Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 615

protokols Nr. 15, 7. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā

Lai veicinātu muzeja pamatfunkciju izpildi un nodrošinātu Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu piedāvājumu kultūras jomā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” un “b” apakšpunktu, „Muzeju likuma” 10.panta pirmās daļas 2. un 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.23 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” 9.3.punktu un atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā” un aktivitāti Nr.199 “Jūrmalas muzeju popularizēšana”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas Kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas pilsētas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana” un pasākumu P3.2.3. “Jūrmalas pašvaldības muzeju rīkotie tematiskie pasākumi, izstādes auditorijas paplašināšanai”, un uzdevuma U3.3. “Izstrādāt mantojumā balstītus kultūrtūrisma produktus un pakalpojumus” pasākumu P3.3.5. “Mantojumā balstītu dizaina produktu izstrāde, intelektuālie suvenīri, ar izcilām personībām – jūrmalniekiem – saistītu suvenīru izstrāde”, un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 30.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.2.-22/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas muzeja maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas muzeja maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. No lēmuma pielikuma 3.punktā noteiktās maksas atbrīvoti izglītojamie, pensionāri un invalīdi (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).

4. No lēmuma pielikuma 6.punktā noteiktās maksas atbrīvoti pirmskolas vecuma bērni.

5. No lēmuma pielikuma 7. un 8.punktā noteiktās maksas atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas dome un pašvaldības dibinātas budžeta iestādes, to funkciju un uzdevumu izpildei;

5.2. Latvijas Republikas muzeji, to funkciju īstenošanai.

6. Lēmuma pielikuma 7.punktā noteiktajai maksai tiek piemērots atvieglojums 50% apmērā izglītojamiem, pensionāriem un invalīdiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).

7. No lēmuma pielikuma 9.1.apakšpunktā noteiktās maksas ir atbrīvotas izstādes, kuras organizē Jūrmalas pilsētas muzejs saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikumu Nr.28 “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums”.

8. No lēmuma pielikuma 9.2. un 9.3.apakšpunktā noteiktās maksas atbrīvotas izstādes, kuras organizē Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles – Aspazijas māja un Bulduru Izstāžu nams – saskaņā ar apstiprināto darba plānu un budžeta tāmi.

9. No lēmuma pielikuma 10., 11. un 12.punktā noteiktās maksas atbrīvoti:

9.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

9.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

10. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīzes” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

11. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai.

12. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

13. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmums Nr.358 “Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.novembra lēmumam Nr.615

(protokols Nr.15, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

PAKALPOJUMA VEIDS

Mērvienība

Cena

(euro)

1.

Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate

1.1.

Ieejas maksa

1 persona

bez maksas

2.

Ekskursijas vadītāja pakalpojumi

2.1.1.

latviešu valodā

1 reize

8,00

2.1.2.

svešvalodā – krievu, angļu vai vācu valodā (ar iepriekšēju pieteikšanos)

1 reize

15,00

3.

Audiogida izmantošana ekspozīcijas apskatei

3.1.

audiogida izmantošana

1 reize

2,00

4.

Muzejpedagoģiskas (izglītojošas) programmas novadīšana (ar iepriekšēju pieteikšanos)

1 stunda

20,00

5.

Muzejpedagoģiska programma “Kāzu ekskursija zvejnieka sētā” Jūrmalas brīvdabas muzejā

1 stunda

45,00

6.

Tematiska pasākuma “Ceturtdiena – zivju diena” apmeklējums

1 persona

1,00

7.

Muzeja krājuma un vēstures arhīva izmantošana

7.1.

Iepazīšanās ar muzeja uzziņu materiāliem un muzeja krājuma priekšmetiem

bez maksas

7.2.

Krājuma materiālu un priekšmetu tematiska atlase pēc apmeklētāja pasūtījuma

1vienība

2,00

7.3.

Muzeja krājuma un vēstures arhīva izmantošana kopiju izgatavošanai

7.3.1.

līdz 50 gadiem vecs muzeja priekšmets

1 vienība

0,80

7.3.2.

muzeja priekšmets, kas vecāks par 50 gadiem

1 vienība

1,50

7.3.3.

muzeja priekšmets, kas vecāks par 100 gadiem vai īpaši unikāls muzeja priekšmets

1 vienība

3,00

8.

Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana uz laiku)

8.1.

Līdz 50 gadiem vecs muzeja priekšmets:

8.1.1.

uz 1 dienu

1 vienība

5,00

8.1.2.

uz 1 mēnesi

1 vienība

20,00

8.2.

Muzeja priekšmets, kas vecāks par 50 gadiem:

8.2.1.

uz 1 dienu

1 vienība

10,00

8.2.2.

uz 1 mēnesi

1 vienība

25,00

8.3.

Muzeja priekšmets, kas vecāks par 100 gadiem un īpaši unikāls muzeja priekšmets:

8.3.1.

uz 1 dienu

1 vienība

30,00

8.3.2.

uz 1 mēnesi

1 vienība

100,00

9.

Telpu noma izstādēm

9.1.

Jūrmalas pilsētas muzejā

9.1.1.

Kamīnzāle (76,50 m 2 ):

1 nedēļa

157,10

9.1.2.

Lielā zāle (134,40 m 2 )

1 nedēļa

207,50

9.1.3.

Mazā zāle (98,70 m 2 )

1 nedēļa

152,40

9.1.4.

Mazais vestibils 1.stāvā (58,50 m 2 )

1 nedēļa

89,60

9.2.

Aspazijas mājas izstāžu zālē (25,10 m 2 )

1 nedēļa

203,50

9.3.

Bulduru Izstāžu namā

9.3.1.

Lielā izstāžu zāle (43,7m 2 )

1 nedēļa

164,10

9.3.2.

Mazā izstāžu zāle (32 m 2 )

1 nedēļa

120,30

9.3.3.

Darbnīca 2.stāvā (27,9 m 2 )

1 nedēļa

104,60

10.

Telpu noma pasākumiem

10.1.

Jūrmalas pilsētas muzejā

10.1.1.

Kamīnzāle (76,50 m 2 ):

1 stunda

13,80

10.1.2.

Bibliotēka (76,60 m 2 )

1 stunda

13,70

10.1.3.

Lielā zāle (134,40 m 2 )

1 stunda

24,30

10.1.4.

Mazā zāle (98,70 m 2 )

1 stunda

17,80

10.1.5.

Studija (15,70 m 2 )

1 stunda

2,80

10.1.6.

Mazais vestibils 1.stāvā (58,50 m 2 )

1 stunda

10,50

10.1.7.

Vēstures zāle (164,7 m 2 )

1 stunda

29,70

10.2.

Aspazijas mājā

10.2.1.

Izstāžu zāle (25,10 m 2 )

1 stunda

15,50

10.2.2.

Lielā istaba (30,00 m 2 )

1 stunda

18,60

10.2.3.

Biroja telpa un lasītava (37,9 m 2 )

1 stunda

23,50

10.3.

Bulduru Izstāžu namā

10.3.1.

Lielā izstāžu zāle (43,7m 2 )

1 stunda

15,00

10.3.2.

Mazā izstāžu zāle (32 m 2 )

1 stunda

11,00

10.3.3.

Darbnīca 2.stāvā (27,9 m 2 )

1 stunda

9,50

11.

Teritorijas noma pasākumiem

11.1.

Aspazijas mājā

1 persona 1 stundu

2,00

11.2.

Jūrmalas brīvdabas muzejā

1 persona 1 stundu

1,00

12.

Ugunskura vietas noma Jūrmalas brīvdabas muzejā

12.1.

ar muzeja malku

1 stunda

6,00

12.2.

ar klienta malku

1 stunda

3,00

13.

Suvenīru un iespieddarbu tirdzniecība muzeja pamatfunkciju un darbības veicināšanai

Cenu grupu intervāls (euro)

Uzcenojums (euro)

0 - 0.99

0,15

1.00 – 2.99

0,63

3.00 – 4.99

1,13

5.00 – 7.99

1,88

8.00 – 9.99

2,75

10.00 – 14.99

3,50

15.00 – 19.99

5,09

20.00 – 24.99

6,05

25.00 – 29.99

8,14

30.00-49.99

10,17

50.00 -

19,84


Lejupielāde: DOC un PDF