Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 15.martāNr. 11

protokols Nr. 4, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 478 106 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

81 844 869

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

93 978 267

euro

625

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 133 398

euro

-525

euro

Finansēšana

12 133 398

euro

525

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

525

euro

Atlikums gada beigās

2 641 252

euro

0

euro

Aizņēmumi

6 520 358

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 845 962

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punkta 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu;

3. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.1.7. programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7., 4. un 34.pielikumu.”.

4. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

6. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.1.3. programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3., 4. un 34.pielikumu.”.

7. Pievienot saistošo noteikumu 3.2.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizētie pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 14.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 13.pielikumu.

12. Izteikt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.5.1.7. programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7., 4. un 34.pielikumu.”.

13. Pievienot saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 32.pielikumu.

15. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.3. programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 4. un 34.pielikumu.”.

16. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 32.pielikumu.

18. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.10. programmas “Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.10., 4. un 34.pielikumu.”.

19. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

20. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.12. programmas “Muzeja ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11., 4. un 34.pielikumu.”.

21. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Muzeja ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

22. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.13. programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12., 4. un 34.pielikumu.”.

23. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 33.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki” tāmi Nr.08.4.3., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona ''Sloka'' uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Sporta nama ''Taurenītis'' uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 34.pielikumu.

34. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.8. programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., 4. un 34.pielikumu.”.

35. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26. un 32.pielikumu.

37. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.9. programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9., 4. un 34.pielikumu”.”

38. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 32.pielikumu.

40. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.10. programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10., 4. un 34.pielikumu.”.

41. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 32.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

44. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.4.8. projekta "Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā" tāmi Nr.09.4.8.”.

45. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.4.8.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018.gadā" tāmi Nr.09.4.8., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas "Atvase", vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 32.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

54. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 363 351 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 11 114 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 716 euro;

09.210.7230 16 359 euro;

09.510.7230 471 euro;

10.400.7230 3 395 euro;

10.910.7230 2 652 euro;

Atlikums gada beigās 346 572 euro;”

55. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.februāra, 27.februāra, 7.marta, 8.marta rīkojumu Nr.1.1-14/94, Nr.1.1-14/101, Nr.1.1-14/118, Nr.1.1-14/121 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 16-19. un 36-38 pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-15, 20-35, 39-45 XLS

Pielikums Nr.16-19, 36-38 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF