Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 136

protokols Nr. 3, 42. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.572 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā” ar mērķi izstrādāt detālplānojuma grozījumus, lai varētu turpināt būvniecības procesu, saskaņojot izmaiņas uzsāktai būvniecības iecerei, lai grozītu būvatļauju un būvprojektu un tajos noteiktos apbūves rādītājus zemes vienībai atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11).

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2019.gada 20.februārī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 8.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2019.gada 13.marta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000131129 , nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumu šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma grozījumu saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma grozījumu šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam, publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

9. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par detālplānojuma grozījumu šā lēmuma 1.punktā minētajam zemesgabalam, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF


Lejupielāde: DOC un PDF