Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 23.augustāNr. 31

protokols Nr. 11, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 102 386 361 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

82 152 933

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

96 196 412

euro

1 836

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 043 479

euro

-1 736

euro

Finansēšana

14 043 479

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

1 266 891

euro

euro

Aizņēmumi

7 119 338

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

33 435

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49. un 48.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.3., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

10.  Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357 programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 22.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 43.un 44.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357 programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 21.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 59.un 60.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357 programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 19.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 38.un 39.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357 programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 40.un 42.pielikumu.

14. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.20..apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.20. Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” tāmi Nr.04.1.20.;”

15. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.20.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” tāmi Nr.04.1.20., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta Pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1. ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 25.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357 programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 15.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 36.un 37.pielikumu.

19. “Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50. un 48.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 23.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 24.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 45.un 24.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Muzeja ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51.un 48.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centrs, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centrs, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 52. un 48.pielikumu.

28. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.17. Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17.;”

29. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

30. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.18. Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.18.;”

31. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.18., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.5.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.5. ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.7.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Me.You.Personality”/”Es.Tu.Personība.” tāmi Nr.09.4.7. ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

34. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.11.4. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Es esmu moderns skolotājs/ I am a modern teacher” tāmi Nr.09.11.4.;”

35. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.11.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Es esmu moderns skolotājs/ I am a modern teacher” tāmi Nr.09.11.4., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1. ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 53. un 48.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Dienas aprūpes centru bērniem pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu

41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņa pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu

42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Sociālo pakalpojumu centra “Ķemeri” darbības nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.8., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.6.apakšpunkta Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.10.6.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

44. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Apstiprināt 2018.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 33 435 euro apmērā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, t.sk.:

6.1. pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei 12 000 euro;

6.2. avārijas situācijas novēršanai apkures un karstā ūdens sistēmas cauruļu nomaiņai 21 435 euro;”

45. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

46. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 30.jūlija, 2.augusta, 10.augusta, 13.augusta, 14.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/285, Nr.1.1-14/287, Nr.1.1-14/293, Nr.1.1-14/294, 1.1-14/295 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 27-33.un 54.-57.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-26, 34-53, 58-60 XLS

Pielikums Nr.27-33, 54-57 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF