Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 32

protokols Nr. 14, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54
„Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu
konkursa nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, 15.panta 2.punktu,
5.punktu, 6.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Projektu īstenošanas laika periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža. Projekta īstenošanas uzsākšana plānojama ne ātrāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgās kārtas noteiktā Pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.”

2. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“9. Dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) un Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”

“10. Iesniedzējam ir tiesības Projektu īstenot partnerībā, Projekta partnerus un Projekta partneru līdzfinansējumu identificējot Nolikuma 20.punktā noteiktajos dokumentos. Projekta partneris Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā nevar būt preču vai pakalpojumu sniedzējs, kā arī partnerim nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi un valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Projekta partnera līdzfinansējumam ir jābūt ieskaitītam Projektam nodrošinātajā norēķinu kontā.”

3. Papildināt 12.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Informāciju par katru nākamo kārtu Dome publicē saskaņā ar nolikuma 24.punktā minētās Projektu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) pieņemto lēmumu.”

4. Izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

“16. Pieteikumu var iesniegt papīra formātā, iesniedzot personīgi Domes Apmeklētāju apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv. Pieteikumu iesniedzot papīta formātā, tam ir jābūt ievietotam slēgtā aploksnē, ar norādi „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursam”. Papildus uz aploksnes ir jānorāda Nolikuma 3.punktā norādītā kategorija, kurā Iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, Iesniedzēja organizācijas nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds.

“17. Ja Pieteikums iesniegts papīra formātā, tad papildus Pieteikumu un tā pielikumus līdz Nolikuma 13.punktā noteiktajam termiņam vai, saskaņā ar Vērtēšanas komisijas lēmumu par nākamās kārtas izsludināšanu noteiktajam termiņam, ir jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi - pasts@jurmala.lv, pavadvēstulē norādot Nolikuma 3.punktā norādīto kategoriju, kurā Iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, iesniedzēja organizācijas nosaukumu un kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, kā arī norādi „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursam”.”

5. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19. Pieteikums un tā pielikumi ir jānoformē datorrakstā valsts valodā uz A4 lapām. Papīra formāta Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām (cauršūtām) un sanumurētām, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt sanumurētām, sagatavotām .doc, .pdf vai .excel datņu formātā.”

6. Svītrot 20.1.apakšpunktu.

7. Izteikt 20.2., 20.3. un 20.4.apakšpunktus šādā redakcijā:

“20.2. korekti aizpildīts Nolikuma 4.pielikums „Pieteikuma veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators, Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Projekta partneru parakstiesīgā persona, ja Projekts tiek īstenots partnerībā;”

“20.3. korekti aizpildīts Nolikuma 5.pielikums „Budžeta izmaksu veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators, Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Projekta partneru paraksttiesīgās personas, ja Projekts tiek īstenots partnerībā, kas Projekta īstenošanā plāno piedalīties ar līdzfinansējumu, ja Projekta īstenošanas laikā netiek plānots gūt ieņēmumus;”

“20.4. korekti aizpildīts Nolikuma 6.pielikums „Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators, Iesniedzēja paraksttiesīgā persona un Projekta partneru paraksttiesīgās personas, ja Projekts tiek īstenots partnerībā, kas Projekta īstenošanā plāno piedalīties ar līdzfinansējumu, izņemot Nolikuma 45.punktā noteiktā mantiskā nodrošinājuma sniedzēju, ja Projekta īstenošanas laikā tiek plānots gūt ieņēmumus;”

8. Izteikt 20.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“20.6. Informāciju par de minimis atbalsta uzskaiti un piešķiršanu izpildīt un iesniegt atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.”

9. Izteikt 20.7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“20.7.1. korekti aizpildīts Nolikuma 9.pielikums „Situācijas plāna apraksts”;”

10. Papildināt ar 20.7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“20.7.4. Ja Projekta ietvaros tiek plānots uzstādīt vai izbūvēt kādu no Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgi būvnoteikumi” 1.pielikuma sadaļas “2.Inženierbūvju iedalījums grupās” 8.punkta otrajā kolonnā (I grupa) noteiktajiem elementiem, tad Projekta apstiprināšanas gadījumā Vērtēšanas komisija Projekta iesniedzējam izvirza nosacījumu ne vēlāk kā 60 dienu laikā no Vērtēšanas komisijas lēmuma par Projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, iesniegt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes (turpmāk – būvvalde) apstiprinātu labiekārtojuma projekta ieceres dokumentāciju, tai skaitā paskaidrojuma rakstu ar būvvaldes atzīmi par ieceres akceptu. Par Vērtēšanas komisijas lēmumu Iesniedzējs rakstiski tiek informēts trīs darba dienu laikā.”

11. Papildināt ar 20.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“20.8. korekti aizpildīts Nolikuma 14.pielikums “Apliecinājums”, ja Projekts tiek īstenots 3.2. - 3.4.kategorijās, gadījumos, kad pasākumi norisinās Jūrmalas pašvaldības iestādēs.”

12. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Pieteikumu izvērtēšanu veic ar Domes rīkojumu apstiprināta Pieteikumu izvērtēšanas un Projektu īstenošanas uzraudzības darba grupa (turpmāk – Darba grupa). Katrai no Nolikuma 3.punktā minētajām kategorijām tiek izveidota sava Darba grupa. Lēmumu par Pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pamatojieties uz Darba grupas sniegto novērtējumu, pieņem Vērtēšanas komisija.”

13. Svītrot 27.punktu.

14. Izteikt 28.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“28. Darba grupa 15 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā norādītā termiņa beigām vai saskaņā ar Vērtēšanas komisijas lēmumu par nākamās kārtas izsludināšanas noteiktajām termiņa beigām, veic Pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ja Pieteikumu izvērtēšanas laikā Darba grupa konstatē, ka Pieteikums ir noraidāms, par konstatēto Iesniedzējs rakstveidā tiek informēti 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Noraidīti tiek Pieteikumi:”.

15. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

“29. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā, ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā minētajā publikācijā norādītā termiņa beigām vai saskaņā ar Vērtēšanas komisijas lēmumu par nākamās kārtas izsludināšanas noteiktajām termiņa beigām, Darba grupa ir tiesīga apmeklēt Projektu plānotās īstenošanas vietas un tikties ar Iesniedzējiem klātienē, kā arī pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Darba grupai Pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Nolikumam. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz piecu darba dienu laikā, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu;”

16. Papildināt ar 29.1punktu šādā redakcijā:

“29.1 Pieteikuma izvērtēšana tiek pārtraukta saņemot Iesniedzēja rakstisku iesniegumu par atteikšanos no Projekta īstenošanas. Lēmumu par izvērtēšanas pārtraukšanu pieņem Darba grupa.”

17. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

“30. Ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā norādītā termiņa beigām vai saskaņā ar Vērtēšanas komisijas lēmumu par nākamās kārtas izsludināšanas noteiktajām termiņa beigām pēc Darba grupas ierosinājuma tiek sasaukta Vērtēšanas komisijas sēde. Pirms Vērtēšanas komisijas sēdes Darba grupai atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam ir jāizvērtē Pieteikumu atbilstība vērtēšanas Specifiskajiem kritērijiem (1.pielikums). Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, Darba grupas locekļu piešķirto punktu summu dalot ar vērtētāju skaitu. Iegūtie rezultāti tiek prezentēti Vērtēšanas komisijas sēdē;”

18. Papildināt ar 31.1punktu šādā redakcijā:

“31.1 Darba grupas darba kārtība nosaka, ka lēmumi tiek pieņemti sanāksmēs klātienē, protokolēti un apstiprināti ar darba grupas protokolu, kuram tiek piešķirts vienots numurs, atbilstoši kategorijai – gads/kategorija/numurs pēc kārtas – iekļaujot to ar priekšsēdētāja rīkojumu apstiprinātajā nodaļas nomenklatūrā;”

19. Izteikt 32.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“32.3. Vērtēšanas komisijas locekļi – Labklājības pārvaldes vadītājs, Kultūras nodaļas vadītājs, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs un Budžeta nodaļas vadītājs, Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs.”

20. Papildināt ar 32.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“32.4. Domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs, piedalās tikai 3.1. kategorijas projektu vērtēšanā.”

21. Izteikt 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

“34. Lēmums par Pieteikumu apstiprināšanu ar nosacījumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vai to noraidīšanu, pamatojoties uz Darba grupas izvirzītajiem priekšlikumiem, un piešķirto punktu vērtējumu, tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas sēdē, Vērtēšanas komisijas locekļiem balsojot. Vērtēšanas komisijas sēde ir slēgta un tiek sasaukta ne vēlāk kā 25 darba dienu laikā pēc Nolikuma 13.punktā norādītā termiņa beigām vai saskaņā ar Vērtēšanas komisijas lēmumu par nākamās kārtas izsludināšanas noteiktajām termiņa beigām.

“35. Vērtēšanas komisija objektīvu iemeslu dēļ ir tiesīga pagarināt Pieteikumu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas termiņu (izņemot 20.7.4.punktā noteiktos gadījumus) ne ilgāk kā par 15 darba dienām, par to trīs darba dienu laikā rakstiski informējot Iesniedzēju.”

22. Svītrot 37.punktu.

23. Izteikt 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

“39. Darba grupa Iesniedzēju par Pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski informē 15 darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas. Izvērsts Pieteikuma noraidīšanas pamatojums Iesniedzējam tiek sniegts, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku pieprasījumu Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā.

“40. Darba grupa informējot Iesniedzēju par Vērtēšanas komisijas lēmumu apstiprināt projektu nosūta rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas ierasties parakstīt vienošanos par Projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās) atbilstoši Nolikuma 12. vai 13.pielikumam. Vienošanās parakstīšanas termiņš var tikt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ.”

24. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

“42. Informācija par Pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansētu Projektu īstenošanu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 15 darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas un pašvaldības informatīvajā izdevumā atbilstoši plānotajam izdošanas datumam un tematikai. Publikācijā tiek norādīts Iesniedzēja nosaukums, Projekta nosaukums, plānotais Projekta īstenošanas laiks un finansējuma apjoms, tai skaitā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.”

25. Izteikt 46.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“46.3. noslēguma maksājumu ne vairāk kā 10% apmērā, ja iesniegta Starpposma atskaite, vai ne vairāk kā 60% apmērā, ja iesniegta tikai Vienošanās noteiktā noslēguma atskaite (turpmāk – Atskaite), pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, Nolikuma 72.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un Atskaites parakstīšanas no Domes puses.”

26. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

“50. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Vērtēšanas komisija var lemt par nākamās Konkursa kārtas izsludināšanu.”

27. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

“57. Darba grupa nodrošina Projektu publicitāti, izvietojot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības informatīvajā izdevumā. Informācijas sagatavošanu nodrošina Darba grupas vadītājs vai Iesniedzējs par to vienojoties. Iesniedzējs ir tiesīgs veikt papildus publicitāti masu saziņas līdzekļos, iepriekš to saskaņojot ar Darba grupas vadītāju;”

28. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

“64. Iesniedzējs ir atbildīgs par Starpposma atskaites korektu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar Vienošanās noteiktajiem termiņiem. Starpposma atskaitei pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas, Projekta norēķinu konta izdruka par pārskata periodu un fotoattēli, kas uzņemti ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta 2.punktu;”

29. Izteikt 69. un 70.punktu šādā redakcijā:

“69. Iesniedzējs ir atbildīgs par Projekta noslēguma Atskaites korektu sagatavošanu un iesniegšanu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas, atskaitoties par visām projekta izmaksām un ieņēmumiem, kas radušies projekta īstenošanas periodā. Atskaites pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas un fotoattēli, kas uzņemti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteiktais, kā arī bankas apstiprināta Projektam nodrošinātā norēķinu konta izdruka vai elektroniski parakstīta konta izdruka, kas jāiesniedz to nosūtot uz Vienošanās par projekta īstenošanu norādīto elektronisko adresi, pavadošajā vēstulē norādot - projekta nosaukumu, noslēgtās vienošanās numuru par projekta īstenošanu, par visiem Projekta īstenošanas laikā veiktajiem darījumiem.

“70. Darba grupa, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, izvērtējot objektīvus iemeslus, var lemt par Atskaites un tās pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 10 darba dienām.”

30. Svītrot 75.punktu.

31. Papildināt 1.pielikuma tabulu ar 1.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

“Sadaļā Kritērijs - Projekta īstenošanas īpašums nav pašvaldības īpašums; Sadaļā Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē; Sadaļā Piezīmes - Kritērijs attiecas tikai uz 3.1. kategorijas Projektiem.”

32. Izteikt 1.pielikuma tabulas 2.4.apakšpunkta sadaļu “Maksimālais punktu skaits” šādā redakcijā:

“2 punkti – Projekta izmaksas ir pamatotas; 1 punkts – Projekta izmaksas ir daļēji pamatotas; 0 punkts – Projekta izmaksas nav pamatotas.”

33. Svītrot 3.pielikumu;

34. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr.4 DOC

35. Aizstāt nolikuma 5.pielikumu ar šī nolikuma 1.pielikumu.

36. Aizstāt nolikuma 6.pielikumu ar šī nolikuma 2.pielikumu.

37. Svītrot 8.pielikumu.

38. Izteikt 12.pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr.12 DOC

Pielikuma Nr.12 2.pielikums DOC

Pielikuma Nr.12 2.1.pielikums XLSX

Pielikuma Nr.12 2.2.pielikums XLSX

Pielikuma Nr.12 3.pielikums DOC

Pielikuma Nr.12 3.1.pielikums XLSX

Pielikuma Nr.12 3.2.pielikums XLSX

39. Izteikt 13. pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr.13 DOC

Pielikuma Nr.13 2.pielikums DOC

Pielikums Nr.13 2.1.pielikums XLSX

Pielikums Nr.13 2.2.pielikums XLSX

40. Papildināt ar 14.pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr.14 DOC

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF