Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.02.2019. Stājas spēkā 05.02.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 28. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu

1. Apstiprināt zemesgabala 36.līnijā 1202, Jūrmalā lokālplānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes „Teritorijas funkcionālās zonas plāns”, “Teritorijas novietnes plāns”, “Teritorijas esošās izmantošanas plāns”, “Aizsargsjolu plāns”, “Labiekārtojuma plāns”, “Sarkano līniju plāns”, “Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns” un Teritorijas plānotās izmantošanas plāns (uz LGIA izsniegta topogrāfiskā plāna).

2. Ar šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi atzīt par izpildītiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kuros veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2451.1.apakšpunktu, 2451.2.apakšpunktu un 2451.3.apakšpunktu attiecībā uz zemesgabalu 36.līnijā 1202, Jūrmalā.

3. Papildināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ar lokālplānojumā zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

4. Zemesgabala 36.līnijā 1202, Jūrmalā, teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF