Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 23.maijāNr. 243

protokols Nr. 7, 39. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001,
Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041,
Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2018.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.308 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā” ar mērķi izstrādāt detālplānojumu, lai īstenotu tematiskā plānojumā „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” noteikto ieceri – pārbūvēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošu inženierbūvi – veloceliņu atbilstoši velo koncepcijai un Latvijas standarta LVS 190-9 „Velobūvju projektēšanas noteikumi”, noteikt sarkanās līnijas, un izvērtēt zemes vienību 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201 iespējamo reālo sadali, kas paredz zemes vienību kā patstāvīgu nekustamo īpašumu - satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves veloceliņa uzturēšanai.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2019.gada 12.aprīlī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 8.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2019.gada 15.maija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu zemesgabaliem Priedaine 2302, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2302, Priedaine 2001, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2001, Priedaine 1201, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 1201, Priedaine 2303, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2303 un Lielais prospekts 0041, kadastra apzīmējums 1300 005 0041, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabalam paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem, publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

9. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par detālplānojuma šā lēmuma 1.punktā minētajiem zemesgabaliem, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF