Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 15

protokols Nr. 1, 22. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 12,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 11.janvāra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/130, par zemes vienības Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 019 1317 (turpmāk – zemes vienība) sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000089049 nostiprinātas Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds. Nekustamais īpašums Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 2969 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 019 1317.

Zemes vienība pamatojoties uz Aizsargjoslas likuma 6.panta pirmo daļu atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpas aizsargjoslā.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) 21.punkts nosaka, ka zemes vienību dalīšana Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā pamatojuma tikai izstrādājot detālplānojumu.

Detālplānojums “Detālplānojums zemesgabalam Prīmulu ielā 12 , Jūrmalā” apstiprināts saskaņā ar Domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.23 (protokols Nr.1, 35.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – detālplānojums) un ietver zemes vienības Prīmulu ielā 12 , Jūrmalā sadali, izveidojot divas patstāvīgas 1484 m2 un 1485 m2 lielas zemes vienības. Atbilstoši apstiprinātajam zemesgabala Prīmulu ielā 12 , Jūrmalā, detālplānojumam, 2017.gada 14.martā ar zemes gabala kopīpašniekiem ir noslēgts līgums Nr.1.2-16.9/262 par detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1., 14. un 17.1punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., 14., 21. un 343.apakšpunktiem, Domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.23 „Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 12 , Jūrmalā apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojumu un 2019.gada 16.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.12-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, ar kopējo platību 2969 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1484 m2 platībā un piešķirot adresi Prīmulu iela 12A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 019 0052.

2. Noteikt, ka zemes vienības Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1485 m2, kadastra apzīmējums 1300 019 0053 saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000089049 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 019 0053 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

5. Uzdot zemes vienības Prīmulu ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Izveidot zemes vienību Prīmulu ielā 12A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1484 m2, kadastra apzīmējums 1300 019 0052, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

7. Noteikt, ka zemes vienībai Prīmulu ielā 12A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

8. Zemes vienībai Prīmulu ielā 12A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

9. Uzdot zemes vienības Prīmulu ielā 12A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Grafiskais pielikums JPG


Lejupielāde: DOC un PDF