Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 217

protokols Nr. 7, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443
“Par Jūrmalas ostas attīstības programmas
2015.-2022.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 1.punktu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” ir atbalstīta Jūrmalas ostas attīstības programma 2015.-2020.gadam (turpmāk – ostas attīstības programma). Atbilstoši ostas attīstības programmā noteiktajam, ir veikts tajā iekļauto rīcību izvērtējums un aktualizētas ostas attīstības programmas 7.nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļa “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļa “Rīcības plāns” atbilstoši esošajai situācijai un veiktajam izvērtējumam. Ņemot vērā Jūrmalas ostas valdes 2019.gada 25.janvāra lēmumu Nr.1/3/19 (protokols Nr.1/19, p.3) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt izdarītos grozījumus ostas attīstības programmā, aizstājot ostas attīstības programmas 7. nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļu “Rīcības plāns” ar jaunu ostas attīstības programmas 7. nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļu “Rīcības plāns”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF