Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 337

protokols Nr. 10, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296
“Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi
un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu
programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”” (turpmāk – lēmums), 2018.gada 25.aprīlī tika noslēgts Sadarbības līgums Nr. 1.2-16.8/551 starp Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību un Siguldas novada pašvaldību un 2018.gada 25.aprīlī tika noslēgts Sadarbības līgums Nr. 1.2-16.8/550 starp Jūrmalas pilsētas domi, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un AS “SEB banka” (reģistrācijas Nr.40003151743) par sadarbību Grantu programmas (ie)dvesma īstenošanā Jūrmalas pilsētas, Mārupes novada, Olaines novada, Ķekavas novada un Siguldas novada pašvaldību administratīvajās teritorijās, organizējot un īstenojot grantu programmu “(ie)dvesma”, (turpmāk – konkurss), kā arī lai uzraudzītu piešķirtā finansējuma izlietojumu (turpmāk abi kopā – līgumi).

Saskaņā ar līgumiem partneri deleģēja pārstāvjus dalībai konkursa komisijā, kas nodrošina grantu programmas īstenošanu un konkursa organizēšanu. Konkursa komisija 2019.gada 20.marta sanāksmē (protokola Nr. 2019/01) tika izvērtēta Stopiņu novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības un Jelgavas pašvaldības interese iesaistīties konkursa organizēšanā, tādējādi paplašinot konkursa darbības teritoriju. 2019.gada 18.jūnijā konkursa komisijas sanāksmē (protokola Nr. 2019/02) tika apstiprināta Stopiņu un Ropažu novada iesaiste konkursa organizēšanā, turpmāk organizējot to septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt lēmumā šādus grozījumus:

1.1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”.

1.2. Izteikt ievaddaļas trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Konkursa organizēšanai ar Jūrmalas pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada Domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības un Stopiņu novada pašvaldības lēmumiem noteikto struktūrvienību deleģētie pārstāvji, izveidos žūrijas komisiju, kuras sastāvu apstiprinās pirmās attiecīgā gada konkursa organizēšanas sēdes laikā, pieaicinot pārstāvjus no SEB bankas un citām ar uzņēmējdarbību saistītām organizācijām (piemēram, akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcijas Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891, Jūrmalas Biznesa inkubatora, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes, u.c.). Žūrijas komisija apstiprinās izstrādāto konkursa nolikumu, kā arī pieņems un vērtēs biznesa projektus.”.

1.3. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Atbalstīt Domes dalību grantu programmā un sadarbības veidošanā un noslēgt sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību saskaņā ar pielikumu.”.

1.4. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai organizēt sadarbības līguma noslēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību.”.

1.5. Aizstāt 1.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

1.6. Svītrot 2.pielikumu.

2. Izbeigt līgumus ar jaunā sadarbības līguma noslēgšanas brīdi saskaņā ar šim lēmumam pielikumā pievienoto līguma projektu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 25.jūlija lēmumam Nr.337

(protokols Nr.10, 20.punkts)

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr ._________________

Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – Jūrmalas Dome), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas Jūrmalas Domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis,

Ķekavas novada pašvaldība , reģ. Nr.90000048491 (turpmāk - Ķekavas Dome), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Ķekavas novada pašvaldības nolikumu un amata pilnvarām rīkojas Ķekavas Domes priekšsēdētāja Viktorija Baire,

Mārupes novada Dome , reģ. Nr.90000012827 (turpmāk - Mārupes Dome), kuras vārdā saskaņā ar Mārupes novada Domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” un Mārupes novada Domes 2019.gada 29.maija lēmuma Nr.13 (prot.Nr.7, pielik.Nr.13) rīkojas Mārupes Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,

Olaines novada pašvaldība , reģ. Nr.90000024332, (turpmāk - Olaines Dome ), kuras vārdā saskaņā ar 2017.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.SN9/2017 „Olaines novada pašvaldības nolikums”, rīkojas Olaines Domes priekšsēdētājs Andris Bergs,

Ropažu novada pašvaldība , reģ. Nr.90000029039, (turpmāk – Ropažu Dome), kuras vārdā saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 2017. gada 26. jūlija saistošo noteikumu Nr.9/2017 „Ropažu novada pašvaldības nolikums” rīkojas Ropažu Domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus,

Siguldas novada pašvaldība , reģ. Nr.90000048152 (turpmāk – Siguldas pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 10. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr. 14, 1.§) rīkojas Siguldas pašvaldības priekšsēdētājs Uģis Mitrevics,

Stopiņu novada dome , reģ. Nr.90000067986 (turpmāk – Stopiņu Dome), kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” rīkojas Stopiņu Domes priekšsēdētāja Vita Paulāne,

Jūrmalas Dome, Ķekavas Dome, Mārupes Dome, Olaines Dome, Ropažu Dome, Siguldas pašvaldība un Stopiņu Dome katra atsevišķi saukta arī Dome, no vienas puses,

un

AS “SEB banka”, reģ. Nr.40003151743 (turpmāk – Banka), kuru saskaņā ar pilnvarojumu pārstāv tās Komunikācijas pārvaldes vadītāja Agnese Strazda, no otras puses,

turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā saukti arī Puse/-es, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Puses vienojas par sadarbību ikgadējas Grantu programmas “(ie)dvesma” (turpmāk – Programma), īstenošanā Jūrmalas Domes, Ķekavas Domes, Mārupes Domes, Olaines Domes, Ropažu Domes, Siguldas pašvaldības un Stopiņu Domes darbības administratīvajās teritorijās, organizējot, īstenojot un finansējot labākās biznesa idejas Programmas ietvaros (turpmāk – Grants), Grantu konkursu “(ie)dvesma” (turpmāk – Konkurss), kā arī uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu saskaņā ar Līgumu un kārtējā gada Konkursa nolikumu (turpmāk – Konkursa nolikums).

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Puses apņemas:

2.1.1. kopīgi organizēt Konkursu un rakstveidā (t.sk. elektroniski) apstiprināt savu dalību Konkursa īstenošanā, kā arī paziņot pārējām Pusēm pārstāvi/-jus darbam Konkursa komisijā;

2.1.2. sadarbībā ar citiem Programmas dalībniekiem izveidot Konkursa komisiju, deleģējot darbam 1 (vienu) pārstāvi, kurš kopā ar citiem sagatavo un apstiprina Konkursa nolikumu un īsteno Programmu;

2.1.3. Konkursa komisijas pirmajā sēdē (attiecīgajā Konkursa norises gadā) apstiprināt Konkursa nolikumu;

2.1.4. piedalīties Konkursa komisijas sēdēs;

2.1.5. ievērot Konkursa nolikumu;

2.1.6. lai nodrošinātu profesionālu un caurredzamu saņemto Konkursa pieteikumu izvērtēšanu, Konkursa vērtēšanā darbam komisijā pieaicina organizāciju (AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas Biznesa inkubatora, Jūrmalas pilsētas domes Uzņēmēju konsultatīvās padomes, biedrības “Ķekavas Novada uzņēmēju padome”, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes, Nodibinājuma “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”, Siguldas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes, biedrības ”Ropažu novada uzņēmēji”, biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība”) pārstāvjus ar balss tiesībām;

2.1.7. Puses vienojas, ka augstākminēto organizāciju pārstāvju saraksts var tikt grozīts un paplašināts, ietverot grozīto pārstāvju sarakstu Konkursa nolikumā.

2.1.8. nodrošināt no katras Puses finansējumu Grantam, atbilstoši Konkursa nolikumam, pēc Konkursa komisijas lēmuma par Konkursa rezultātiem paziņošanas:

2.1.8.1. Bankas piešķirtais Grants, kas pieejams komercdarbības veikšanai Programmas darbības teritorijā – līdz 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.8.2. Jūrmalas Domes piešķirtais Grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.8.3. Ķekavas Domes piešķirtais Grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.8.4. Mārupes Domes piešķirtais Grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Mārupes novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.8.5. Olaines Domes piešķirtais Grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Olaines novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.8.6. Ropažu Domes piešķirtais Grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Ropažu novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro;

2.1.8.7. Siguldas pašvaldības piešķirtais Grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Siguldas novada administratīvajā teritorijā - 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

2.1.8.8. Stopiņu Domes piešķirtais Grants, kas pieejams uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību Stopiņu novada administratīvajā teritorijā – 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

2.1.9. Puses vienojas, ka sadarbosies visos ar Programmu saistītajos publicitātes/marketinga pasākumos un publicitātes materiālos nodrošināt atsauci uz Programmu un Pusēm;

2.2. Domes apņemas:

2.2.1. patstāvīgi noslēgt līgumu par 2.1.8.2., 2.1.8.3., 2.1.8.4., 2.1.8.5., 2.1.8.6., 2.1.8.7. un 2.1.8.8. punktos minēto Grantu piešķiršanu ar Granta saņēmēju pēc lēmuma par Konkursa rezultātiem paziņošanas, atbilstoši Konkursa nolikumam;

2.2.2. noslēgt trīspusēju līgumu ar Banku par Granta piešķiršanu (pieejamā finansējuma ietvaros) un projekta īstenošanu/uzraudzību ar Granta saņēmēju pēc lēmuma par Konkursa rezultātiem paziņošanas, atbilstoši Konkursa nolikumam, par 2.1.8.1. punktā minēto Grantu, ja Granta saņēmējs ir reģistrēts (veic saimniecisko darbību) attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.2.3. nodrošināt 2.1.8.2., 2.1.8.3., 2.1.8.4., 2.1.8.5., 2.1.8.6., 2.1.8.7. un 2.1.8.8. punktos minēto Grantu izmaksu atbilstoši Konkursa nolikumam un līgumam ar Granta saņēmēju;

2.2.4. nodrošināt Grantu izlietojuma uzraudzību un kontroli pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši Konkursa nolikumam.

2.3. Banka Līguma 2.1.8.1. punktā minēto finansējumu 10 000 (desmit tūkstoši) euro apmērā piešķir Bankas ieskatā labākajām biznesa idejas autoram (Banka ir tiesīga pēc saviem ieskatiem finansējuma apmēru pilnā apmērā piešķirt vienam biznesa idejas autoram vai sadalīt to starp vairākiem biznesa ideju autoriem), par finansējuma piešķiršanu noslēdzot līgumu ar finansējuma saņēmēju/-iem un attiecīgo Domi, kuras administratīvajā teritorijā komersants ir reģistrēts un veic saimniecisko darbību.

2.4. Banka apņemas:

2.4.1. nodrošināt Konkursa komisijas ikdienas darbu – nodrošināt telpas Konkursa komisijas sēžu norisei, nodrošināt Konkursa komisijas sēžu sasaukšanu, Konkursa komisijas sēžu norises un lēmumu protokolēšanu;

2.4.2. koordinēt mārketinga un publicitātes aktivitātes, sagatavojot paziņojumus presei, infografikas, vizuālos materiālus, video materiālus un citus materiālus par Programmas norisi;

2.4.3. kopīgi ar Domēm, kas piedalās Programmas īstenošanā, organizēt Grantu ieguvēju apbalvošanas pasākumu, nodrošinot telpas, ēdināšanas pakalpojumus, pasākuma vadītāja un fotogrāfa līdzdalību;

2.4.4. pēc lēmuma par Konkursa rezultātiem paziņošanas, atbilstoši Konkursa nolikumam, par Līguma 2.1.8.1., 2.1.8.2., 2.1.8.3., 2.1.8.4., 2.1.8.5., 2.1.8.6., 2.1.8.7. un 2.1.8.8. punktos minēto Grantu piešķiršanu, ja Granta saņēmējs ir reģistrēts (veic saimniecisko darbību) Domes administratīvajā teritorijā, noslēgt trīspusēju līgumu ar Domi par Granta piešķiršanu (pieejamā finansējuma ietvaros) un projekta īstenošanu ar Granta saņēmēju;

2.4.5. nodrošināt 2.1.8.1., 2.1.8.2., 2.1.8.3., 2.1.8.4., 2.1.8.5., 2.1.8.6., 2.1.8.7. un 2.1.8.8. punktos minēto Grantu izmaksu atbilstoši Konkursa nolikumam un līgumam ar Granta saņēmēju.

2.5. Bankai ir tiesības rakstveidā (t.sk. elektroniski) pieprasīt no Domes informāciju un dokumentus, kas ir Domes rīcībā, lai pārbaudītu Bankas piešķirtā Granta izlietojuma atbilstību Konkursa nolikuma mērķim un Līguma 2.2.2. punktā noteiktā savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumiem. Domes pienākums ir iesniegt Bankas pieprasīto informāciju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.

2.6. Puses vienojas, ka gadījumā, ja kāda no Pusēm līdz Līguma 2.1.1.punktā minētajam datumam nav apstiprinājusi savu dalību Konkursa īstenošanā attiecīgajā gadā, uzskatāms, ka attiecīgā Puse nepiedalās Programmā. Šajā gadījumā Programma (Konkursa norise) var tikt īstenota sadarbībā ar citiem Programmas dalībniekiem, bez attiecīgās Puses dalības. Puse, kas nepiedalās Programmas īstenošanā attiecīgajā gadā, tiek izslēgta no Konkursa nolikuma un netiek iekļauta ar Programmu saistītajos publicitātes/marketinga pasākumos un materiālos.

2.7. Puses apliecina, ka informācija, ko saskaņā ar Līgumu Puses nodevušas viena otrai, tiks izmantota tikai Pušu iekšējai lietošanai, un neviena no Pusēm to neizpaudīs trešajām personām bez informāciju sniegušās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Bankai ir tiesības izpaust jebkāda veida informāciju sabiedrībām, kas ietilpst vai ir saistīti ar Bankas uzņēmumu grupu (t.i., Bankas mātes sabiedrība “Skandinaviska Enskilda Banken” AB (publ.), reģistrēta Zviedrijas Karalistē ar reģ. Nr.5020329081, un visi Bankas mātes sabiedrības saistītie uzņēmumi), kā arī jebkuras sabiedrības, ar kurām Banka ir noslēgusi līdzdalības vai ārpakalpojuma līgumu.

2.8. Līguma 2.6. punktā noteiktās konfidencialitātes saistības neattiecas uz šādu informāciju:

2.8.1. kas informācijas nodošanas laikā otrai Pusei vai pēc tam ir vai kļūst publiski zināma, Pusēm nepārkāpjot Līgumu;

2.8.2. kas otrai Pusei bija pieejama tiesiski pirms tās saņemšanas no informācijas sniedzošās Puses;

2.8.3. kuru Puse, kas nav informācijas saņēmēja, bez ierobežojumiem jau ir atklājusi trešajai personai;

2.8.4. informāciju par Programmas un Konkursa norises faktu un tā būtību.

3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

3.1. Līgums stājas spēkā dienā, pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir spēkā 1 (vienu) gadu ar iespēju pagarināt līguma termiņu uz katru nākamo gadu, par to iepriekš informējot Puses 30 dienas pirms tekošā līguma termiņa beigām.

3.2. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir visu Pušu paraksttiesīgo personu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

3.3. Līgumu var izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā.

3.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms tajā noteikto saistību izpildes, šādos gadījumos:

3.4.1. ja kāda no Pusēm nepienācīgi pilda savas saistības un pēc otrās Puses rakstveida brīdinājuma Puses noteiktajā laikā nav novērsusi saistību pārkāpumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš;

3.4.2. ja kāda no Pusēm izsaka šādu gribu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz 60 (sešdesmit) kalendāras dienas iepriekš. Puse nav tiesīga atkāpties atbilstoši šī punkta noteikumiem gadījumā, ja Puse ir jau apstiprinājusi savu dalību Konkursa īstenošanā attiecīgajā Konkursa norises gadā un Konkursa nolikumu;

3.4.3. ja Puses rīcībā ir nonākusi informācija par otras Puses sliktu vai apšaubāmu reputāciju, kas jebkādā tiešā vai netiešā veidā var ietekmēt otrās Puses darbību un/vai reputāciju, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš;

3.4.4. ja Puses rīcībā ir nonākusi informācija, kas dod pamatu uzskatīt, ka otras Puses spēja pildīt savas saistības ir būtiski pasliktinājusies, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš;

3.4.5. nekavējoties par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei, ja Puse vai ar Pusi saistīta persona ir mēģinājusi veikt vai ir veikusi krāpnieciskas darbības saistībā ar Programmu.

3.5. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas vai jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Puses Līguma izpildes nodrošināšanai deleģē kontaktpersonas:

4.1.1. Jūrmalas Domes kontaktpersona Laine Madelāne, e-pasts: laine.madelane@jurmala.lv, tālr.;

4.1.2. Ķekavas Domes kontaktpersona Kristīne Danovska, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv, tālr.;

4.1.3. Mārupes Domes kontaktpersona Jolanta Kursiša, e-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv; tālr.;

4.1.4. Olaines Domes kontaktpersona Edīte Alksne, e-pasts: onuac@olaine.lv; tālr.;

4.1.5. Ropažu Domes kontaktpersona Sanita Upīte, e-pasts: sanita.upite@ropazi.lv, tālr.;

4.1.6. Siguldas pašvaldības kontaktpersona Ina Stupele, e-pasts: ina.stupele@sigulda.lv , tālr.;

4.1.7. Stopiņu Domes kontaktpersona Ingrīda Birzniece-Ezera, e-pasts: ingrida.birzniece-ezera@stopini.lv , tālr.;

4.1.8. Bankas kontaktpersona – Ieva Bethere, ieva.bethere@seb.lv, tālr..

4.2. Ja mainās kāda no Pušu atbildīgajām personām vai šo personu kontaktinformācija, attiecīgajai Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā par to rakstveidā paziņot otrai Pusei. Šajā gadījumā attiecīgie Līguma punkti tiks uzskatīti par grozītiem no attiecīgas Puses pārstāvēt tiesīgās personas parakstīta paziņojuma saņemšanas brīža, bez Pušu atsevišķas rakstiskas vienošanās.

4.3. Attiecībā uz Līguma un Programmas ietvaros apstrādājamajiem personu datiem Puses uzskatāmas par koppārziņiem un personas datu apstrādi veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

4.3.1. Programmas ietvaros Puses apstrādā personas datus Konkursa nolikumā noteiktajiem mērķiem, katra no Pusēm nosaka līdzekļus to izpildei.

4.3.2. Lai operatīvi apstrādātu datu subjekta pieprasījumus un datu apstrādes apdraudējumus:

4.3.2.1. Puses apņemas sadarboties un paziņot otrai Pusei ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā par visiem notikušajiem datu drošības incidentiem, t.sk. par nesankcionētu piekļuvi datu bāzēm un ārējiem uzbrukumiem, kā arī rakstveidā informēt Pusi par datu drošības incidentu un/vai iespējamo drošības incidentu un sniegt visu Puses pieprasīto informāciju, ja ir radies vai var rasties apdraudējums personas datiem, kas saņemti no otras Puses Līguma ietvaros;

4.3.2.2. Gadījumos, ja tiek saņemts datu subjekta pieprasījums, Puse nosūta saņemto datu subjekta pieprasījumu otrai Pusei 2 (divu) darba dienu laikā uz Līgumā norādīto kontaktinformāciju, atzīmējot paziņojumu kā “DATU SUBJEKTA PIEPRASĪJUMS”, ciktāl tas skar Līgumā otras Puses noteikto datu apstrādi.

4.3.3. Visi trešo personu prasījumi, kas var rasties Līguma darbības laikā par personas datu apstrādes pārkāpumiem, ir tās Puses atbildība, kuras atbildības jomā un rīcības rezultātā prasījumi ir radušies/var rasties.

4.4. Dome nav tiesīga izmantot Bankas uzņēmuma nosaukumu, preču zīmi (logotipu), pirms nav saņemta Bankas iepriekšēja rakstiska piekrišana, izņemot, ja tas tieši paredzēts Līguma izpildē (t.sk. ir noteikts Konkursa nolikumā).

4.5. Jautājumi, kas nav noteikti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem un Pušu savstarpējās pārrunās.

4.6. Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

4.7. Ar Līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigti starp Jūrmalas pilsētas domi, Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas pašvaldību 2018. gada 19. aprīlī noslēgtais Sadarbības līgums un Jūrmalas pilsētas domi, Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un SEB Banku 2018. gada 19.aprīlī noslēgtais Sadarbības līgums.

4.8. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapaspusēm 8 (astoņos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei tiek nodots viens Līguma eksemplārs.

5. PUŠU REKVIZĪTI

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5,

Jūrmala,

LV-2015

Reģ. Nr. 90000056357

AS ”Citadele banka”, kods: PARXLV22X

Konta Nr. LV57PARX0002484572002

Ķekavas novada pašvaldība

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,

Ķekavas pagasts,

Ķekavas nov.,

LV-2123

Reģ. Nr. 90000048491

AS ”SEB banka”, kods: UNLALV2X

Konta Nr.LV62UNLA0050014272800

(paraksts*)

________________________

/G.Truksnis/

(paraksts*)

_______________________

/V.Baire/

Mārupes novada Dome

Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes nov.,

LV-2167

Reģ. Nr.90000012827

AS "SEB banka", kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV69UNLA0003011130405

(paraksts*)

Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine,

Olaines nov.,

LV-2114

Reģ. Nr. 90000024332

AS ”Swedbank”, kods: HABALV22

Konts: LV34HABA0551036014438

(paraksts*)

__________________________

/M.Bojārs/

__________________________

/A.Bergs/

Ropažu novada pašvaldība

Sporta iela 1, Ropaži,

Ropažu nov.,

LV–2135

Reģ. Nr.90000029039

AS “Swedbank”, kods: HABALV22

Konts: LV54HABA0551013383687

(paraksts*)

Siguldas novada pašvaldība

Pils iela 16, Sigulda,

Siguldas nov.,

LV-2150

Reģ. Nr.90000048152

AS “Swedbank”, kods: HABALV22

Konts:LV37HABA0551043238362

(paraksts*)

___________________

/Z.Blaus/

__________________________

/U.Mitrevics /

Stopiņu novada dome

Institūta iela 1a, Ulbroka,

Stopiņu nov.,

LV-2130
Reģ. Nr.90000067986
AS ”SEB banka”, kods: UNLALV2X,
Konts: LV79UNLA0033300130908

AS “SEB banka”

Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag.,

Ķekavas nov.,

LV-1076

Reģ. Nr.40003151743

AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X

Konts: LV50UNLA0021000901000

(paraksts*)

_____________________

/V. Paulāne/

(paraksts*)

______________________

/A. Strazda/

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmolu


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF