Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2019.gada 29.augustāNr. 404

protokols Nr. 12, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
“Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts) 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.

Lietvedis

6,00

847

5082

1.2. Papildināt Lēmuma 34.pielikumu (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts) ar 24.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

24.1

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs

1,00

1012

1012

1.3. Izteikt Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 159.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

159.

Vecākais datu bāzes administrators

1,00

1647

1647

2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis