Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 33

protokols Nr. 13, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2018.gadam 102 491 483 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

82 258 055

euro

100

euro

kārtējā gada izdevumi

96 512 087

euro

1 836

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-14 254 032

euro

-1 736

euro

Finansēšana

14 254 032

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

1 056 338

euro

0

euro

Aizņēmumi

7 119 338

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

33 435

euro

2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 75. un 78.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas "Iestādes uzturēšana" tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 51.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 46.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas "Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā" tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanās pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 49.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 76. un 78.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 34.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 77. un 78.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 48.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 50.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 50.pielikumu.

15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas "Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana" tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas "Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana" tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 52.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Iestādes uzturēšana" tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Jūrmalas pilsētas stadiona ''Sloka'' uzturēšana" tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana" tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Majoru sporta laukuma uzturēšana" tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Sporta nama ''Taurenītis'' uzturēšana" tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Jūrmalas pludmales centra uzturēšana" tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta "Alberta Kronenberga interaktīvā izstāde "Zīmē un Rīmē" Aspazijas mājā" tāmi Nr.08.6.3., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 47.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jaunie gidi” tāmi Nr.09.1.14., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.5., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.3., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

40. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.23.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.23.6. projekta "Mediji vieno un šķir" tāmi Nr.09.23.6.;”

41. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.23.6.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta " Mediji vieno un šķir " tāmi Nr.09.23.6., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.3.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.24.3., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.3.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2., 28. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39., 54.un 55.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3., 28. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40., 54.un 55.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 27. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 41., 53.un 54.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5., 27., 28. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 42., 53., 54. un 55.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 27., 28. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 43., 53., 54. un 55.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.11., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

51. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

18.6.2.0. 10 647 euro;

19.3.0.0. 411 105 euro;

21.3.9.9. 900 euro;

21.4.9.9. 8 833 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 661 euro;

09.210.7230 18 053 euro;

09.510.7230 15 528 euro;

09.600.7230 10 647 euro;

10.400.7230 4 283 euro;

10.910.7230 3 023 euro;

Atlikums gada beigās 374 090 euro;”

52. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

53. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 31.augusta, 12.septembra, 18.septembra, 20.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/304, Nr.1.1-14/311, Nr.1.1-14/313, Nr.1.1-14/316 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 57-74. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.2-56, 75-79 XLS

Pielikums Nr.57-74 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF