Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 18.jūnija 280.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 19.decembrīNr. 647

protokols Nr. 16, 10. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu

Saeima 2019.gada 13.jūnijā pieņēma likumu “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. Ar minēto likumu tiek izdarīti grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības likuma 14.panta pirmajā daļā nosakot, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors. Līdz ar to nepieciešams noteikt kārtību, kādā tiek pildīti Jūrmalas pilsētas pašvaldības kā kapitālsabiedrības dalībnieka pienākumi un īstenotas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un uzdevumi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33., 34. un 37.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību saskaņā ar pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.537 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”.

3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 19.decembra lēmumam Nr.647

(protokols Nr.16, 10.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka kā:

1.1. tiek pārvaldītas Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldībai piederošās kapitāla daļas;

1.2. tiek nominēti un iecelti valdes un padomes locekļi;

1.3. tiek pildīti pašvaldības kā kapitālsabiedrības dalībnieka pienākumi un īstenotas tiesības, kapitālsabiedrību darbības mērķu sasniegšanai un kapitālsabiedrības darbības kontrolei;

1.4. tiek apstiprinātas kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas un veikta kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšana.

2. Kārtībā lietoti šādi termini:

2.1. finanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas saistīti ar tās finanšu darbības stāvokli (tai skaitā rentabilitāte, kapitāla struktūra, apgrozījums, dividendes un peļņa);

2.2. nefinanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas izriet no kapitālsabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar publiskai personai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu;

2.3. vispārējie stratēģiskie mērķi – Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) noteikti kapitālsabiedrības mērķi, ko Jūrmalas pilsētas pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem;

2.4. vidēja termiņa darbības stratēģija – kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, uz kuru pamatojoties tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, tās budžets un dividendēs izmaksājamā peļņas daļa.

3. Kārtība ir attiecināma uz visām Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī tām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība un citas publiskas personas, ciktāl to neregulē ārējie normatīvie akti.

II. Kapitālsabiedrību pārvaldība

4. Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un valde.

5. Dalībnieku sapulcēs likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors vai ar rīkojumu noteikta cita izpilddirektoram pakļauta amatpersona, kam nodotas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības (turpmāk — kapitāla daļu turētāja pārstāvis), izņemot lēmumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem Dome. Publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pilnvarot citu personu pārstāvēt kapitāla daļu turētāju.

6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldībai piederošās kapitāla daļas tiek pārvaldītas atbilstoši normatīvajiem aktiem un Kārtībai, ietverot šādu pasākumu kopumu: Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 280.lēmumu

6.1. pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanu Domē organizē Domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa (turpmāk - Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa).

6.2. noteiktu uzdevumu veikšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ atbildīgo/-s darbinieku/-s;

6.3. kapitālsabiedrības darbības mērķu sasniegšanai un kapitālsabiedrības darbības kontrolei, kā arī ar kapitālsabiedrības darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai, kapitāla daļu turētāja pārstāvis no pašvaldības vai pašvaldības iestāžu darbinieku vidus izveido kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisiju ar padomdevēja tiesībām, iekļaujot tajā ieceltos kapitālsabiedrību atbildīgos darbiniekus un, ja nepieciešams arī neatkarīgus ekspertus, kuras galvenie uzdevumi ir:

6.3.1. uzraudzīt kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu;

6.3.2. uzraudzīt kapitālsabiedrību apstiprinātā ikgadējā budžeta izpildi;

6.3.3. izskatīt būtiskākās kapitālsabiedrību politikas, kurās definēti galvenie kapitālsabiedrības darbības principi;

6.3.4. veikt citas darbības un pildīt citus uzdevumus, ko nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

7. Kapitāla daļu turētāja funkcijas izpildei kapitālsabiedrībās un dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumu pieņemšanai, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa atbildīgajam darbiniekam, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai vai citām Domes struktūrvienībām sniegt nepieciešamās ziņas, atzinumus un sagatavot citus dokumentus. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa un atbildīgais/-ie darbinieks/-i pārstāv kapitāla daļu turētāja intereses Jūrmalas pilsētas pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās un patstāvīgi uztur saikni starp kapitālsabiedrībām un Domi. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 280.lēmumu

8. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa ziņo kapitāla daļu turētāja pārstāvim par katru dalībnieku sapulci pēc tam, kad saņemts paziņojums par sapulces sasaukšanu, un iepazīstina kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar sapulces darba kārtību. Dalībnieku sapulcē izskatāmos kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu projektus sagatavo dalībnieku sapulces sasaukšanas ierosinātājs. Lēmuma lietderības un tiesiskuma iepriekšēju pārbaudi veic lēmumu projektu sagatavotājs un kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt atbildīgajam darbiniekam, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai vai citām Domes struktūrvienībām sniegt nepieciešamās ziņas vai atzinumu par lēmuma projektu. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 280.lēmumu

9. Dalībnieku sapulces norise tiek protokolēta. Protokols tiek sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, kurus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis un sapulcē nozīmētais dalībnieku sapulces sekretārs jeb protokolētājs. Pēc protokola parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots kapitālsabiedrībai, otrs glabājas Domē.

10. Jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa iesniegt valdes pieņemtos lēmumus šajos jautājumos, lai veiktu kapitālsabiedrību valdes pieņemtā lēmuma pēcpārbaudi. Pārējos jautājumos valdes lēmuma lietderības un tiesiskuma pārbaudi nodrošina kapitālsabiedrība.

11. Dalībnieka kompetences jautājumos, kurus pieņem Dome, lēmumu projekti un citi dokumenti saistībā ar kapitālsabiedrību, tiek sagatavoti, saskaņoti un izskatīti Domes noteiktajā kārtībā.

12. Pašvaldības kapitālsabiedrības mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām sagatavo neauditētu ceturkšņa pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē gada pārskatu sagatavošanu un sastāv vismaz no:

12.1. bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, starpperiodu naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata atlikumu salīdzināmību ar atlikumiem iepriekšējā pārskata gada beigās (bilancei) vai iepriekšējā pārskata gada attiecīgajā periodā (peļņas vai zaudējumu aprēķinam, naudas plūsmas pārskatam, pašu kapitāla izmaiņu pārskatam), kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai starpperiodu finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci;

12.2. starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz starpperiodu finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda tos nākamajos finanšu gada mēnešos iespējamos neskaidros apstākļus, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus;

12.3. paziņojuma par vadības atbildību, kuru sagatavo papildus prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par gada pārskatu sagatavošanu. Paziņojumā norāda, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

13. Papildus 12.punktā minētam, pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādā un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim finanšu pārskatus un kapitālsabiedrības budžeta izpildi reizi ceturksnī Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora noteiktajā kārtībā un termiņos.

14. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, pamatojoties uz kapitālsabiedrību iesniegto neauditētu ceturkšņa pārskatu, veic kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītāju izvērtēšanu atbilstoši apstiprinātajai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai un ikgadējam budžetam un iesniedz izskatīšanai kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisijai. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 280.lēmumu

15. Ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem un citiem būtiskiem apstākļiem, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas darbinieki pieprasa valdei iesniegt papildus skaidrojumu par konstatēto un valdes plānotās darbības situācijas uzlabošanai. Pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par konstatēto un sniedz atzinumu par valdes plānoto turpmāko rīcību.

III. Pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšana

16. Pašvaldības kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām tiek sagatavots starpperioda pārskats par deviņiem mēnešiem.

17. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē revidenta starpziņojuma saņemšanu Domē par kapitālsabiedrību starpperioda deviņu mēnešu pārskatu. Ja revidenta starpziņojumā norādīts uz trūkumiem, nepilnībām vai riskiem, tad Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa pieprasa no kapitālsabiedrības valdes skaidrojumu un plānotās darbības, lai trūkumus, nepilnības un riskus novērstu.

18. Domes Finanšu komiteja sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komitejā, nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors .

19. Pašvaldības kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka līdz kārtējā gada 15.martam tiek sagatavots auditētais gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu kapitālsabiedrības gada pārskatu.

20. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē kapitālsabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu, kas nodrošina to apstiprināšanu dalībnieku sapulcē likumā paredzētajā termiņā.

21. Domes Finanšu komiteja sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības auditēto gada pārskatu .

22. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa nodrošina, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē saņem Domes Finanšu komitejas atzinumu. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komitejā, nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors .

23. Pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatus apstiprina dalībnieku sapulcē. Izvērtējot gan nefinanšu mērķu īstenošanas progresu, gan finanšu darbības rezultātus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu.

24. Apstiprinot gada pārskatu kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka kapitālsabiedrībai, kurā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievērojot Domes reglamentēto kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa.

25. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var ierosināt veikt auditu kapitālsabiedrībās, ja ir pamats aizdomām par pārkāpumiem, nelietderīgu vai neefektīvu rīcību, kā arī citos gadījumos, ja nepieciešams ierosināt auditu lietu apstākļu noskaidrošanai.

IV. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana, saskaņošana un apstiprināšana

26. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:

26.1. Domes noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;

26.2. Domes izvirzītos nefinanšu mērķus;

26.3. kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus;

26.4. vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas.

27. Vidēja termiņa darbības stratēģijā ir jāietver vismaz šāda informācija:

27.1. vispārīga informācija par kapitālsabiedrību [kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums, dalībnieku sastāvs un tiem piederošo daļu skaits, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās), kapitālsabiedrības darbības veids, vēsture, vadības modelis];

27.2. kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi un to atbilstība Jūrmalas pilsētas pašvaldības stratēģijas un attīstības programmas noteiktiem vidēja termiņa mērķiem un prioritātēm;

27.3. informācija par biznesa modeli, t.sk. kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;

27.4. kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze, kā arī risku analīze;

27.5. tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;

27.6. nefinanšu mērķi;

27.7. finanšu mērķi, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji;

27.8. plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas plāns;

27.9. investīciju plāns, kurā tiek atspoguļotas investīcijas vispārējo stratēģisko un katras nozares attīstības plānošanas dokumentā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai.

28. Pirms kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas, tā tiek saskaņota šādā kārtībā:

28.1. ar Domes Attīstības pārvaldi un Budžeta nodaļu un citām Domes struktūrvienībām vai pašvaldības iestādēm, kurām ir tieša saistība ar kapitālsabiedrības darbību, lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu atbilstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības stratēģijas un attīstības programmas rīcības plānam un citiem nozares plānošanas dokumentiem;

28.2. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa apkopo struktūrvienību sniegto viedokli un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes profilējošajai komitejai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju izskatīšanai, pievienojot izvērtējumu par tajā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (peļņas rādītajiem, kapitāla atdevi u.c.), kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem;

28.3. Jūrmalas pilsētas domes profilējošās komiteja sniedz atzinumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim par kapitālsabiedrības sagatavoto vidēja termiņa darbības stratēģiju;

28.4. kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz Domei izskatīšanai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā piedāvāto rīcības plānu Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteikto vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanai. Dome pieņem lēmumu atbalstīt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā piedāvāto rīcības plānu. Papildināts ar domes 2020.gada 18.jūnija 280.lēmumu

29. Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē vai kapitālsabiedrības padome, ja tāda izveidota.

V. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana

30. Katru gadu tiek veikta vispusīga vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšana.

31. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa katru gadu līdz Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim un kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības komisijai vērtējumu par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumus turpmākajai rīcībai. Grozīts ar domes 2020.gada 18.jūnija 280.lēmumu

32. Ja vidēja termiņa darbības stratēģijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus, kapitālsabiedrība sagatavo dalībnieku sapulces lēmuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijā un iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, pirms grozījumu apstiprināšanas, organizē to saskaņošanu 28.punktā noteiktajā kārtībā.

33. Ja vidēja termiņa darbības stratēģiju nav nepieciešams būtiski grozīt, tad kapitālsabiedrība precizē stratēģiju, aktualizējot un papildinot šādu informāciju:

33.1. stratēģijas kopsavilkumu ar mērķiem un uzdevumiem, pamatojoties uz jaunākajiem datiem un precizētajām prognozēm;

33.2. plānoto naudas plūsmu;

33.3. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu;

33.4. plānoto bilanci;

33.5. plānoto investīcijas plānu.

34. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, saskaņojot ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, var lūgt kompetentām Domes struktūrvienībām sniegt atzinumu par kapitālsabiedrību iesniegto vidējā termiņa darbības stratēģijas izmaiņām.

35. Kapitālsabiedrība Domes noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā plānotajiem investīciju projektiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības investīciju plāna aktualizēšanai, norādot investīciju projektu priekšlikumus prioritārā secībā pa gadiem un investīciju projektu izpildes progresu kārtējā gadā par visiem investīciju projektiem, kas iekļauti Jūrmalas pilsētas pašvaldības investīciju plānā.

36. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē izvērtē kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamo informāciju un saņemtos atzinumu par kapitālsabiedrību izvirzīto mērķu sasniegšanu.

37. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

38. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos un Jūrmalas pilsētas domes noteiktajos termiņos.

39. Lai pārvērtētu pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība, un noteiktu tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tiek sagatavots vērtējums attiecībā uz līdzdalības atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti vērtējumi un iesniegti izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, nosaka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

VI. Kapitālsabiedrību valdes un padomes nominēšanas kārtība

40. Valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus kapitālsabiedrībā, kurā izveidota padome, tiek ievēroti normatīvajos aktos un šajās kārtībā noteiktie nominēšanas nosacījumi.

41. Kandidāta nominācijas organizēšanu kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam veic kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ja kapitālsabiedrībās nav izveidota padome. Kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome, valdes locekļu nomināciju veic izveidotā padome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

42. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nodrošina valdes un padomes locekļa nominēšanas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.

43. Iespējamie valdes un padomes locekļu kandidāti tiek atlasīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izveido nominācijas komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes vai padomes locekļu kandidātus, nepieciešamības gadījumos piesaistot personāla atlases speciālistus un novērotājus ar padomdevēja tiesībām.

44. Nominācijas komisija izvērtē un izvirza kandidātu (kandidātus) ievēlēšanai valdes vai padomes locekļa amatā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un kritērijus.

45. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt nominācijas komisijas izvirzītos kandidātus. Tādā gadījumā kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti.

46. Kapitālsabiedrībās, kur nav izveidota padome, dalībnieku sapulcē, balstoties uz kandidātu atlasi, ievēl kapitālsabiedrību valdes locekļus un uzdod tiem pārvaldīt, vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību, veicot tās valdes locekļa pienākumus un veicinot kapitālsabiedrības statūtos un dalībnieku sapulces lēmumos noteikto darbības mērķu sasniegšanu, nodrošinot kapitālsabiedrības dalībnieka ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi.

47. Kārtībā mi nētā valdes locekļa nominēšana ir saistoša kapitāla daļu turētāja pārstāvim, izvēloties kandidātu vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam, izņemot gadījumus, ja:

47.1. kapitāla daļu turētājs vai padome pēc valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu;

47.2. valdes vai padomes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētājs vai padome (ja tāda ir izveidota) par valdes vai padomes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes vai padomes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Šādā gadījumā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome amatā ieceļ šo personu vai citu kandidātu, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

48. Ar kapitālsabiedrības valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākuma izpildi. Kapitālsabiedrībās, kur nav izveidota padome, pilnvarojuma līgumu kapitālsabiedrības vārdā paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru.

49. Kapitālsabiedrībās, kur nav izveidota padome , Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var atsaukt valdes locekli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī dalībnieku sapulces lēmums par uzticības zaudēšanu.

VII. Informācijas atklātības nodrošināšana un pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informācijas apkopošana

50. Lai nodrošinātu informācijas atklātību, Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa organizē normatīvajos aktos noteiktās aktuālās informācijas par kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai ir līdzdalība publiskošanu Domes mājaslapā, kā arī pārrauga normatīvajos aktos noteikto kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību publiskoto informāciju kapitālsabiedrības mājaslapā internetā.

51. Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informāciju apkopošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ikgadēja pārskata sagatavošanai, pašvaldības kapitālsabiedrības sagatavo un iesniedz Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai noteiktos pārskatus, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par pašvaldības kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām.

52. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa izskata Valsts kases Informācijas sistēmā pašvaldības kapitālsabiedrību iesniegto informāciju, kā arī kapitālsabiedrību aizpildītās anketas un pielikumus par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu un, ja nepieciešams, anketai pielikumā pievieno paskaidrojumus par anketā iekļauto informāciju.

53. Domes Budžeta nodaļa izvērtē kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem un sagatavo kopsavilkuma ziņojumu izskatīšanai Domē.

54. Domes Finanšu komiteja sniedz atzinumu par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem pirms jautājuma izskatīšanas Domē .

55. Detalizētu kārtību un termiņus, kādā tiek veikta Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un citas informācijas iesniegšana un konsolidēšana, kā arī kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem izvērtēšana, nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.