Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2019.gada 20.jūnijāNr. 274

protokols Nr. 9, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
“Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas dome darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 123.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

123.

Eksperts būvniecības jautājumos

2,00

1174

2348

1.1.2. Izteikt 156.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

156.

Sistēmanalītiķis

2,00

1647

3294

1.1.3. Svītrot 158.punktu - datu bāzes inženieris.

1.1.4. Papildināt ar 159.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

159.1

Lietojumprogrammu izstrādātājs

1,00

1287

1287

1.1.5. Izteikt 170.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

170.

Datortehnikas inženieris

2,00

1174

2348

1.1.6. Papildināt ar 170.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

170.1

Vecākais datortehnikas inženieris

1,00

1287

1287

1.2. Likvidēt Lēmuma 42.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” darbinieku skaita saraksts) 8.amata vienību – kravas automobiļa vadītājs.

2. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

3. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis