Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 26.aprīlīNr. 14

protokols Nr. 6, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.
un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 609 951 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

81 975 533

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

94 648 018

euro

1 806

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 672 485

euro

-1 706

euro

Finansēšana

12 672 485

euro

1 706

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 706

euro

Atlikums gada beigās

2 060 340

euro

0

Aizņēmumi

6 520 358

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.5. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 81.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 85.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.3.5. programmas “Atgriežamās fizisku un juridisku personu pārmaksas pašvaldībai no iepriekšējiem pārskata periodiem” tāmi Nr.04.3.5.”

10. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.3.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Atgriežamās fizisku un juridisku personu pārmaksas pašvaldībai no iepriekšējiem pārskata periodiem” tāmi Nr.04.3.5., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 87.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 87.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.2., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 82.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” tāmi Nr.06.1.10., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” tāmi Nr.06.1.11., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 90.pielikumu.

20. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.3. programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3., 4., 12. un 34.pielikumu;”.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 84.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 86.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 86.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” tāmi Nr.08.1.13., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centrs, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26. un 88.pielikumu.

29. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6.3. projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā” tāmi Nr.08.6.3.”

30. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde “Zīmē un Rīmē” Aspazijas mājā” tāmi Nr.08.6.3., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 83.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.09.1.6. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 83.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30. un 83.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Kafija ar politiķiem Jūrmalā” tāmi Nr.09.1.11., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

35. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.15. projekta “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” tāmi Nr.09.1.15.”.

36. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” tāmi Nr.09.1.15., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1. ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1. ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2. ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

40. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.3.3. projekta “Eiropas galda klāšana” tāmi Nr.09.3.3.”.

41. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.3.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, projekta “Eiropas galda klāšana” tāmi Nr.09.3.3., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1. ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1. ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2. ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1. ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2. ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1. ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1. ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1. ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2. ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1. ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1. ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1. ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1. ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2. ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1. ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1. ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2. ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1. ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1. ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1. ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1. ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

64. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2. ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

65. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1. ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

66. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.4.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas” tāmi Nr.09.23.4. ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

67. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1. ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

68. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2. ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

69. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1. ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2. ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1. ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1. ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.3.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3. ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

74. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1. ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

75. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1. ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

76. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 26.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 71. un 89.pielikumu.

77. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1. ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu.

78. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2. ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu.

79. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1. ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu.

80. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.32.apakšpunkta “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1. ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

81. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu.

82. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1. ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu.

83. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.2. ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

84. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņa pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6. ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

85. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1. ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

86. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2018.gadam šādā apmērā – 6 431 145 euro saskaņā ar 33.pielikumu.”.

87. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu.

88. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 371 899 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 462 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 661 euro;

09.210.7230 16 359 euro;

09.510.7230 471 euro;

10.400.7230 3 395 euro;

10.910.7230 2 652 euro;

Atlikums gada beigās 352 523 euro;”

89. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 29.marta, 13.aprīļa, 19.aprīļa, 20.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/144, Nr.1.1-14/160, Nr.1.1-14/164, Nr.1.1-14/170 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 92-100. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-91 XLS

Pielikums Nr.92-100 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF