Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 3

protokols Nr. 9, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija noteikumos Nr.3
“Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā
no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, 41.panta 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. jūlija noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

2. Aizstāt 1. punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

3. Aizstāt 2.1. un 2.2. apakšpunktā vārdus “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

4. Aizstāt 2.3. apakšpunktā vārdus “Dome – Jūrmalas pilsētas dome” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija)”.

5. Aizstāt 2.5. apakšpunktā vārdu “Domi” ar vārdu “Administrāciju”.

6. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Pašvaldības līdzfinansējumu Izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Administrācija piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma ar Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr.L 352/1) nosacījumiem un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 715).”.

7. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Jauniešu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā tiek finansēts no Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta ietvaros, kas ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir piešķirti Administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžetā, kas ir atbildīga par nodarbinātības veicināšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Struktūrvienība).”.

8. Aizstāt 7. punktā vārdu “Dome” ar vārdu “Administrācija”.

9. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

“10. Darba devējs saņem apliecinājumu no Izglītojamā (2.pielikums) vai, ja Izglītojamais ir nepilngadīga persona vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, no viņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (3.pielikums), par to, ka Izglītojamais vai Izglītojamā likumiskais pārstāvis ir informēts, ka Darba devējs nodod personas datus Pašvaldībai ar mērķi izvērtēt Darba devēja pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai un administrēt Pašvaldības līdzfinansēto projektu.”.

10. Aizstāt 11. punktā vārdu “Domei” ar vārdu “Administrācijai”.

11. Izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“11.2. apliecinājumu no Izglītojamā (2.pielikums) vai, ja Izglītojamais ir nepilngadīga persona vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, no viņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (3.pielikums), par to, ka Darba devējs ir informējis Izglītojamo vai tā likumisko pārstāvi par personas datu nodošanu Administrācijai apstrādei Administrācijas noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana;”.

12. Izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“11.3. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), kā noteikts MK noteikumu Nr.715 21.punktā.”.

13. Aizstāt 12. un 13. punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Administrācijas”.

14. Aizstāt 17. un 18. punktā vārdu “Domi” ar vārdiem “Administrāciju” attiecīgajā locījumā.

15. Aizstāt 24. punktā vārdu “Domes” ar vārdu “Administrācijas”.

16. Svītrot 26. punktu.

17. Aizstāt 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu ar šo noteikumu 1. 2., 3., 4. un 5. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-5 DOCX PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF