Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 18.nolikumu

2020.gada 29.oktobrīNr. 41

protokols Nr. 19, 49. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības
veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”
nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 7.1.apakšpunktā vārdus “veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu”.

2. Svītrot 8.1.1.apakšpunktu.

3. Svītrot 8.1.7.apakšpunktu.

4. Svītrot 14.2.apakšpunktu.

5. Svītrot 15.2.4.apakšpunktu.

6. Svītrot 15.3.apakšpunktu.

7. Svītrot 19.punktā vārdus “un veselības veicināšanas”.

8. Svītrot 21.1.apakšpunktā vārdus “dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem”.

9. Svītrot 22.punktu.

10. Svītrot 26.1.apakšpunktā vārdus “un pavadoņa pakalpojuma”.

11. Svītrot 26.5.apakšpunktā vārdus “un pavadoņa”.

12. Svītrot 28.punktu.

13. Svītrot 46.punktā vārdus “veselības veicināšanas pakalpojumu un”.

14. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis