Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 363.lēmumu

2019.gada 24.janvārīNr. 44

protokols Nr. 1, 52. punkts

Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru
vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 3001, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3001 13939 m2 platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3001 001, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 3001 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3001 003 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 19.marta lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000073591 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 21.janvāra nolikums Nr.2 “Pumpuru vidusskolas nolikums” noteic, ka Pumpuru vidusskola (turpmāk – Skola) ir Pašvaldības dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības programmu īstenošanai .

Pamatojoties uz Domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.727 “Par patapinājuma līgumu noslēgšanu” starp Domi un Skolu 2010.gada 30.decembrī noslēgts nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, Patapinājuma līgums Nr.1.1-16/944 Skolas funkciju nodrošināšanai.

Domes Centralizētās grāmatvedība, veicot skolu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu valdījumā un patapinājumā nodoto īpašumu pārbaudi, ir konstatējusi, ka nepieciešams aktualizēt Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu.

Aktualizējot Skolai patapinājumā esošā īpašuma sastāvu, ir pamatoti vienlaikus Skolai patapinājumā nodotās telpas nodot iestādes valdījumā atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), lai nodrošinātu Skolu ar darba telpām un aktualizētu Skolas valdījumā nodotā īpašuma sastāvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Pumpuru vidusskolu 2010.gada 30.decembrī noslēgto nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 3001, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/944.

2. Nodot Pumpuru vidusskolas valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 3001, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/

daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Kronvalda iela 8 (skolas ēka), tajā skaitā:

1300 012 3001 001

5161.20 m2

Skolas vecais korpuss-kultūrvēsturiska ēka

1 614 330.60

1 614 330.60

Skolas jaunais korpuss

1 568 098.31

1 417302.06

2

Kronvalda iela 8 (saimniecības ēka)

1300 012 3001 002

129.20 m2

56 087.09

50 673.75

3

Kronvalda iela 8 (saimniecības ēka)

1300 012 3001 003

54.40 m2

75 067.22

68 189.30

4

Kronvalda iela 8 (kompleksais sporta laukums)

1300 012 3001 050

1300 012 3001 051

14 174.65

0.00

5

Kronvalda iela 8 (zeme)

1300 012 3001

13939 m2

293 216.88

293 216.88

6

Teritorijas apgaismojums

20 702.57

11 868.74

7

Betona bruģa segums

156 047 .08

69 933.60

8

Žogs

97 236.74

50 560.62

9

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam

165 m2

14 701.86

11 412.82

10

Gumijas segums bērnu sporta laukuma komplektam

248 m2

23 735.17

19 729.40

11

Bērnu rotaļu laukuma komplekts ar divām platformām un vingrošanas elementu

4 929.03

3 286.00

12

Bērnu sporta laukuma komplekts, tajā skaitā:

1. metāla līdztekas -1.gab.;

2. metāla pievilkšanās stieņi - 1.gab.;

3. metāla zviedru siena -1.gab.;

4. sviru līdzsvara dēlis - 1.gab.;

5.vingrošanas iekārta -1.gab.;

6. sols ar atzveltni -2gab.;

7. atkritumu urna -1gab.

9 163.47

7 394.63

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līgumu izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šā lēmuma 3.punktā minēto vienošanos un nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.44

(protokols Nr.1, 52.punkts)

Nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr. __ “Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu ” ,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.janvāra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, nodošanu Pumpuru vidusskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu “, nodod, un

Pumpuru vidusskola , reģistrācijas Nr. 90000051542 (turpmāk – Valdītājs), tās direktores Irēnas Kausinieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.2 “Pumpuru vidusskolas nolikums” , pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Kronvalda ielā 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 3001, inženierbūves un mantu šādā sastāvā:

Nr.p.k.

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/

daudzums

Uzskaites vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 01.01.2019. (EUR)

1

Kronvalda iela 8 (skolas ēka), tajā skaitā:

1300 012 3001 001

5161.20 m2

Skolas vecais korpuss-kultūrvēsturiska ēka

1 614 330.60

1 614 330.60

Skolas jaunais korpuss

1 568 098.31

1 417302.06

2

Kronvalda iela 8 (saimniecības ēka)

1300 012 3001 002

129.20 m2

56 087.09

50 673.75

3

Kronvalda iela 8 (saimniecības ēka)

1300 012 3001 003

54.40 m2

75 067.22

68 189.30

4

Kronvalda iela 8 (kompleksais sporta laukums)

1300 012 3001 050

1300 012 3001 051

14 174.65

0.00

5

Kronvalda iela 8 (zeme)

1300 012 3001

13939 m2

293 216.88

293 216.88

6

Teritorijas apgaismojums

20 702.57

11 868.74

7

Betona bruģa segums

156 047 .08

69 933.60

8

Žogs

97 236.74

50 560.62

9

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam

165 m2

14 701.86

11 412.82

10

Gumijas segums bērnu sporta laukuma komplektam

248 m2

23 735.17

19 729.40

11

Bērnu rotaļu laukuma komplekts ar divām platformām un vingrošanas elementu

4 929.03

3 286.00

12

Bērnu sporta laukuma komplekts, tajā skaitā:

1. metāla līdztekas -1.gab.;

2. metāla pievilkšanās stieņi - 1.gab.;

3. metāla zviedru siena -1.gab.;

4. sviru līdzsvara dēlis - 1.gab.;

5.vingrošanas iekārta -1.gab.;

6. sols ar atzveltni -2gab.;

7. atkritumu urna -1gab.

9 163.47

7 394.63

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām tā funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šā Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes Pumpuru vidusskolas
izpilddirektors direktore
_______________________ ________________________
(E.Stobovs) (I.Kausiniece)