Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 41

protokols Nr. 1, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas
Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1414, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1414 3302 m2 platībā, sporta zāles ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1414 001 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 1.augusta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000508071 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 9.jūlija nolikums Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums” noteic, ka Jūrmalas Sporta skola (turpmāk – Skola) ir Domes dibināta un pakļautībā esoša profesionālās sporta ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas sportā, kā arī vada sporta metodisko darbu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.

Pamatojoties uz Domes 2004.gada 20.oktobra lēmumu Nr.732 “Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Nometņu ielā 2A daļas patapinājuma līgumu noslēgšanu” starp Domi un Skolu 2004.gada 11.novembrī noslēgts nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, daļas, kas sastāv no sporta zāles telpām un zemesgabala 2/10 domājamām daļām, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/925 Skolas funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Domes 2004.gada 17.novembra lēmumu Nr.791 “Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A”, tika sadalīta ēka Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, un no zemesgabala Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, tika atdalīts zemesgabals 3302 m2 platībā, atdalītajam zemesgabalam un sporta zālei nosakot adresi Nometņu iela 2B, Jūrmalā.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu Skolu ar darba telpām un aktualizētu Skolas valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas Sporta skolu 2004.gada 11.novembrī noslēgto nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1405, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/925.

2. Nodot Jūrmalas Sporta skolas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1414, šādā sastāvā:

Nr.p. k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Nometņu 2B (sporta zāle)

1300 020 1414 001

710.30 m2

73 473.32

60 529.35

2

Nometņu 2B (zeme)

1300 020 1414

3302 m2

65 776.51

65 776.51

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.41

(protokols Nr.1, 49.punkts)

Nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu ” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Sporta skolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Jūrmalas Sporta skola , reģistrācijas Nr. 90000051913 (turpmāk – Valdītājs), tās direktora Sanda Bērziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.31 “Jūrmalas Sporta skolas nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 1414, šādā sastāvā:

Nr.p. k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Nometņu 2B (sporta zāle)

1300 020 1414 001

710.30 m2

73 473.32

60 529.35

2

Nometņu 2B (zeme)

1300 020 1414

3302 m2

65 776.51

65 776.51

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas Sporta skolas
izpilddirektors direktors
_______________________ ________________________
(E.Stobovs ) (S.Bērziņš)