Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 24.maijāNr. 22

protokols Nr. 8, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 316 885 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

81 990 241

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

94 431 424

euro

1 836

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 441 183

euro

-1 736

euro

Finansēšana

12 441 183

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

1 983 838

euro

0

Aizņēmumi

6 212 554

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

12 000

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.5. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 45.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 50.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” tāmi Nr.01.1.8., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā)/ 2018.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.15., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 46.pielikumu.

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4.1.6. projekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” tāmi Nr.05.1.6.”

10. Pievienot saistošo noteikumu 3.4.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” tāmi Nr.05.1.6., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.1.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.2., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.3. un 7.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 41.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 50.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta ““SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE)” tāmi Nr.06.1.9., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 50.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.4. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 43.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 44.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 44.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.12. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 50.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta ““Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča Rietumu piekrastē” īstenošanai - Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojums” tāmi Nr.08.1.14., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 47.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 42.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26. un 50.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 50.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jaunie gidi” tāmi Nr.09.1.14., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1. ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Be prepared” tāmi Nr.09.4.2. ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.3. ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

34. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, tajā skaitā:

3.8.12.1. programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

3.8.12.2. projekta “Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” tāmi Nr.09.12.2.;”;

35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1. ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

36. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.12.2.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, projekta “Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” tāmi Nr.09.12.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1. ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 36. un 48.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37. un 40.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.9., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids” tāmi Nr.10.2.10., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

42. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2018.gadam šādā apmērā – 6 430 843 euro saskaņā ar 33.pielikumu.”.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

44. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 403 630 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 462 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 661 euro;

09.210.7230 16 359 euro;

09.510.7230 15 528 euro;

10.400.7230 4 283 euro;

10.910.7230 2 652 euro;

Atlikums gada beigās 368 309 euro;”

45. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 25.aprīļa, 8.maija, 9.maija, 18.maija, 22.maija rīkojumu Nr.1.1-14/174, Nr.1.1-14/183, Nr.1.1-14/188, Nr.1.1-14/206, Nr.1.1-14/208 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 51-63. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-50 XLS

Pielikums Nr.51-63 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF