Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.08.2018. Stājas spēkā 07.08.2018.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 356

protokols Nr. 10, 30. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam
Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.333 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā” (turpmāk – lēmums Nr.333), ir izstrādāts detālplānojums (turpmāk – detālplānojums).

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi veicināt Ķemeru degradētās teritorijas revitalizāciju, paredzot sabiedriskās ēkas – daudzfunkcionāla un interaktīva dabas tūrisma objekta izbūvi zemesgabalā Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā (turpmāk – Zemesgabals), kā arī šīs teritorijas labiekārtošanu.

Atbilstoši Domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumam Nr.191 “Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” par detālplānojuma pilnveidoto redakciju ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti rakstiski priekšlikumi. Izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt tālāku detālplānojuma pilnveidošanu.

Detālplānojums Zemesgabalam izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Domes Lēmumu Nr.333, un normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 18.jūlija atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/7 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemes gabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000260093. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

3. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF.


Lejupielāde: DOC un PDF