Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 621

protokols Nr. 15, 13. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001,
Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.308 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.308) zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā (turpmāk – detālplānojums). Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 39.1. apakšpunkts, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 59.punkts. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā noteiktās sarkanās līnijas precizē un jaunas sarkanās līnijas nosaka lokālplānojumā vai detālplānojumā.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta ar mērķi, lai īstenotu tematiskā plānojumā “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” noteikto ieceri – pārbūvēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošu inženierbūvi – veloceliņu. atbilstoši Velo koncepcijai un Latvijas standarta LVS 190-9 “Velobūvju projektēšanas noteikumi”, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu ar mērķi izvērtēt zemes vienību 1300 005 2302, 1300 005 2001 un 1300 005 1201 iespējamo reālo sadali, kas paredz zemes vienību kā pastāvīgu nekustamo īpašumu - satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves veloceliņa uzturēšanai, un nosakot sarkanās līnijas.

Ar Domes 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.243 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojums tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ar Domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.491 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidošanu” tika nolemts pilnveidot detālplānojumu, neparedzot dzelzceļa nodalījuma joslas samazināšanu un robežu izmaiņas zemes vienībai Priedaine 2303.

Atbilstoši Domes 2019.gada 26.septembra lēmumam Nr.492  “Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, par detālplānojuma pilnveidoto redakciju ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par detālplānojuma pilnveidoto redakciju. Detālplānojuma saskaņošanas procesā veikti tehniski labojumi un precizējumi detālplānojuma redakcijā, kas nemaina kopējo koncepciju un neprasa papildu teritorijas attīstības risinājumus, līdz ar to veiktie precizējumi uzskatāmi par nebūtiskiem.

Detālplānojums ir izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.308 un normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta pirmo daļu, 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabaliem Priedaine 2302, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2302, Priedaine 2001, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2001, Priedaine 1201, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 1201, Priedaine 2303, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 005 2303 un Lielais prospekts 0041, kadastra apzīmējums 1300 005 0041 (turpmāk – detālplānojums).

2. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

6. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF