Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2019.gada 21.martāNr. 106

protokols Nr. 3, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
“Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 14.pielikumā (Ķemeru pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

847

847

1.1.2. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Garderobists

1,50

430

645

1.2. Lēmuma 42.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Likvidēt 4.amata vienību – grāmatvedības uzskaitvedis.

1.2.2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8.

Kravas automobiļa vadītājs

0,50

682

341

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.

3. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.maijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis