par izmaiņām rekvizītos.

6.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

6.4.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

6.4.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

6.5. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Līguma un projekta īstenošanas laikā:

6.5.1. Līdzfinansētāja kontaktpersona: __________ _______________ , tālr. __________ , e-pasts __________ ;

6.5.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: __________ , tālr. __________ , e-pasts __________ .

6.6. Līguma pamatteksts sagatavots latviešu valodā uz _ (________) lapām un pielikumiem uz ____ (________) lapām, divos juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Līdzfinansētājam, bet otrs – Finansējuma saņēmējam.

6.7. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Pieteikuma anketa uz __ (_______) lapām;

2. pielikums – Izglītojamā/Izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja apliecinājums uz __ (_______) lapām;

3. pielikums – Aizpildīts Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr. 740 1. pielikums “Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai” uz __ (________) lapām.

7. PUŠU REKVIZĪTI

Līdzfinansētājs

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr. 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

Finansējuma saņēmējs

Reģ. Nr.

Konta Nr. :

Kods

__________________________

____________

_______________________

____________5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.10, 10.punkts)

Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 3.noteikumiem

Jūrmalas pilsētas domes

Attīstības pārvaldes

Uzņēmējdarbības attīstības nodaļai

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

(Finansējuma saņēmēja nosaukums)

(Reģistrācijas Nr.)

(Adrese)

(Datums)

Apliecinājums par nodokļu nomaksu

, saskaņā Latvijas Republikā pieņemtajiem normatīvajiem

(Finansējuma saņēmēja nosaukums)

aktiem un to noteikto kārtību, pilnā apmērā ir veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba ņēmēja un darba devēja likmes) un algas nodokļa nomaksu saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 1.punktu par zemāk minētajiem Izglītojamiem [2] :

Nodarbinātā vārds, uzvārds

personas kods

3.1.

3.2.

3.3.

(Vārds, uzvārds)

(amats)

(paraksts)

Jūrmalas pilsētas dome informē, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv[1] Nepieciešamības gadījumā, pievienot papildus rindas.

[2] Nepieciešamības gadījumā, pievienot papildus rindas.


Lejupielāde: DOC un PDF