Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2019.gada 18.aprīlīNr. 153

protokols Nr. 4, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 31.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts) 32.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

32.

Lietvedis

1,00

930

930

2. Papildināt Lēmuma 36.pielikumu (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts) ar 47.1 -47.3 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

47.1

Projektu vadītājs (sezonas)

1,00

994

994

47.2

Tehniskais darbinieks (sezonas)

1,00

430

430

47.3

Sētnieks

1,00

430

430

*Sezona no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 30.septembrim

Priekšsēdētājs

G. Truksnis