Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 358.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 29.augustāNr. 409

protokols Nr. 12, 12. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Lai nodrošinātu optimālu Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu izmantošanu un attīstītu pakalpojumu klāstu Jūrmalas iedzīvotājiem un tās viesiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” un “g” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikuma Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” 43.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 8.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-22/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. No lēmuma 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

2.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktoru slēgt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmums Nr.260 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 29.augusta lēmumam Nr.409

(protokols Nr.12, 12.punkts)

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa euro

1.

Papildus mācību stunda (virs programmā noteiktā)

persona/stundā

19.43

2.

Telpu noma:

2.1.

Koncertzāle, aizskatuve ( 421.8 m²)

stunda

158.61

2.2.

Kamerzāle (153.1m²)

stunda

57.70

2.3.

Ierakstu studija/mēģinājumu zāle (94.1 m²)

stunda

14.23

2.4.

Mēģinājumu zāle (48.7 m²)

stunda

7.29

2.5.

3.stāva vestibils (143.7 m²)

stunda

21.19

2.6.

Klases telpa (12.0 m²)

stunda

1.83

2.7.

Klases telpa ( 19.8 m²)

stunda

2.97

2.8.

Klases telpa (27.3 m²)

stunda

4.10

3.

Mūzikas instrumentu noma audzēkņiem

mēnesī

8.00

4. Papildināts ar domes 2021.gada 26.augusta 358.lēmumu

Interešu izglītība 4-5 gadīgiem bērniem

mēnesī

43.00