Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 40

protokols Nr. 1, 48. punkts

Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu
sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma
līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2709, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 11111 m2 platībā, pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 001, sporta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 010, nojumes ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 011, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 16.februāra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000050919 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 19.februāra nolikums Nr.6 “Sākumskolas “Taurenītis” nolikums” noteic, ka sākumskola “Taurenītis” (turpmāk – Skola) ir Domes dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības un pamatizglītības 1.posma izglītības programmu īstenošanai.

Pamatojoties uz Domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.429 “Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai “Taurenītis””, starp Domi un Skolu 2015.gada 16.novembrī noslēgts nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.2-16/1683 Skolas funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Domes 2015.gada 16.novembra lēmumu Nr.430 “Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas |Sporta servisa centru”, 2015.gada 16.novembrī starp Domi un Jūrmalas servisa centru noslēgts patapinājuma līgums Nr.1.2-16/1682, ar kuru Jūrmalas servisa centra bezatlīdzības lietošanā nodota nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļa, kas sastāv no sporta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2709 010 un zemesgabala daļas 2557 m2 platībā, tai skaitā koplietošanas teritorija 172 m2.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu Skolu ar darba telpām un aktualizētu Skolai valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un sākumskolu “Taurenītis” 2015.gada 16.novembrī noslēgto nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2709, Patapinājuma līgumu Nr.1.2-16/1683.

2. Nodot sākumskolas “Taurenītis” valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31 daļu, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 6002, daļu, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.p.k

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Kļavu iela 29/31 (sākumsskolas ēka)

1300 010 2709 001

2119.90 m2

1 453 138.45

1 180 636.40

2

Nojume

1300 010 2709 011

101.90 m2

27 672 93

26 523.85

3

Kļavu iela 29/31 (zeme)

1300 010 2709

8554 m2, tai skaitā koplietošanas teritorija 172 m2

421 251.67

421 251.67

4

Sporta laukums

117 m2

13 750.18

5 546 67

5

Pagalma bruģējums

1534 m2

4 857.33

1 477.55

6

Celiņi un betona segums

1300 010 2709 051

596 m2

7 221.12

2 193.02

7

Žogs

1300 010 2709 052

35.71 m2

2 724.64

0.00

8

Žogs

1300 010 2709 053

466.04 m2

4 845.59

0.00

9

Baseins

1300 010 2709 054

45.8 m2

54.07

0.00

10

Bruģakmens (pandusa izbūvei)

60 m2

1 189.66

461.08

11

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

230 m2

20 069.55

15 414.63

12

Bērnu rotaļu laukums (batuts un šūpuļtīkls)

5 896.23

3 881.66

13

Velosipēdu novietne

3.gab.

3 961.82

2 608.18

14

Pagalma apgaismojums

13 apgaismojuma stabi ar 17 gaismekļiem

21 300.56

20 353.84

15

Smilšu kaste ar tīklu

3x3 m

483.60

358.67

16

Rotaļu konstrukcija

3D gumijas dzīvnieki

7 165.62

5 314.61

17

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam

94 m2

8 969 .16

7 317.34

18

Gumijas segums futbola laukumam

220 m2

13 792.72

13 103.08

19

Sporta nodarbību komplekss

Virvju piramīda un amortizējošais segums

8 458.98

0.00

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.40

(protokols Nr.1, 48.punkts)

Nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “ Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – Dome), tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “ Par nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, daļas nodošanu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Sākumskolas ‘Taurenītis” , reģistrācijas Nr. 90000051699 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Sarmītes Limbas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.6 “Sākumskolas “Taurenītis” nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2709, daļu, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.p.k

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Kļavu iela 29/31 (sākumsskolas ēka)

1300 010 2709 001

2119.90 m2

1 453 138.45

1 180 636.40

2

Nojume

1300 010 2709 011

101.90 m2

27 672 93

26 523.85

3

Kļavu iela 29/31 (zeme)

1300 010 2709

8554 m2, tai skaitā koplietošanas teritorija 172 m2

421 251.67

421 251.67

4

Sporta laukums

117 m2

13 750.18

5 546 67

5

Pagalma bruģējums

1534 m2

4 857.33

1 477.55

6

Celiņi un betona segums

1300 010 2709 051

596 m2

7 221.12

2 193.02

7

Žogs

1300 010 2709 052

35.71 m2

2 724.64

0.00

8

Žogs

1300 010 2709 053

466.04 m2

4 845.59

0.00

9

Baseins

1300 010 2709 054

45.8 m2

54.07

0.00

10

Bruģakmens (pandusa izbūvei)

60 m2

1 189.66

461.08

11

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

230 m2

20 069.55

15 414.63

12

Bērnu rotaļu laukums (batuts un šūpuļtīkls)

5 896.23

3 881.66

13

Velosipēdu novietne

3.gab.

3 961.82

2 608.18

14

Pagalma apgaismojums

13 apgaismojuma stabi ar 17 gaismekļiem

21 300.56

20 353.84

15

Smilšu kaste ar tīklu

3x3 m

483.60

358.67

16

Rotaļu konstrukcija

3D gumijas dzīvnieki

7 165.62

5 314.61

17

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam

94 m2

8 969 .16

7 317.34

18

Gumijas segums futbola laukumam

220 m2

13 792.72

13 103.08

19

Sporta nodarbību komplekss

Virvju piramīda un amortizējošais segums

8 458.98

0.00

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Saskaņā ar Domes 2015.gada 15.oktobtra lēmumu Nr.429 “Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai “Taurenītis”, papildu sākumskolas “Taurenītis” valdījumā nodotā zemesgabala Kļavu ielā 29/31 daļai sākumskolas “Taurenītis” un Jūrmalas Sporta servisa centra koplietošanā atrodas zemesgabala daļa 172 m2 platībā, par kuras izmantošanu, uzturēšanu un kopšanu starp Valdītāju un Jūrmalas sporta servisa centru tiek slēgta atsevišķa vienošanās.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Domē.

Pielikumā: zemes vienības plāns ar ēkām piesaistāmām un koplietošanā nodotajām platībām uz 1 lapas.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Sākumskolas “Taurenītis”
izpilddirektors direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (S.Limba)