Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 120

protokols Nr. 3, 24. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205
“Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekles Sanitas Miezes atgriešanos darbā pēc ilgstošas prombūtnes, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums“ 2.3. un 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 “Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumu:

Izteikt Lēmuma 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Lauru Viņķi uz pieciem gadiem.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF