Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.12.2019. Stājas spēkā 01.07.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2024.gada 24.aprīļa 11.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 21.novembrīNr. 47

protokols Nr. 15, 5. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” šādu grozījumu:

Izteikt 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

“26. Par šo Noteikumu 6. - 14. punktā (izņemot 14.3. apakšpunktu) un 15. – 25.punktā noteikto prasību neievērošanu - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

27. Administratīvā pārkāpuma procesu par 26.punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.47
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumus Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" un Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumus Nr.692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”;

1.2. saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, atbilstoši nosakot naudas sodu, izsakot to naudas soda vienībās, kā arī administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas nosacījumus ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījums nepieciešams saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, kā arī personai, kurai noslēgts pludmales nogabalu nomas līgums ar Jūrmalas pilsētas domi;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums personām uzliks pienākumus ievērot Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanas noteikumus, kas nodrošinās vienlīdzīgas tiesības.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, bet Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumam konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis