Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu

2019.gada 18.aprīlīNr. 10

protokols Nr. 4, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18
“Īpašumu pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 5.2punktu šādā redakcijā:

“5.2 Pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pārraudzībā atbilstoši apstiprinātajam nolikumam ir pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”.

2. Papildināt ar 6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.12. koordinēt pārvaldes struktūrvienības pārraudzībā esošu pašvaldības iestādes darbību.”

3. Papildināt ar 10.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.18. koordinēt pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” darbību jautājumos, kas ietilpst pašvaldības kompetencē.”

4. Papildināt ar 10.115. un 10.116. apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.115. nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” pārraudzību, izskatot sagatavotos lēmumprojektus, budžeta pieprasījumus un attīstības plānošanas dokumentus izskatīšanai domes sēdēs, kā arī citos Jūrmalas pilsētas domes iekšējos normatīvajos aktos, lēmumos vai rīkojumos noteiktajos jautājumos un sniegt priekšlikumus par to tālāku virzību;

10.116. nodaļas kompetences ietvaros izskatīt pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktora priekšlikumus iestādes darbības uzlabošanai un sniegt par to atzinumus domei.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis