Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 25.oktobra 75.nolikumu

2019.gada 23.maijāNr. 20

protokols Nr. 7, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
“Jūrmalas Kultūras centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.pantu pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.7.punktā vārdu “sabiedriskajām” ar vārdu “nevalstiskajām”.

1.2. Izteikt 1.8.punktu šādā redakcijā:

“1.8. Kultūras centru veido sekojošas struktūrvienības bez juridiskās personas tiesībām – Kauguru kultūras nams, adrese: Jūrmala, Raiņa iela 110, LV-2016, Mellužu estrāde, adrese: Jūrmala, Mellužu prospekts 6, LV–2008, un Jūrmalas teātris, adrese: Jūrmala, Muižas iela 7, LV-2010”.

1.3. Izteikt 2.2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2.9. Nodrošināt Kultūras centra struktūrvienību - Kauguru kultūras nama, Mellužu estrādes un Jūrmalas teātra darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus. ”

1.4. Svītrot 3.7.punktā vārdus “Mākslinieku nama”.

2. Nolikums stājas spēkā ar 2019.gada 3.jūniju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis