Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 155.lēmumu

2019.gada 19.decembrīNr. 718

protokols Nr. 16, 89. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597
“Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu
un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 78. pantu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai. Kārtību, kādā pašvaldības izmanto pirmpirkuma tiesības nosaka Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” (turpmāk – Noteikumi). Lai nodrošinātu Noteikumu izpildi, Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2018.gada 22.novembrī tika pieņemts lēmums Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” (turpmāk –Lēmums).

Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā Noteikumu grozījumi, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2019.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.500 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 ”Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”. Minētie grozījumi nosaka pašvaldībai pienākumu nekavējoties nosūtīt vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai informāciju par saņemtajiem pirkuma līgumiem, kā arī nosūtīt vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai pašvaldības izsniegtās izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, kā arī Domes pieņemtos lēmumus par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2019.gada 10.oktobra noteikumu Nr.500 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 ”Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”” izpildi, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 11.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmumā šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3.4. Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais juriskonsults U.Gauja.”

1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai:

3.1. atbilstoši Komisijas ieteikumam, sagatavot domes lēmuma projektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai izziņu (2.pielikums) par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

3.2. ne vēlāk kā trešajā dienā pēc domes lēmuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības spēkā stāšanās dienas nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietojot Valsts datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu.”

1.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejai nodrošināt:

5.1. pirkuma līguma vai tā kopijas pieņemšanu, izsniedzot izziņu (1.pielikums) par pieteikuma saņemšanu pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai;

5.2. 5.1.punktā minētās izziņas nekavējošu nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietojot Valsts datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu;

5.3. izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīšanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievietojot Valsts datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, ne vēlāk kā trešajā dienā pēc izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības sagatavošanas dienas.”.

2. Lēmums stājās spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis